Aktiv formidling i bibliotekene – utlysning og tildeling 2024

Utlysningen og behandlingen for 2024 er over. Her er liste over hvem som fikk tildelt midler

Her finner du utlysningsteksten og opplysninger om søknadene for 2024:

1. Hvem kan søke?

Nasjonalbiblioteket inviterer til å søke om midler for 2024 til aktiv formidling i folkebibliotekene. Midlene tildeles til frikjøp av bibliotekpersonale for at personalet kan bruke mer tid på litteraturformidling. Terskelen for å motta støtte vil være lav.

Folkebibliotek og fylkesbibliotek kan søke. Skolebibliotek og fagbibliotek kan ikke søke, men kan inngå som samarbeidspartnere med et folkebibliotek.

Biblioteket må drives i samsvar med Lov om folkebibliotek.

2. Formålet med utlysningen

Målet med midlene er å styrke bibliotekene som formidlere ved:

 • å drive tiltak som bringer biblioteket og samlingene ut av bibliotekrommet. Det vil si å gjøre lesingen, litteraturen og biblioteket synlig på arenaer der det er mulig å nå grupper som ikke leser, blant annet på skolen
 • at de ansatte får erfaringer og kompetanse og prøver ut metoder for formidling som på sikt vil kunne føre til daglig drift
 • å utvikle folkebibliotekenes formidlingstilbud om litteratur til alle, uavhengig av funksjonsnivå
 • å benytte metoder for digital formidling
 • å få flere til å lese, og å øke utlånet fra bibliotekene

Utlysningen tar utgangspunkt i nasjonal bibliotekstrategi 2020- 2023-Rom for demokrati og dannelse

3. Hva og hvor mye kan det søkes om?

A. Folkebibliotek og fylkesbibliotek

Folkebibliotek kan søke om inntil kr. 75 000 pr. kommune til personalressurser til nye formidlingstiltak.

Personalressursene kan brukes til:

 • frikjøp av bibliotekpersonale slik at personalet kan engasjere seg sterkere i litteraturformidling til nye brukergrupper og bringe biblioteket ut av bibliotekrommet
 • frikjøp av bibliotekpersonale slik at biblioteket kan drive digital litteraturformidling for å nå nye brukergrupper
 • frikjøp av bibliotekpersonale for å utvikle samarbeid mellom bibliotek og/eller andre relevante organisasjoner slik at flere bibliotekansatte bruker mer tid på formidling

Tiltakene skal være ettårige. Det blir lagt vekt på utviklingstenkning hos søkerne.

Vi oppfordrer kommuner til å samarbeide om felles søknader. Ved samarbeid kan det søkes om kr. 75 000 pr. kommune. Ved større samarbeid kan det søkes om inntil kr. 50 000 til administrasjon.

Vi oppfordrer fylkesbibliotek til å utforme fellessøknader som omfatter samarbeid mellom flere bibliotek i fylket. I fellessøknader fra fylkesbibliotek kan det søkes om inntil kr. 75 000 pr. kommune pluss inntil kr. 50 000 til administrasjon.

Egenfinansieringen bør utgjøre minst 20 prosent av samlet budsjett.

B. Storbybibliotek

Storbybibliotek kan søke om inntil kr. 400 000 pr. år til personalressurser for å utvikle metoder som hever kvaliteten på folkebibliotekenes formidlingstilbud. Metodene kan knyttes til ressursdeling, formidlere eller formidlingsopplegg (jf. Nasjonal bibliotekstrategi, pkt. 4.2). Tiltakene kan være ett- eller toårige.

Som storbybibliotek defineres bibliotek i kommuner med mer enn 70 000 innbyggere.

Hver kommune/fylkeskommune leverer kun én søknad, alene eller i samarbeid med andre. Storbybibliotek kan levere søknader i både kategori A og B.

4. Hva kan det ikke søkes om midler til?

Det gis ikke tilskudd til:

 • klasse- eller barnehagebesøk i biblioteket og andre tiltak/ arrangementer med preg av ordinær drift
 • etablerte tjenester (for eksempel Boken kommer)
 • honorar til eksterne forfattere/foredragsholdere/formidlere
 • kompetanseutvikling
 • markedsføring
 • inventar, datautstyr eller medieinnkjøp
 • bevertning  

5. Hva må søknaden inneholde?

Du må fylle ut søknaden i vårt elektronisk søknadsskjema. Dette er hovedopplysningene som skal fylles ut:

 • Opplysninger om søker
 • Søknadstittel
 • Mål
 • Bekrivelse av tiltaket
 • Søknadsbeløp og budsjett (egenfinansiering bør utgjøre minst 20% av samlet budsjett)

Beskrivelse av tiltaket må inneholde:

 • En kort omtale av eventuell plan for videreføring av tiltaket
 • Effektmål for formidlingstiltaket

6. Hvordan vurderer vi søknadene?

I prioritering mellom søkere vil Nasjonalbiblioteket legge vekt på følgende:

 • at tiltakene bidrar til mål med utlysningen. (se punkt 2)
 • at det søkes om midler til relevant formål. (se punkt 3)
 • at krav til innhold er ivaretatt. (se punkt 5)

Se også de formelle betingelsene for å motta utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket

Bibliotekutvikling holdt et digitalt informasjonsmøte den 22. september om hvordan man søker.

Her er powerpointpresentasjonen som ble holdt

Om prosjekt- og utviklingsmidlene til bibliotek

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene blir fastsatt av Nasjonalbiblioteket i tråd med disponering av spilleoverskudd fra Norsk Tipping og føringer i nasjonal bibliotekstrategi. Bibliotekstrategien legger opp til at prosjekt- og utviklingsmidlene skal disponeres til tre hovedområder: 1. Formidling i bibliotekene 2. Samarbeid og nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene 3. Felles infrastrukturtiltak i regi av Nasjonalbiblioteket.

Finn inspirasjon blant fullførte tiltak:

Les mer