Nasjonal bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket er en underliggende etat av Kulturdepartementet, og bidrar til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek.

Nasjonal bibliotekstrategi

Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 ble lagt fram av regjeringen i september 2019. Den har blitt utvidet til å gjelde ut 2025.

Den gir en oversikt over statlig ansvar og oppgaver for å bidra til utvikling av fremtidsrettede bibliotek.

Avdeling for bibliotekutvikling

Avdeling for bibliotekutvikling i Nasjonalbiblioteket har oppgaver tilknyttet oppfølging av Nasjonal bibliotekstrategi, årlig utlysning av prosjektmidler og saksbehandling i den forbindelse, innsamling av bibliotekstatistikken til Kostra, informasjonsarbeid om Nasjonalbibliotekets tjenester og drift av bibliotekutvikling.no.

Avdelingen ledes av Svein Arne Tinnesand.

Anbefalinger fra Nasjonalbiblioteket

Om bibliotekutvikling på engelsk – english version