Aktiv formidling

Sommerles – bibliotekenes nasjonale lesekampanje for barn

Sommerles med teksten "Fanget i spillet" og to tegnede figur fra kampanjen og spillet for 2024

1.juni er det igjen klart for årets digitale lesekampanje Sommerles.no for alle skolebarn i 1.-7.klasse i regi av bibliotekene Sommerles.no

Sommerles.no har vært en stor suksess for barns lesing i sommerferien gjennom flere år. Barna samler poeng ved å løse oppgaver, ta turen innom biblioteket for å hente kodeord, og sist, men ikke minst, låne, lese og registrere antall bøker som er lest fra 1.juni til 31.august. Kampanjen bruker elementer fra dataspill for å motivere til lesing. Sommeren 2023 var et rekordår hvor 166 000 skolebarn deltok, og det satses på ny rekord for 2024.

Tabell som viser en stigning i antall deltakere i Sommerles fra 2018-2023. 2018: 106 000, 2019: 130 000, 2020: Mangler tall, pandemi, 2021: 164 000, 2022: 162 000, 2023: 166 000

Sommerles i leselyststrategi 2024-2030

Regjeringen kom nylig ut med en egen leselyststrategi med tiltak for å øke barns leselyst og leseferdigheter. I denne strategien blir arbeidet med Sommerles framhevet som et viktig tiltak for barns lesing, og kampanjen vil bli sikret prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket ut 2030.

Regjeringen vil videreføre Nasjonalbibliotekets prosjektstøtte til bibliotekenes Sommerles-kampanje til og med 2030 for å bidra til barn og unges leselyst og leseferdigheter

Leselyststrategien 2024-2030 – Sammen om lesing

Nasjonalbiblioteket støtter kampanjen hvert år

Nasjonalbiblioteket har vurdert Sommerles.no som en viktig landsdekkende lesekampanje som fortløpende har bygd seg opp til en velfungerende digital lesekampanje som når mange barn og foresatte. På bakgrunn av dette har Nasjonalbiblioteket fra 2017 støttet kampanjen nasjonalt med både utviklingsmidler, bokårsmidler og de seneste årene med midler til aktiv formidling. Prosjektet Sommerles.no ut til flere er fortsatt et flaggskip for aktiv formidling i bibliotekene.

Prosjekter og tiltak støttet av Nasjonalbiblioteket


Sommerles – Norges digitale lesekampanje Sommerles – Norges digitale lesekampanje – Prosjektbank (bibliotekutvikling.no) Tildelt Kr 350 000 i utviklingsmidler i 2017 -2018

Sommerles – fra leselyst til kompetanse?  Sommerles – fra leselyst til kompetanse? – Prosjektbank (bibliotekutvikling.no) tildelt kr 500 000 i utviklingsmidler for 2018

Sommerles – lesekampanje i Bokåret 2019.  Tildelt Kr 250 000 i bokårmidler.

Sommerles.no ut til flere. 2020-2024. Tildelt kr 950 000 pr. år i formidlingsmidler, totalt kr 3 800 000 til prosjektledelse og utvikling.

I 2018 støttet Nasjonalbiblioteket, et forskningsprosjekt Sommerles – fra leselyst til kompetanse? i samarbeid med Møreforsk om effekten av Sommerles.no. Prosjektet viste at Sommerles har effekt på lesingen i positiv retning for de som deltok enn de som ikke leste bøker i sommerferien.

I følge Nasjonalbibliotekets spørreundersøkelser både høsten 2022 og 2023 kjente en av fire i Norge til lesekampanjen Sommerles.

Bibliotek, litteratur og leselyst henger sammen og er med på å styrke demokratiet vårt og Sommerles.no bidrar til dette.

Sommerles sin forankring i nasjonal bibliotekstrategi

Et av hovedpunktene i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2024 er formidling og tiltak der Nasjonalbiblioteket årlig skal utlyse midler til aktiv formidling, slik at bibliotekene i hele landet kan skal skape gode tiltak for å styrke lesingen og øke utlånet av bøker. Nasjonalbiblioteket skal blant annet støtte tiltak som utvikler metoder for digital formidling.

Bibliotekenes formidlingsansvar ble understreket da bibliotekloven ble endret i 2014: Folkebibliotekene skal drive med aktiv formidling. I strategiperioden satses det på å styrke bibliotekene og bibliotekansattes arbeid med å formidle det mangfoldige innholdet i bibliotekenes samlinger. Målet er å nå nye brukere og lesere. I den utvidede bibliotekstrategien – ut 2025, er ett av to hovedpunkter at regjeringen vil styrke arbeidet med lesestimulering og formidling i bibliotekene.

Sommerles.no og samarbeidspartnere

Samarbeid er viktig på ulike nivå for å få til Sommerles.no. Kampanjen samarbeider blant annet med Leser søker bok, Tibi – Biblioteket for tilrettelagt litteratur, Sametingets bibliotek og fylkesbibliotekene. Det legges ned et stort arbeid i alle fylkene og størstedelen av kommunene av bibliotekansatte, lærere og foresatte for å bidra til Sommerles.