Aktiv formidling

Gode erfaringer med samarbeid om aktiv formidling på fylkesnivå

Barn på arrangement om Sommerles 2023
Barn på arrangement om Sommerles på Sola 2023. Foto: Sola folkebibliotek

I 2024 foregår det samarbeid om aktiv formidling på fylkesnivå over hele landet. Elleve store samarbeidstiltak er støttet med mer enn ti millioner kroner av Nasjonalbiblioteket.

Rogaland fylkesbibliotek har i 2023 for tredje gang vært sekretariat for et samarbeid om aktiv formidling mellom bibliotekene i Rogaland.

Fylkesbiblioteket har nylig levert sluttrapport for samarbeidstiltaket, som ble støttet av Nasjonalbiblioteket med kr. 1 125 000. Tiltaket omfattet hele 15 av fylkets 23 kommuner og består av totalt 19 ulike formidlingstiltak.

Digital formidling stadig enklere og bedre

Mange av de 19 tiltakene handlet om digital formidling, og rapporten beskriver erfaringer og utfordringer knyttet til dette.

Høsten 2023 ble det etablert en felles nettsideløsning for bibliotekene i Rogaland. Fylkesbiblioteket forventer at publisering og deling av digital formidling skal bli vesentlig enklere som følge av dette og at digital formidling blir enklere å integrere i den daglige bibliotekdriften.

Fylkesbiblioteket i Rogaland er spesielt opptatt av å dele, gjenbruke og formidle digitalt innhold produsert av bibliotek på en måte som når ut til innbyggere, ikke bare i eget fylke, men i hele landet. Dette er også tema i et annet og pågående prosjekt: Samarbeid om formidling og deling av innhold på nett i bibliotekene i Rogaland.

Utfordringene knyttet til digital formidling i bibliotekene ligger også til grunn for den nasjonale satsingen Felles formidlingsløsning – ditt bibliotek på nett, der Rogaland fylkesbibliotek nå arbeider med en kravspesifikasjon på oppdrag fra Nasjonalbiblioteket og i samarbeid med andre bibliotek.

Økt utlån, men utfordringer for små bibliotek

Det totale utlånet i Rogaland har økt de siste årene, og ifølge sluttrapporten ser en den samme tendensen i de fleste av deltakerbibliotekene.

De overordnede erfaringene til fylkesbiblioteket er i hovedsak de samme som de gjorde seg for tiltakene i 2021 og 2022:

  • Felles søknader med fylkeskommunen som sekretariat er en effektiv måte å drive slike prosjekter på.
  • For noen av de mindre bibliotekene er det utfordrende å gjennomføre tiltak, selv med økonomisk og administrativ støtte.
  • At bibliotekene samarbeider med andre aktører i lokalsamfunnet har en stor verdi, men kan samtidig være utfordrende. Det er likevel verdifullt å få testet ut samarbeidskonstellasjoner, for å se hva som er bærekraftig på sikt.
  • Dårlig kommuneøkonomi og mangel på personalressurser er den største barrieren for å få innarbeidet formidlingstiltakene i daglig drift i bibliotekene.
Tabell som viser det utlån ved de ulike bibliotekene i Rogaland for årene 2019, 2022 og 2023. Tabellen viser en økning for de fleste av deltakerbibliotekene. fig: Rogaland fylkesbibliotek.

I årene framover ser en for seg at fylkesbibliotekets fremste oppgave vil være å hjelpe bibliotekene med å effektivisere og forenkle driftsoppgaver slik at det frigjøres tid til lesestimulering, aktiviteter og formidling.

På tross av disse utfordringene er det stadig flere bibliotek i Rogaland som søker på midler, og rapportene fra bibliotekene er positive og preget av høyt engasjement. De fleste av tiltakene videreføres i Aktiv formidling i Rogaland 2024, som Nasjonalbiblioteket støtter med kr. 965 000. I 2024 deltar 18 kommuner.

Utendørs lesestund for barn i Sola. Foto: Sola folkebibliotek
Utendørs lesestund for barn i Sola. Foto: Sola folkebibliotek

Gjennomføring av tiltakene

Fylkesbiblioteket har vært prosjektsekretariat og har stått for veiledning, kursing og erfaringsoverføring mellom kommunene underveis. Folkebibliotekene har stått for gjennomføring av tiltakene i egen kommunene, og midlene til fellestiltaket er fordelt uavkortet til de 15 bibliotekene, og brukt til frikjøp av ansatte slik at de har kunnet gjennomføre formidlingstiltakene.

Tiltakene bygger på metoder for formidling som biblioteksjefkollegiet og fylkesbiblioteket ønsker å integrere i den daglige driften i bibliotekene i Rogaland, og har blitt fulgt opp med kompetansehevende og støttende tiltak fra fylkesbiblioteket.

Erfaringer knyttet til de enkelte tiltakene er beskrevet i egne kapitler i sluttrapporten

Samarbeid om aktiv formidling i alle fylker

Rogalands samarbeid om aktiv formidling har inspirert flere fylker til å søke Nasjonalbiblioteket om samarbeid om aktiv formidling. I 2024 foregår det liknende tiltak i alle landets fylker. Tiltakene er alle tilgjengelig i Nasjonalbibliotekets prosjektbank.

Tiltakene i henger sammen med satsningsområdene i prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).

Oversikt over de ulike formidlingstiltakene i Rogaland 2023

Digital formidling

1. Videoboktips
2. Bokfriminuttet (arrangement og podkast)
3. Gjenbruk av digitalt innhold

Formidling til voksne

4. Lesersørvis. Appellfaktorer som formidlingsidé, uttrykt i ulike formater
5. Litterære pusterom/shared reading
6. Bibliotekets litteraturpris
7. Jubileer og markeringer 2023
8. Biblioteket som kunnskapsaktør – lokalhistorie

Formidling til barn og ungdom

9. Spillformidling (dataspill)
10. Bokstart
11. Lesekalenderen
12. Babytreff i biblioteket
13. Samling for skolestartere
15. Sommerles
16. Barnebokbad/elevbokbad

Annet

17. Lesestunder for psykisk utviklingshemmede
18. Utendørsformidling
19. Hospitering