Statistikk for fag- og forskningsbibliotek

Nasjonalbiblioteket samler inn statistikk for landets bibliotek, inkludert fag- og forskningsbibliotek. Statistikken publiseres på våre nettsider og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB. Tidligere års statistikk finner du nederst på denne siden.

Bibliotekstatistikk for fag- og forskningsbibliotek 2023

Økt utlån

Utlån
1.392.415
inkludert fjernlån

Inkludert fjernlån til andre bibliotek var det 1.392.415 utlån i 2023. Dette er en økning fra 1.304.705 i 2022 og 1.284.396 i 2021. Her er ikke sendte kopier inkludert. Inkluderer man også sendte kopier, ligger utlånet på 1.411.389, opp fra 1.321.285 i 2022.

1.099.152
Førstegangslån fra egen samling

Det ble registrert totalt 1.099.152 førstegangslån fra egen samling i 2023. Dette inkluderer ikke fjernlån til andre bibliotek. Til sammenligning var det 1.034.879 førstegangslån i 2022 og 1.033.666 i 2021. Det har altså vært en økning i utlån fra bibliotekenes egne samlinger i 2023 sammenlignet med de foregående årene.

Dette er første gang utlån av realia er skilt ut som eget felt i bibliotekstatistikken, og av de 1.099.152 førstegangslånene, er 8.432 utlån av realia. Med realia menes ikke-informasjonsbærende materiale som biblioteket stiller til disposisjon og registrerer som utlånt. Dette kan være ulike typer utstyr, f.eks. AV-utstyr, utstyr til avlesning av digitale filer, forskjellige typer tilbehør som ladere og liknende, verktøy, utstyr til fritidsaktiviteter osv.

Arrangement i fag- og forskningsbibliotek

Antall arrangement
1233

Nytt av året er at det registreres antall arrangement bibliotekene har gjennomført i 2023. Siden dette er nye felt, er det ikke alle bibliotek som hadde tall tilgjengelig for 2023. Likevel ble det registrert 1233 arrangement totalt i fag- og forskningsbibliotekene for 2023.

ArrangementAntall
Fysiske 943
Digitale 111
Hybride (fysiske, som ble strømmet).179
Totalt1233

Grunnlag for rapportering

Antall bibliotek
103

103 fag- og forskningsbibliotek har rapportert bibliotekstatistikk for 2023.I løpet av årene har det blitt gjennomført flere endringer og sammenslåinger av høyskoler og universitet i Norge. Også blant spesialbibliotekene har det blitt gjennomført sammenslåinger og enkelte nedleggelser, noe som fører til at det er færre institusjoner som rapporterer statistikk enn tidligere. I tillegg er det enkelte bibliotek som av forskjellige grunner ikke har rapportert inn statistikk for 2023 eller har rapportert ufullstendig statistikk. Dette medfører at antallet institusjoner som er inkludert i tallmaterialet varierer noe fra år til år, noe man må ta høyde for når man ser på utvikling for norske fag- og forskningsbibliotek.

Nytt skjema for 2023

Det ble gjennomført en større revidering av skjemaet for statistikkinnsamling fra fag- og forskningsbibliotek i 2023. Dette medfører brudd i historikk i enkelte felt, noen felt fra tidligere er slettet og nye lagt til. Ikke alle institusjoner har hatt data tilgjengelig for de nye feltene for 2023.

Fag- og forskningsbibliotekstatistikken for 2023

Alle data i rådatafil (xlsx)

Historiske skjema og veiledninger

Historiske data