Metadata til folke- og skolebibliotek

I henhold til Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 viderefører Nasjonalbiblioteket ordningen med fri tilgang til metadata til alle bibliotek. Metadataleveransen består av metadata og omslagsbilder for dokument som er omfattet av Lov om pliktavlevering. I praksis betyr dette norsk forlagslitteratur, trykte bøker, e-bøker, lydbøker og lærebøker/læringsressurser i grunn- og videregående skoler. En forhåndsbeskrivelse skal være tilgjengelig senest to virkedager etter at utgivelsen er gjort kjent og en fullstendig bibliografisk beskrivelse inkludert klassifikasjonsnummer, emneord og et sammendrag senest to virkedager etter utgivelse.

Fra november 2020 er Biblioteksentralen Nasjonalbibliotekets leverandør av metadata. Avtalen gjelder i første omgang for ett år, men med mulighet til forlengelse.

Bokbasen leverer data til og med 11. november 2020. Biblioteksentralen starter leveransen 12. november 2020, testdata leveres fra 1. november 2020.

Data gjøres tilgjengelig i MARC 21 via OAI-PMH og SRU. Bibliotek som abonnerer på metadata fra Biblioteksentralen, får tilgang til dataene gjennom Biblioteksentralens abonnementsordning. Bibliotek som ønsker å bytte leverandør fra Bokbasen til Biblioteksentralen, kan gi sin biblioteksystemleverandør beskjed om det. Biblioteksystemleverandørene har fått informasjon om hvordan man får tilgang til data. Se nærmere beskrivelse av tilgangen til leveransen.

Om dataene fra Biblioteksentralen

Merking av MARC 21-poster fra Nasjonalbibliotekets metadataleveranse

 • Leverandør: felt 035 $a (NO-OsBA)<post-id>
 • Forhåndspost (beskrivelsesnivå): Leader pos 17 verdi 5
 • Fullstendig post (beskrivelsesnivå): Leader pos 17 verdi <blank>
 • Endret post: Leader pos 5 med verdi c 
 • Slettet forhåndspost: Leader pos 5 med verdi d

Katalogisering

De bibliografiske dataene som leveres, vil være registrert i henhold til gjeldende norsk regelverk for katalogisering Resource Description and Access (RDA), Nasjonale anbefalinger og Nasjonalbibliotekets retningslinjer for bruk av RDA.

Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner

Alle navneautoriteter som forekommer i autoriserte søkeinnganger og som emne, hentes fra Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner. Den bibliografiske posten vil også inneholde en unik identifikator fra Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner i delfelt 0 i feltene 100, 110, 111 og 130, 600, 610, 611 og 630, 700, 710, 711 og 730, 800, 810, 811 og 830. Det er viktig at identifikatoren beholdes i postene.

Klassifikasjon

Dokumentene som beskrives i de bibliografiske postene, vil være klassifisert fullt ut etter gjeldende norske utgave av Deweys desimalklassifikasjon (Norsk WebDewey) og Anbefalinger for bruk av Norsk WebDewey.

Klassifikasjonen skal gjenspeile emnet i dokumentet spesifikt. Det kan i tillegg brukes alternative numre der dette er formålstjenlig. Det skal være en konsistent klassifikasjonspraksis slik at samme emne klassifiseres på samme måte over tid

Skjønnlitteratur klassifiseres med periodeinndeling så sant perioden er lett tilgjengelig. Klassifikasjonen skal inngå i Nasjonalbibliografien. Det presiseres at det ikke er snakk om klassifikasjon av hva skjønnlitteraturen handler om, men av skjønnlitteraturen som litteratur.

Hyllesignatur

Metadatapostene inneholder hyllesignatur for faglitteraturen. Klassifikasjonsnummeret i hyllesignaturen angis som forkortet nummer i henhold til forkortelsesangivelsene i Norsk WebDewey og registreres slik:

MARC 21-felt 852

 • $h < klassifikasjonsnummer>
 • $i <første bokstav i ordningsordet>
 • $k <størrelse>

Emneord

De bibliografiske dataene vil bli levert med emneord fra Biblioteksentralens emneordsliste.

Emneordene skal tilordnes i henhold til gjeldende prinsipper for emneordskatalogisering (Ellen Hjortsæter: Emneordskatalogisering). Emneordene skal være spesifikke, dvs. det skal være størst mulig overensstemmelse mellom emneordet som velges og innholdet i dokumentet som helhet. Det skal følges en konsistent praksis slik at samme emne behandles på samme måte over tid.

Det leveres også emnebeskrivelse for omhandlet person og/eller korporasjon, omhandlet konferanse, møte eller utstilling, omhandlet geografisk sted og omhandlet verk.

For skjønnlitteratur skal omhandlet emne og omhandlet fiktiv karakter registreres når det er relevant.

Alle emneordene vil foreligge både på bokmål og nynorsk. Språk i emneord registreres i marcdelfelt 650 $9 i form av en språkkode.

Bibliotek og/eller biblioteksystemleverandører som ønsker det, kan få tilgang til hele emnesystemet, inkludert henvisningsapparatet, i maskinleselig form. Send henvendelse om dette til metadataleveranse@nb.no dersom dere er interessert i slik tilgang.

Sjanger og form

Termer som beskriver dokumentets litterære form og sjanger registreres, når dette er relevant. Sjanger- og formtermer hentes fra Norsk tesaurus for sjanger og form.

Alle sjanger- og formtermer vil foreligge både på bokmål og nynorsk. Språk i emneord registreres i marcdelfelt 655 $9 i form av en språkkode.

Omslagsbilder

Omslagsbildene leveres i form av en lenke til et jpg-bilde av forsiden av boken slik:

MARC 21: Felt 856 Indikator 1=4, 2=1

 • $a – Host name (R)
 • $3 – Materials specified (NR)
 • $u – Uniform Resource Identifier (R)
 • $q – Electronic format type (NR)

Tilgang til metadata fra Biblioteksentralen

Data er tilgjengelig i MARC 21 (MARCXML) via protokollene SRU og OAI-PMH.  Tegnsettet er UTF-8. Biblioteksystemleverandørene sørger for at bibliotekene får tilgang til dataene i egne katalogsystem. Bibliotek som abonnerer på tilleggsdata fra Biblioteksentralen, vil få tilgang til de samme data gjennom Biblioteksentralens abonnementsordning. Ta kontakt med egen systemleverandør for å få avklart hvordan dette gjøres i eget system.

Følgende lenker kan brukes for å få tilgang til metadatapostene:

OAI-PMH: https://oai.aja.bs.no/mlnb
SRU: https://sru.aja.bs.no/mlnb
Dokumentasjonen: https://doc.aja.bs.no/hente/bibliografiske-data/mlnb.html

Kontakt og spørsmål om metadataleveransen fra Biblioteksentralen

Ta kontakt med Nasjonalbiblioteket på e-postadressen metadataleveranse@nb.no hvis dere har spørsmål eller ønsker å melde fra om feil i leveransen.

Tilgang til bibliografiske data direkte fra Nasjonalbiblioteket

Bibliografiske data som Nasjonalbiblioteket produserer til Nasjonalbibliografien og spesialbibliografiene i Alma (BIBSYS-konsortiets felleskatalog) er tilgjengelig i MARC 21 og Dublin Core via Units OAI-PMH-tjener. Mer informasjon om høstingen her.

Merk at siden Nasjonalbiblioteket selv høster metadata fra Biblioteksentralen for å lage Nasjonalbibliografi og katalog, vil det være overlapp mellom det som kan høstes fra Biblioteksentralen og det som kan høstes fra Nasjonalbiblioteket/Unit. Alle poster som produsert av Biblioteksentralen er merket med Biblioteksentralens postidentifikator: MARC-felt 035 $a (NO-OsBA)<post-id>.