Formidlingsløsning

Rapport

Her finner du prosjektets rapport som oppsummerer arbeidet i prosjektet fram til sommeren 2024 og gi anbefalinger for hvordan prosjektet kan videreføres til en anskaffelse av en felles formidlingsløsning for alle bibliotekene i Norge. Rapporten gir også forlag til hvordan dette kan organiseres og finansieres fram mot 2030.

Rapporten er ment som et beslutningsgrunnlag for Nasjonalbiblioteket.

Felles prosjekt for folkebibliotekene

Våren 2024 jobber fire representanter for ulike deler av bibliotek-Norge om å kartlegge behovet for ny felles formidlingsløsning for alle folkebibliotekene i landet. Arbeidet skal resultere i en kravspesifikasjon som igjen skal tas med inn i arbeidet for å anskaffe ny formidlingsløsning. 

Høring for leverandører i juni 2024

Prosjektet har gått ut på høring for felles formidlingsløsning. Høringsnotat er tilgjengelig for leverandører ved innlogging i Mercell. Lenke til høringsdokumenter: Mercell TendSign.

Kartlegging og innspill

Bibliotekansatte fra 300 kommuner og 9 fylker har svart på kartleggingsskjemaet med innspill til prosjektet “Felles formidlingsløsning”. Svarene kan gi prosjektet en pekepinn på hva som er noen av de viktigste behovene for ansatte ved norske folkebibliotek. 

Resultatene fra kartleggingen indikerer at bibliotekansatte anser det som særlig viktig med gode integrasjoner mot biblioteksystemet og andre digitale tjenester som bibliotekene tilbyr. I tillegg var det mange som mente at personvern og økt synlighet var særlig viktig. Flere beskrev behov for god søkefunksjonalitet, tettere sammenheng mellom samling og øvrige tilbud, en god arrangementskalender og billettløsning.  

En god del av respondentene ønsket seg en fleksibel løsning som både passer for store og små bibliotek. Og som bevarer hvert enkelt biblioteks egenart. Pris og valg av prismodell vil være en avgjørende faktor for mange, og flere legger vekt på viktigheten av å involvere publikum i utviklingsprosessen. 

For publikum ser bibliotekansatte for seg at det vil være viktig med god brukervennlighet, funksjonalitet og enkel pålogging. 

Oppsummert kan en si at kartleggingsskjemaet indikerer følgende som suksessfaktorer for ny felles formidlingsløsning:   

 • Gode integrasjoner til biblioteksystem og andre digitale tjenester 
 • Personvern 
 • Økt synlighet 
 • Arrangementskalender og billettløsning 
 • Fleksibelt/tilpasset små og store bibliotek 
 • Bevare egen identitet 
 • Pris 
 • Brukermedvirkning 
 • Brukervennlighet (UU) 
 • Funksjonalitet 
 • Enkel pålogging 

Kartleggingsskjemaet viser også at omtrent halvparten av folkebibliotek i Norge i dag har nettsider som er underlagt kommunens nettsider. Det er et sentralt poeng og mål i dette prosjektet at folkebibliotek skal få egen nettsideløsning og ikke lenger være underlagt kommunale sider, selv om henvisning mellom nettsidene til bibliotek og kommune vil være naturlig å se for seg. 

Innspill etter workshops 

I tillegg til kartleggingsskjema ble det gjennomført innspills-workshops i flere fylker. Innspill fra workshopene stemmer godt overens med det som kom frem av kartleggingsskjemaet. Noen andre og viktige innspill som kom frem fra workshopene var blant annet fokus på bærekraft, hvor det ble foreslått valgmulighet for å slå av elementer som er energikrevende i løsningen (velge å slå av bilder og lignende).  

Videre ble det trukket frem at nye og spennende muligheter for å gjøre bibliotekbrukerne mer aktive gjennom formidlingsløsningen burde utforskes. Det ble også foreslått brukertilpasset/alderstilpasset opplevelse eller egne innganger for ulike målgrupper, og en funksjon som gir brukere oversikt over arrangementer som skjer der en befinner seg – også på reise til annen kommune.  

Ønske om SSO (Single Sign-On) som med én innlogging gir tilgang til alle bibliotekets tilbud samlet.   

Naturlig nok er flere av innspillene spørsmål om økonomi, pris, finansiering, oppfølging og drift. Det blir avgjørende og finne en god løsning for disse tingene, og det blir neste steg etter at dette forprosjektet har spesifisert omfang og krav.  

Formidlingsløsning – hva mener vi med det?

Begrepet formidlingsløsning er tatt i bruk fordi det åpner opp for flere muligheter enn begrepet «nettsideløsning». En formidlingsløsning kan bestå av flere komponenter som til sammen utgjør løsningen som biblioteket skal ta i bruk for å formidle sine tilbud og tjenester. Slike komponenter kan være nettside, app og infoskjermløsning for å nevne noen.  

Folkebibliotekene i Norge er mange og varierte. Det er behov for et felles løft som gjør det lettere for folkebibliotekene å nå ut med informasjon, tilbud og tjenester til befolkningen. Og ikke minst er det viktig å finne en formidlingsløsning som kommer publikum til gode. Det skal være lett for alle å søke opp og finne frem til informasjon fra sitt folkebibliotek, for å finne ut hva som skjer av aktiviteter og arrangement, finne noe å låne, melde seg på kurs eller verksteder, eller lese anbefalinger, se videoer og strømmede arrangement og lytte til podkaster som biblioteket har laget.  

Aktiv og helhetlig formidling 

En felles formidlingsløsning for alle folkebibliotekene i landet må være skalerbar slik at den er hensiktsmessig å ta i bruk for både små og store bibliotek. Løsningen skal inspirere og legge til rette for at det blir enklere for ansatte å drive med aktiv og helhetlig formidling både i bibliotekrommet og på nett.  
 
I dag kan du bruke bibliotekkortet til å logge deg på flere digitale innholdstjenester, som Bookbites for e-bøker og lydbøker og Filmoteket for strømming av film. Det er mange plattformer og innlogginger å holde styr på. Med en felles formidlingsløsning for alle folkebibliotekene vil vi gjøre det lettere for publikum å få en samlet oversikt over bibliotekets mange tilbud. Målet er at du trenger bare logge deg på én gang, og få tilgang til det mest av innholdet som biblioteket tilbyr. På den måten vil det være mulig å søke opp et ønsket tema, og få treff både fra den fysiske samlingen som kan reserveres, men også digitalt materiale som kan strømmes. 

Mer tilgjengelig

I følge Norsk Kulturbarometer 2023 – Bibliotekutvikling er det 2 av 10 som oppgir at de «brukte folkebibliotekets tjenester på internett eller app» i 2023. Det er ikke så mange, men det er en oppgang fra 14 % i 2021 til 18 % i 2023, og vi ser for at disse tallene kan øke vesentlig i årene som kommer om bibliotekene blir mer tilgjengelige på nett med bedre løsninger enn det som brukes i dag.

2 av 10 bruker folkebibliotekets tjenester på internett eller app (Norsk Kulturbarometer 2023).