Avdeling for bibliotekutvikling

Nasjonalbiblioteket er statens utviklingsorgan for bibliotekfeltet og skal bidra til å utforme og gjennomføre en nasjonal bibliotekpolitikk for folke- og fagbibliotek. Avdeling for bibliotekutvikling har hovedansvaret for dette.

Kontakt oss

Mandat

Virksomheten til avdeling for bibliotekutvikling er hovedsakelig basert på:

Mandatet sier at Nasjonalbiblioteket skal bidra til å utvikle og styrke bibliotekene som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner gjennom tjenesteutvikling og i dialog med norske folke- og fagbibliotek.

Mandatet påpeker også at Nasjonalbiblioteket skal være et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter som bibliotek og andre kulturinstitusjoner kan benytte seg av. Dette gjelder særlig innenfor strategisk viktige områder for Nasjonalbibliotekets egen virksomhet, som opphavsrett, konservering av papir, foto og film, digital bevaring og utvikling av autoritetsregistre og metadatastandarder.

Hovedoppgaver

Med Kulturdepartementet som moderdepartement bruker avdelingen flest ressurser på oppgaver knyttet til folkebibliotekene. Flere av oppgavene er likevel relevante for universitets- og høgskolebibliotek og andre fagbibliotek siden de berører bibliotekfeltet generelt. Avdelingens hovedoppgaver er:

 • Årlige utlysninger av tiltaks- og utviklingsmidler, saksbehandling av søknader og oppfølging av prosjekter og rapporter
 • Foredrag, orienteringer og kurs om bibliotekutvikling
 • Generell oppfølging av nasjonal bibliotekstrategi og tiltakene i strategien
 • Bibliotekstatistikk – årlig datainnsamling og analyse
 • Forvaltning av Lov om folkebibliotek
 • Drift og utvikling av nettstedet Bibliotekutvikling.no
 • Årlige kontaktmøter med fylkesbibliotek, storbybibliotek, Norsk bibliotekforening og UHR-B og møter med Nasjonalbibliotekets strategiske råd
 • Årlig biblioteklederkonferanse og Nyhuus-seminar
 • Deltakelse i eksterne arbeidsgrupper, utvalg, møter m.m. på nasjonalt nivå
 • Samarbeid med Norsk kulturråd om innkjøpsordningene for litteratur
 • Forvaltning av bibliotek- og litteraturrelaterte tiltak over post 80 i statsbudsjettet
 • Ad-hoc-oppdrag for Kulturdepartementet
 • Internasjonal kontakt