7 ting du må vite før du søker støtte fra Nasjonalbiblioteket

Bør vi søke om utviklingsmidler eller midler til aktiv formidling?

Dersom dere ønsker aktiviteter i og utenfor biblioteket og mer tid til litteraturformidling bør dere søke på midler til aktiv formidling. Disse midlene er til enkle formidlingstiltak i folkebibliotekene og går til frikjøp av bibliotekpersonale slik at de skal få mer tid til å utvikle litteraturformidlingen sin. Midlene er enkle å søke og rapportere på og skal bidra til lokal bibliotekutvikling.

Dersom dere har ideer til utvikling, bør dere søke om utviklingsmidler. Utviklingsmidlene er til større, nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene. Her kan dere søke om utvikling av nye tilbud, testing av nye samarbeidsformer eller utprøving av nye metoder. Det er et mål at disse prosjektene skal ha verdi utover det enkelte bibliotek.

Kan vi søke om støtte til tiltak/prosjekt som har vært gjennomført tidligere i andre bibliotek?

Ja, hvis dere søker om midler til aktiv formidling, er det lov å søke om midler til tiltak som har vært gjennomført i andre bibliotek.

Hvis dere søker om utviklingsmidler, må i prosjektet i så fall videreutvikles gjennom å gjøre en egen vri på det, og prøve ut nye elementer. 

Kan vi søke om både utviklingsmidler og midler til aktiv formidling?

Ja, dere kan sende søknader om både utviklingsmidler og midler til aktiv formidling. For aktiv formidling gjelder en øvre grense på kr 75 000.- per kommune. For utviklingsmidler en nedre grense på kr 300 000.- .

Dere kan sende inn flere søknader om utviklingsmidler, men husk at disse i så fall konkurrerer med hverandre, i tillegg til å konkurrere med søknader fra andre bibliotek.

Hva kan vi bruke pengene til, og hva kan vi ikke gjøre?

Midler til aktiv formidling skal brukes til frikjøp av bibliotekpersonale til nye formidlingstiltak. Midlene kan brukes til vikar eller til å utvide en stilling for en periode. Hensikten med midlene er at bibliotekpersonale skal lære og at de skal bruke nye metoder for formidling, og pengene skal derfor ikke gå til at andre gjør formidlingen.

Utviklingsmidler skal ikke brukes til ordinær drift eller til innkjøp av ikt-utstyr, inventar eller medier. Dere kan heller ikke bruke pengene til utvikling eller markedsføring av tjenester med sikte på salg, eller til kompetanseutvikling som eneste aktivitet.

Hvem kan søke?

Det er litt forskjell i hvem som kan søke de ulike midlene. Alle folkebibliotek og fylkesbibliotek kan søke om midler til aktiv formidling. Skole- og fagbibliotek kan ikke søke alene, men kan inngå som samarbeidspart.

Alle folkebibliotek, fylkesbibliotek og fagbibliotek kan søke om utviklingsmidler, gjerne i samarbeid med andre aktører. Skolebibliotek kan ikke søke alene, men kan inngå som samarbeidspart i prosjekter.

Hvor mye kan vi søke om?

Folkebibliotek kan søke om midler til aktiv formidling for inntil kr. 75 000.- i hver kommune. Ved større samarbeid kan dere søke om inntil kr 50 000.- til administrasjon i tillegg. For storbybiblioteker er den en høyere grense på inntil kr 400 000.- per år. Egenfinansieringen bør normalt utgjøre minst 20 prosent av samlet budsjett.

For utviklingsmidler gjelder et minste søknadsbeløp på kr 300 000.- Det finnes ingen øvre grense, men egenfinansieringen bør normalt utgjøre minst 40 prosent av samlet budsjett. Minimumsbeløpet er satt til 300 000.- for å oppmuntre til større prosjekter med mer varig og bredere effekt.

Kan vi søke om støtte til konferanser?

I tillegg kan dere søke om utviklingsmidler på inntil kr. 100 000.- for å arrangere konferanser. For å få støtte må konferansen ha nasjonal interesse. Konferanser kan også være del av et bibliotekfaglig prosjekt.