Betingelser for tildeling av tiltaks- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket

Sist oppdatert: 2. februar 2024

Betingelsene er blant annet basert på Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler fra Kultur- og likestillingsdepartementet (2024) fastsatt av Kultur- og likestillingsdepartementet og harsom forutsetning at det årlige spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS blir vedtatt fordelt til kulturformål ved kgl.res.

Leder for biblioteket er ansvarlig for søknaden og gjennomføring av prosjektet/tiltaket. Mottakere av utviklingsmidler vil få tilsendt et tildelingsbrev samt et akseptskjema.

Pengene overføres til mottaker etter at akseptskjemaet er returnert og betingelsene i tildelingsbrevet er akseptert.

Utbetalingstidspunkt vil normalt være juli-august.

Gjennomføring

Prosjektet/tiltaket skal gjennomføres i tråd med beskrivelsen i søknaden. Det kan bli stilt spesielle betingelser til enkeltprosjekter/-tiltak utover dette. I henhold til § 10 andre ledd i Stortingets bevilgningsreglement skal Nasjonalbiblioteket ha adgang til å kontrollere at midlene er anvendt etter forutsetningene.

Dersom prosjektet/tiltaket ikke kommer i gang som planlagt eller utsettes for betydelige forsinkelser, kan Nasjonalbiblioteket trekke tilbake ubenyttede midler. Tilskuddsmottaker plikter å gjøre Nasjonalbiblioteket oppmerksom på slike forhold så snart som mulig.

Dersom tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfeller rammes av bestemmelsene i straffelovens §§ 371-372.

Sluttrapportering og kunnskapsoverføring

Tilskuddsmottakere skal så snart som mulig, og senest tre måneder etter at prosjektet/tiltaket er avsluttet, sende rapport til Nasjonalbiblioteket om at prosjektet/tiltaket er gjennomført. Rapport sendes normalt inn med elektronisk skjema på nettstedet bibliotekutvikling.no.

Ved presentasjoner og i rapporter skal det opplyses at prosjektet/tiltaket støttes av Nasjonalbiblioteket. Prosjekter/tiltak vil kunne bli presentert på Nasjonalbibliotekets nettsider og bli brukt i annen publisering fra Nasjonalbiblioteket. Prosjekt-/tiltakseier vil kunne bli bedt om å lage en artikkel/rapport som ledd i Nasjonalbibliotekets publiseringsvirksomhet, eller å presentere prosjektet/tiltaket i andre sammenhenger.

Nasjonalbiblioteket vil legge vekt på oppfølging og rapportering ved vurdering av kommende søknader om tiltaks- og utviklingsmidler.

Regnskap

For tilskudd kr. 500 000 eller høyere skal det sammen med rapporten sendes inn revidert regnskap for disponeringen av tilskuddet.

Regnskapet skal være undertegnet av leder eller økonomiansvarlig og være revidert av statsautorisert eller registrert revisor, eventuelt av kommunerevisjon eller annet offentlig revisjonsorgan. Etter avtale kan revisorkontroll av tilskuddsmidlene inngå som del av revisjonen av virksomhetens/organisasjonens ordinære årsregnskap.

For tilskudd under kr. 500 000 skal det sammen med rapporten sendes inn regnskapsoversikt for disponeringen av tilskuddet, undertegnet av leder eller økonomiansvarlig. Det kreves ikke at denne regnskapsoversikten er bekreftet av revisor.

I regnskapet skal offentlige tilskudd spesifiseres med beløp og tilskuddsyterens navn. Dette gjelder også fylkeskommunale og kommunale tilskudd.

Vesentlige avvik mellom aktuelt budsjett og regnskap skal kommenteres.