Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning.

Bibliotekstatistikk for folkebibliotekene 2021

Presentasjonene består av tabeller og figurer der ulike aggregerte nivåer og enkeltkommuner valgfritt kan kombineres. Aggregerte nivåer omfatter landet totalt, fylker, grupper etter kommunestørrelse og KOSTRA-grupper.

Hovedtrekk i 2021

Bruken av folkebibliotekene tok seg opp i 2021, og var mindre preget av pandemien enn året før, men i ulik grad på ulike områder.

Besøk

Besøk ved landets folkebibliotek økte med om lag 10 prosent fra 2020 til 2021. Etter den kraftige nedgangen fra 2019 til 2020, innebærer dette likevel at besøket var mer enn 30 prosent lavere i 2021 enn i 2019, som var det siste normalåret før pandemien gjorde seg gjeldende.

Deltagelse på fysiske arrangement

For deltagelse på fysiske arrangement ser vi en tilsvarende økning på om lag ti prosent fra 2020, men her var nedgangen fra 2019 til 2020 på seksti prosent. Med 720 000 deltagere på ulike arrangement i 2021, er tallet for deltagere på arrangement om lag en million lavere enn i 2019.

Utlån av fysiske bøker

For bokutlån var nedgangen fra 2019 til 2020 mindre og økningen fra 2020 til 2021 større enn for besøk og arrangement. Det ble lånt ut 11,2 millioner fysiske bøker i 2021. Dette er en økning på 15 prosent fra 2020, men veier ikke fullt ut opp for nedgangen året før. Sammenlignet med nivået før pandemien, var bokutlånet om lag åtte prosent lavere.

Utlån av litteratur for barn bidrar sterkest til oppgangen sist år, og barnebokutlånet i 2021 var bare fem prosent lavere enn i 2019.

Utlån av e-bøker

Noe av nedgangen i det fysiske utlånet ble kompensert ved utlån av e-bøker det første pandemiåret. Denne økningen fortsatte i 2021, selv om økningen da var langt svakere. Med et utlån av e-bøker i 2021 som var 67 prosent høyere enn før pandemien, rundet e-bokutlånet for første gang én million. Økningen i utlån av e-bøker fra 2020 til 2021 skyldes utlån av litteratur for voksne.

Når det gjelder litteratur for barn, sank bruken av e-bøker fra 2020 til 2021, etter nesten en tredobling av utlånstallene fra 2019 til 2020. Dette kan tyde på at papirboken er det foretrukne mediet for yngre lesere.

Statistikken reflekterer at også 2021 var et år preget av pandemien, men med tydelige tegn på at bruken av bibliotekene tar seg opp.

Presentasjonene består av tabeller og figurer der ulike aggregerte nivåer og enkeltkommuner valgfritt kan kombineres. Aggregerte nivåer omfatter landet totalt, fylker, grupper etter kommunestørrelse og KOSTRA-grupper. En kan også avgrense hvilke data og indikatorer som vises. Det vil i tillegg bli lagt ut et regneark med alle rådata.

Historiske skjema og veiledninger

Historiske data

2020
Besøk og arrangementer
Utlån
Samlinger
Ressurser
Rådata
2019
Besøk og arrangementer
Utlån
Samlinger
Ressurser
Rådata
Kommentarer
2018
Rådata
2017
Rådata
Nøkkeltall for kommuner
Besøk og utlån 1987 – 2017
2016
Rådata
Utlån etter fylke
Utvikling i besøk og utlån 1986 – 2016
2015
Sammendrag
Rådata
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
2014
Rådata
Tabell 1
Tabell 3
2013
Rådata
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
2012
Rådata
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
2011
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
Kommentarer
2010
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3