Statistikk for folkebibliotek

Bibliotekstatistikk for folkebibliotekene 2023

Besøk

Besøk på bibliotek
26,1 millioner
opp 15% fra 2022


Besøk i norske folkebibliotek gikk dramatisk ned da Covid-pandemien traff Norge i 2020. Folk vendte gradvis tilbake til bibliotekene i 2021 og 2022. Med 26,1 millioner besøk i 2023, en økning på 15 prosent fra året før, er besøkstallet i toppåret 2019 nå passert. Vi er dermed tilbake på førpandemisk nivå. Dette utgjør 4,78 besøk per innbygger, og med unntak for 2019 (4,85) må vi tilbake til 2006 for å finne høyere tall.

Arrangement

Arrangement
1,66 millioner
deltagere

Besøk på arrangement knyttet til biblioteket har økt med 22 prosent fra 2022 til 2023. Av 1,66 millionene deltagere på arrangement, deltok 1 473 000 på arrangementer i regi av biblioteket, mens 186 000 deltok på arrangement i biblioteket i regi av andre. 497 000 av deltagerne på arrangement i regi av biblioteket deltok på arrangement for skoler og barnehager. Dette er en økning på 8 prosent fra 2022, men fremdeles 9 prosent lavere enn i 2019. 977 000 deltok på andre arrangement i regi av biblioteket, en økning på 30 prosent fra 2022, og 7 prosent høyere enn i 2019.

Utlån

Bokutlån
12,6 millioner
3 % opp fra 2019

Med 12,6 millioner utlån av fysiske bøker, er utlånstallet fra 2019 passert med 3 prosent. Mens utlånet av bøker for voksne i 2023 var 1 prosent lavere enn i 2019, var utlånet av bøker for barn 6 prosent høyere. Totalt gir dette 2,3 bokutlån per innbygger, på nivå med 2019. Over tid er spesielt utviklingen i barnebokutlånet gledelig. Når vi ser bort fra pandemiårene, har tendensen vært stigende over tid, og det er ikke registrert høyere tall for utlån av barnebøker siden en endring i registreringsmåte i 2008.  

Utlån av e-bøker og lydbøker
1,5 millioner

Utlånet av andre fysiske medier enn bøker fortsetter å synke, og utgjør nå bare 8 prosent av det totale utlånet av fysiske medier. Mens pandemien førte til en nedgang i utlånet av fysiske medier, førte den til en økning i utlånet av e-bøker og e-lydbøker. Det siste året har vi imidlertid sett en nedgang i utlånet av disse mediene på henholdsvis 2 og 6 prosent. Til sammen ble det lånt ut 891 000 e-bøker og 641 000 e-lydbøker i 2023.

Meråpent

Meråpent tilbud i
186
kommuner

I 186 kommuner holdt minst ett av folkebibliotekene meråpent i 2023, det vil si at de ga mulighet til å bruke biblioteket ut over betjent åpningstid. Dette er ni flere kommuner enn året før, og 58 flere enn i 2020.

Antall folkebibliotek
633
(inkl. filialer)
Antall ansatte
2610


Statistikk for tidligere år

2022
Besøk og arrangementer
Utlån
Samlinger
Ressurser
Rådata
2021
Besøk og arrangementer
Utlån
Samlinger
Ressurser
Rådata
2020
Besøk og arrangementer
Utlån
Samlinger
Ressurser
Rådata
2019
Besøk og arrangementer
Utlån
Samlinger
Ressurser
Rådata
Kommentarer
2018
Rådata
2017
Rådata
Nøkkeltall for kommuner
Besøk og utlån 1987 – 2017
2016
Rådata
Utlån etter fylke
Utvikling i besøk og utlån 1986 – 2016
2015
Sammendrag
Rådata
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
2014
Rådata
Tabell 1
Tabell 3
2013
Rådata
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
2012
Rådata 2012-2005
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
2011
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
Kommentarer
2010
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning.

Presentasjonene består av tabeller og figurer der ulike aggregerte nivåer og enkeltkommuner valgfritt kan kombineres. Aggregerte nivåer omfatter landet totalt, fylker, grupper etter kommunestørrelse og KOSTRA-grupper.

Historiske skjema og veiledninger