Statistikk for folkebibliotek

2022

641
folkebibliotek (inkl. filialer)
2448
ansatte

Bibliotekstatistikk for folkebibliotekene 2022- brukerne kommer tilbake til bibliotekene

Besøk
22,7 millioner
29% opp fra 2021


Brukerne kommer tilbake til bibliotekene etter koronaperioden. Pandemien som traff i 2020 medførte en nedgang på nesten 10 millioner besøk, fra et toppår i 2019. Etter en økning i besøkstallet fra 2020 til 2021 på 1,6 millioner, strømmet brukerne tilbake til bibliotekene i 2022. Besøkstallet økte med over fem millioner, og ga et totalt besøk på 22,7 millioner. Dette er 29 prosent mer enn i 2021 og 43 prosent mer enn i 2020, men fremdeles 12 prosent lavere enn i 2019.

Utlån

Bokutlån
12 millioner
1,6 % lavere enn i 2019


Når det gjelder utlån, så er det i statistikken for 2022 flere større bibliotek i Viken som på grunn av problemer med biblioteksystemet ikke kunne rapportere utlånsstatistikk. Disse kommunene hadde om lag 2,7 prosent av befolkningen i landet, og 11,7 prosent av befolkningen i Viken. Dette påvirker dermed statistikken både på lands- og fylkesnivå. Dette må det tas hensyn til når en ser på tallene på aggregerte nivåer. Vi går derfor ut fra at utlånet per innbygger i disse kommunene tilsvarer utlånet per innbygger for de øvrige kommunene, og estimerer utlånstall på landsnivå. Det gir et bokutlån på 12 millioner, 1,6 prosent lavere enn i 2019. Det er imidlertid forskjeller i utviklingen for bøker for barn og bøker for voksne. Utlånet av bøker for barn har passert nivået i 2019 med 2 prosent, mens utlånet av bøker for voksne ligger 6,1 prosent lavere enn i 2019. Når det gjelder andre fysiske medier enn bøker, så fortsetter en synkende trend, og utlånet av disse mediene er lavere i 2022 enn i 2021. Fra 2019 til 2022 er nedgangen på 55 prosent.

Nedlasting av e-bøker gikk markant opp i 2020 og 2021, og dette tallet har sunket noe i 2022, til 0,9 millioner. Det innebærer likevel en økning på 50 prosent fra 2019.

Ressurser

117
kommuner med meråpent tilbud


Folkebibliotekene brukte 1,5 milliarder på lønn og medier i 2022. Av dette gikk 10 prosent til medier og 90 prosent til å lønne 2 448 ansatte i 1 839 årsverk, tilnærmet uendret fra 2021. De bemannet til sammen 641 hovedbibliotek og filialer. I tillegg var det 147 utlånssteder utenfor biblioteket, som for eksempel bok i butikk. I tillegg til tilgang i ordinær åpningstid, var minst ett bibliotek åpent ut over betjent åpningstid i 177 kommuner

Statistikk for tidligere år

2021
Besøk og arrangementer
Utlån
Samlinger
Ressurser
Rådata
2020
Besøk og arrangementer
Utlån
Samlinger
Ressurser
Rådata
2019
Besøk og arrangementer
Utlån
Samlinger
Ressurser
Rådata
Kommentarer
2018
Rådata
2017
Rådata
Nøkkeltall for kommuner
Besøk og utlån 1987 – 2017
2016
Rådata
Utlån etter fylke
Utvikling i besøk og utlån 1986 – 2016
2015
Sammendrag
Rådata
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
2014
Rådata
Tabell 1
Tabell 3
2013
Rådata
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
2012
Rådata 2012-2005
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
2011
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3
Kommentarer
2010
Tabell 1
Tabell 2
Tabell 3

Nasjonalbiblioteket innhenter og publiserer statistikk for de ulike bibliotektypene i folkebiblioteksektoren. Statistikken publiseres i form av rådata, tabeller og kommentarer på våre nettsider, i KOSTRA og i den årlige Kulturstatistikken fra SSB Statistikken gir et overordnet bilde av situasjonen på området. Det er også en målsetning at den skal gi nyttige styringsdata for det enkelte bibliotek i tillegg til nasjonal, regional og lokal forvaltning.

Presentasjonene består av tabeller og figurer der ulike aggregerte nivåer og enkeltkommuner valgfritt kan kombineres. Aggregerte nivåer omfatter landet totalt, fylker, grupper etter kommunestørrelse og KOSTRA-grupper.

Historiske skjema og veiledninger