Aktiv formidling

Utforsk Melhushistoria

Hvert enkelt bibliotek besitter unike sett med kompetanser og erfaringer knyttet til sine lokalsamfunn. Prosjektet Utforsk Melhushistoria – lokalhistorisk fortelling på Horg Bygdatun oppstod i en fase da Melhus bibliotek hadde behov for å utvikle sin formidlingskompetanse i tilknytning til kommunens friluftsmuseum.

«Gjennom Utforsk Melhushistoria har vi tatt biblioteket og samlingene ut av bibliotekrommet og synliggjort bibliotekets rolle som kunnskapsbank. Vi har styrket vårt formidlingsarbeid og vår allsidighet med levende skildringer av aktuell lokalhistorie med kulturlandskapet omkring Horg Bygdatun som kulisser.»

Turid Kjendlie, biblioteksjef

Stedbasert læring

Gjennom Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 blir folkebibliotekene oppfordret til å bevege seg ut av de vante lokalene for å møte publikum også i andre sammenhenger og på nye arenaer. I dette tidsrommet ble Melhus bibliotek tildelt ansvaret med å utvikle musealt innhold, aktiviteter og formidlingstjenester ved Horg Bygdatun – et fagfelt som krevde utprøving av formidlingslokaliteter og -metoder. Ansvarsområdet åpnet også dørene for nytenking rundt koblingen mellom publikum, sted, aktuelle tema og litteratur. Biblioteket hentet inspirasjon fra flere kilder der fellesnevneren var stedbasert læring. Dette er en mangfoldig undervisningsform som tar utgangspunkt i den lokale natur- og kulturarven. Mulighetene for tilpasning til område, emne og deltakere er nesten uendelige, og målet er å skape en forbindelse mellom mennesker og fenomen gjennom aktiv dialog.  

Alle 3.klassingen i kommunen invitert

Gjennom den lokale DKS-produksjonen «Sagavandring» får 4. trinn i hele kommunen tilbud om å delta på natur- og kulturvandringer i skolenes nærområder. Dermed kunne Utforsk Melhushistoria fungere som en introduksjon til natur- og samfunnsfaglige emner for 3. trinnet, og på denne måten etablere en form for kontinuitet i satsingen på kunnskapsformidling både inne og ute. Alle 3. klassingene ble derfor invitert til Horg Bygdatun.

Én av tankene bak Utforsk Melhushistoria var at tiltaket skulle sørge for lik tilgang til grunnleggende kunnskap om kommunens eldste historie både blant elever på sentrale skoler med nærhet til folkebiblioteket og på barneskolene i distriktet. For å få til dette var ded avhengige av busstransport til og fra friluftsmuseet. Gruppene var alt fra 20 til 60 elver, og fordelen med dette var at de fikk testet ut ulike formidlingsstrategier. I de store gruppene ble det vanskeligere å holde på oppmerksomheten, men elevene fikk boltre seg ute i det fri langs natur- og kulturstien. Dette var en positiv opplevelse for dem.

Mikrobiblioteket – en suksess

Siste stopp før avreise var Vognbua på selve bygdetunet. Dette rommet er innredet slik at det er lett å etablere et mobilt bibliotek med f.eks. iPad, mobilnett og trådløs strekkodeleser. Her kunne deltakerne velge og vrake blant bøker som kunne stimulere til videre utforskning. Sakprosa for småskolen og mellomtrinnet ble vektlagt. Det var gledelig å oppdage at elevene selv så mikrobiblioteket som en naturlig forlengelse av samtaler vi hadde undervegs i opplegget.

– Utforsk Melhushistoria har gitt oss rikelig med nyttig erfaring relatert til natur- og kulturveiledning i biblioteksammenheng. Ved å oppnå målet om å knytte bånd mellom stedbasert kunnskapsformidling og utlån av bøker, har vi vist at dette konseptet godt kan tas i bruk av andre bibliotek med deres tilgang til unike arenaer for natur- og kulturopplevelser og læring, sier Kjell Andre Brevik, prosjektleder ved Melhus bibliotek,

Da Brekkåsen skole deltok, fikk elevene bli med på historisk vandring. Dette ble en flott dag: Formidleren er kunnskapsrik og veldig flink med elevene. Vi dro hjem med masse ny kunnskap om vår lokalhistorie. I tillegg fikk vi låne bøker fra et «pop-up-bibliotek», og turen vi gikk ble en positiv opplevelse for alle da den var lagt opp med stopp og mange spennende historier.

Mia Leraand Aarstad, lærer

Søk midler til å etablere tilsvarende tilbud

Nasjonalbibliotekets midler til aktiv formidling kan benyttes til tiltak som andre har gjennomført tidligere. Dette innebærer at du kan søke om midler til tilsvarende eller lignende tiltak.

Her er søknaden og sluttrapporten fra tiltaket som kan danne utgangspunkt dersom du ønsker å søke om eller etablere et tilsvarende tilbud.