Outsourcing av biblioteksjefen

Prosjekteier:Nordland fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:400 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021, 2022, 2023

Søknad

Mål

Resultatmål: Bygge og dele erfaringer med bibliotekfaglig fjernledelse av folkebibliotek.

Effektmål: Sikre bibliotekfaglig utvikling og ledelse av bibliotek som ikke har ansatt egen bibliotekarkompetanse for å gi bedre bibliotektjenester.

Beskrivelse

Bibliotekloven stiller krav om kvalitet, allsidighet og aktualitet. Ett av virkemidlene for å oppnå dette er krav om fagutdannet biblioteksjef. For mange kommuner er det en utfordring å rekruttere bibliotekfaglig kompetanse.

Prosjektet tar sikte på å prøve ut nye samarbeidsformer. Dette skjer på tvers av forvaltningsnivåer, og har som hovedmålsetting å skaffe erfaringer med fjernledelse som sikrer bibliotekfaglig kompetanse av kommunale bibliotek. Erfaringer fra prosjektet vil være relevant for interkommunale biblioteksamarbeid, noe som er spesielt relevant i Nordland.

I løpet av høsten 2020 ble det gjennomført et forprosjekt som ble finansiert av Nordland fylkeskommune og Rødøy kommune. Forprosjektet hadde mål å prøve ut bibliotekfaglig fjernledelse av Rødøy folkebibliotek. Prosjektet ble vedtatt av politisk ledelse i begge organisasjonene, og har vært gjennomført mellom 1.9.2020 og 31.12.2020. I forprosjektet har vi dannet en del erfaringer som danner grunnlag for videre utviklingsarbeid, og rapporten er vedlagt søknaden.

Prosjektet har som effektmål om å heve kvaliteten på folkebibliotek som mangler egen fagutdannet biblioteksjef. Dette skal gjøres ved å lede folkebibliotek bibliotekfaglig på geografisk avstand.

Samarbeidet innebærer at kommunen kjøper biblioteksjeffaglige tjenester fra Nordland fylkeskommune ved fylkesbiblioteket. Kommunen stiller med personalressurser som holder biblioteket åpent og drifter det lokalt. Dermed skapes gjensidige forpliktelser mellom partene som også omfatter kvalitet og forbedring av det kommunale bibliotektilbudet.

Rapporten fra forprosjektet viser at grenseoppgang mellom ansvaret samarbeidspartnerne har, systemtekniske løsninger, og engasjement er sentrale momenter for å få til et godt samarbeid.

Det er stor variasjon mellom hvordan kommuner og folkebibliotek er organisert, plassert og fungerer. Dermed er det ønskelig å få et bredere kunnskapsgrunnlag knyttet til hvordan samarbeid om bibliotek kan organiseres.

Dette prosjektet skal etablere flere samarbeidsavtaler med andre kommuner. Prosjektet antas med dette å få stor grad av overføringsverdi.

Etablering og oppstart av biblioteksamarbeid tar tid. Dette skyldes både etablering av kontakt, kontraktsinngåelse, politiske prosesser og selve prosjektgjennomføringen. Prosjektet vil derfor være toårig.