Kritisk tenkning i den digitale tidsalder

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Universitetet i Agder. Universitetsbiblioteket
Prosjektkategori:Forprosjekt
Samlet støtte:120 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024

Søknad

Mål

Målet med dette forprosjektet er å kartlegge og etablere et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og folkebibliotekene i Agder-regionen. Vi ønsker å styrke vårt arbeid med formidling av informasjonskompetanse, spesielt rettet mot ungdom og unge voksne.

Beskrivelse

Bakgrunn
I den nasjonale bibliotekstrategien ‘Rom for demokrati og dannelse’ (2019) vektlegges bibliotekenes avgjørende rolle i å beskytte og styrke demokratiet vårt. I en verden preget av stadige strømmer av falske nyheter og den raske utviklingen innen kunstig intelligens, beveger vi oss inn i et informasjonssamfunn hvor det blir stadig mer utfordrende å skille ekte og pålitelig informasjon fra falske. Ifølge en studie utført av Medietilsynet (2021), oppgir syv av ti nordmenn at de føler usikkerhet rundt informasjonen de finner på internett. For den yngre generasjonen (16-24 år) er denne usikkerheten enda mer utbredt, der hele åtte av ti rapporterer det samme. For at et velfungerende demokrati skal fungere er det helt essensielt at vi har aktive og informerte medborgere, og en av de mest grunnleggende byggesteinene for å oppnå dette er å utvikle god informasjonskompetanse.

Det er spesielt bekymringsverdig at den yngre generasjonen, som en dag vil overta samfunnets viktigste roller, også er den gruppen som føler seg mest usikre når det gjelder deres evne til å kritisk vurdere kilder og informasjon. Bibliotekene spiller her en kritisk rolle, både som en pålitelig kilde for informasjon, men også som en aktiv pådriver for å styrke informasjonskompetansen blant våre borgere.
Prosjektets formål
«I denne sammenheng søker vi på Universitetsbiblioteket i Agder om midler til et forprosjekt fra Nasjonalbiblioteket. Målet med dette forprosjektet er å kartlegge og etablere et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket og folkebibliotekene i Agder-regionen. Vi ønsker å styrke vårt arbeid med formidling av informasjonskompetanse, spesielt rettet mot ungdom og unge voksne. Dette prosjektet har som formål å:

• Få oversikt over hvordan de ulike bibliotekene i regionen for øyeblikket arbeider med formidling av informasjonskompetanse.
• Identifisere de nye utfordringene som er knyttet til temaer som kunstig intelligens og desinformasjon.
• Utvikle tiltak og ressurser som kan støtte dette arbeidet og samarbeidet videre.

Dette kan inkludere tiltak som:

• Opprettelse av en reisende utstilling om kildekritikk som kan settes opp i de ulike bibliotekene i regionen.
• Utvikle nettbaserte ressurser som inneholder eksempler egnet for veiledning og undervisning om kildekritikk.
• Arrangere workshops for bibliotekarer som underviser i kildekritikk, inkludert muligheten for skolebibliotekarer i området.

Per i dag har vi ressurser som faktisk.no som spesialiserer seg på å skille fakta fra fiksjon i medieinnhold. Slike ressurser er verdifulle, men det er viktig å merke seg at unge mennesker i dag møter desinformasjon i en rekke andre sammenhenger, inkludert diskusjonsforum, samtaler, og sosiale medier. «Alternative nyhetskilder» som YouTube og TikTok har også en betydelig innflytelse, som ofte overskrider den tradisjonelle mediepåvirkningen. Dette underbygger behovet for å gi unge mennesker verktøy for kritisk kildevurdering uavhengig av kilden til informasjon.

Selv om emnet informasjonskompetanse er innlemmet i grunnskolen og høyere utdanning, ser vi at problemet er så stort at det er behov for mer søkelys på dette. Vi tror at dette initiativet er viktig for å oppfylle vårt samfunnsoppdrag som bibliotek og for å vise vår relevans i det moderne informasjonssamfunnet. Prosjektet er også i samsvar med Bibliotekloven (1986), som oppfordrer folkebibliotekene til å være arenaer for demokratisk debatt og kunnskapsutvikling. Denne loven gjelder ikke for universitetsbibliotekene, men universitetsbibliotekene har ofte en dypere kompetanse og erfaring innen kildekritikk. Vi tror at samarbeid på tvers av sektorene vil være fordelaktig for begge parter, da folkebibliotekene har en bredere rekkevidde, mens universitetsbibliotekene kan bidra med ressurser og spesialisert kompetanse.

Prosjektets Utforming:

Dette forprosjektet vil etablere en prosjektgruppe bestående av to representanter fra Universitetsbiblioteket i Agder (UBA) og en deltaker fra hvert av folkebibliotekene i Grimstad og Arendal, (totalt 4 personer). En av UBA-representantene vil inneha rollen som prosjektleder og vil ha ansvaret for å lede prosjektgruppen, fremdrift, og innhold. Denne personen vil også bli tildelt ekstra timer for å kunne håndtere prosjektledelsesoppgaver. Det vil bli etablert et fellesrom på teams, slik at gruppen kan dele informasjon å kommunisere i prosjektperioden.

Prosjektgruppen har som hovedoppgaver å:

• Utarbeide en oversikt over nåværende tilnærminger til temaene kildekritikk og informasjonskompetanse ved hver av institusjonene i dag.
• Identifisere de viktigste utfordringene som bibliotekene står overfor når det gjelder formidling av kildekritikk og informasjonskompetanse i dagens kontekst.
• Etablere fokusgrupper bestående av personer innen målgruppen (16-26 år). Dette vil involvere samarbeid med videregående skoler, Universitetet i Agder og fagskoler i regionen for å sikre at gruppene er representativt sammensatt. Formålet er å undersøke målgruppens vaner knyttet til informasjonsinnhenting, inkludert metoder og medier de benytter.
• Basert på de tidligere identifiserte behovene og funnene, utarbeide et forslag til et fremtidig samarbeid mellom bibliotekene. Dette forslaget skal inkludere en detaljert plan for hvordan man skal øke målgruppens kompetanse innen kildekritikk og informasjonskompetanse.
• Forberede en søknad til Nasjonalbiblioteket og/eller Sørlandets kompetansefond for å iverksette tiltak basert på kartleggingens funn. Alternativt, dele kunnskap om prosjektets resultater på nasjonale konferanser og seminarer for økt spredning av innsikt og beste praksis.

Folkebibliotekloven. (1986). Lov om folkebibliotek (LOV-1985-12-20-108). Lovdata. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1985-12-20-108

Kultur- og likestillingsdepartementet. (2019). Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 – Rom for demokrati og dannelse.Rgjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-bibliotekstrategi-2020-2023—rom-for-demokrati-og-dannelse/id2667015/

Medietilsynet. (2021). Ny undersøkelse fra Medietilsynet: Sju av ti er usikre på om informasjonen de finner på internett er sann. Medietilsynet https://www.medietilsynet.no/nyheter/nyhetsarkiv/aktuelt-2021/ny-undersokelse-fra-medietilsynet-sju-av-ti-er-usikre-pa-om-informasjonen-de-finner-pa-internett-er-sann/