Prosjektbank

Søk

Type

Kategori

Tildelt beløp

År

Varighet

Status

Fylke

Bibliotek

Bibliotektype

Prosjekteier: Vestland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 300 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2021, 2022, 2023

Mål: Vi vil styrke tenestene til bibliotekbrukarane i fylket gjennom nye former for samarbeid, revitalisering av eksisterande samarbeid, og etablering av ein ny digital samarbeidskultur.

Kortreist kunnskap i kombinasjonsbibliotek

Utviklingsmidler
Pågående

Prosjekteier: Vestland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 125 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2021

Mål: Dei fem kommunane i Vestland som har kombinerte folke- og skulebibliotek i vidaregåande skule, skal med utgangspunkt i breidda av dei samla ressursane på kvart bibliotek, utvikle betre tilbod og [...]

Kjelda – formidling av digital kunnskap

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 600 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Mål: I prosjektet skal vi: 1. Auka kvaliteten på biblioteknettstadene i Hordaland ved at ein utnyttar potensialet som ligg i det digitale bibliotekrommet og kopla det til dagleg formidlingsarbeid 2. Integrera [...]

Nynorske turbibliotek i Sogn og Fjordane

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 800 000

2-årig tildeling. Tidsperiode: 2017, 2018, 2019

Mål: Målet er å stimulere til lesing og bibliotekbruk ved å etablere nynorske turbibliotek i dagsturhytter i alle kommunane i Sogn og Fjordane. Delmål: * å gjere nye grupper kjende med [...]

Lettare litteraturnett – del 2

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 120 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2016, 2017

Mål: Dette er ei sluttføring av prosjektet "Lettare litteraturnett", der Sogn og Fjordane fylkesbibliotek og Nordland fylkesbibliotek utviklar ein metode for å bygge opp lokale litteraturnett på ein enkel måte. Målet [...]

Bibliotek forandrer liv!

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 50 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016

Mål: Å arrangere ein nordisk, bibliotekpolitisk konferanse i Bergen 12. - 14.juni. 2016. Konferansen har tittelen: Bibliotek forandrer liv! Konferansen skal haldast på Grand Terminus Hotell og Bergen Off. Bibliotek

Lesarhistoria – ny veg til lesaren

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 350 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2015, 2016, 2017, 2018

Mål: Prosjektet prøver ut og samanliknar formidlingspraksisar som alle vender seg til unge lesarar. Det involverer folkebibliotek, skular og barnehagar i kommunar i Sogn og Fjordane. Målet er å utvikle formidlingspraksisar [...]

Herr Kurz i biblioteket

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 370 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2015

Mål: HOVUDMÅL Gjennom prosjektet skal dei deltakande folkebiblioteka vidareutvikle seg som profesjonelle formidlarar og arrangørar for i større grad å kunne møte forventningane som ligg i den reviderte biblioteklova. DELMÅL Å [...]

Digital debatt

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 250 000

1-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015, 2016

Mål: Vidareutvikle biblioteka som debattarena, kunnskapsallmenning og møteplass ved å leggje til rette for debatt og deling av arrangement på biblioteknettstadene.

Sterk, spenstig og klar

Utviklingsmidler
Avsluttet

Prosjekteier: Vestland fylkesbibliotek

Samlet støtte: 1 800 000

3-årig tildeling. Tidsperiode: 2014, 2015, 2016

Mål: lnnbyggjarane i Hordaland skal oppleve fornya biblioteklokale og meir aktiv formidling i det fysiske og digitale bibliotekrommet. Biblioteka i Hordaland skal systematisk og planmessig bli betre i stand til å [...]