Aktiv formidling i Innlandet

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Innlandet fylkesbibliotek
Samlet støtte:1 410 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024

Søknad

Mål

Formål:
Bibliotekene i Innlandet skal være formidlingsarenaer som fremmer leselyst og leseglede
Tiltaksmål:
Økt utlån i folkebibliotekene i Innlandet
Ha flere arenaer for lesefellesskap
Økt bruk av bibliotekenes digitale ressurser
Nå ut til nye lånegrupper
Øke bevisstheten om viktigheten av tidlig innsats for lesing og bibliotek for småbarnsfamilier, barnehageansatte og helsestasjoner

Beskrivelse

Innlandet fylkesbibliotek søker på vegne av 26 av Innlandets 46 kommuner om støtte til 12 ulike formidlingstiltak.

Tiltakene er utarbeidet sammen med bibliotekene, og innebærer noe nytt for de bibliotekene som prøver dem ut: nye formidlingsmetoder, nye målgrupper, nye arenaer eller formidling av nye deler av samlingen. De omsøkte midlene vil fordeles til bibliotekene og benyttes til frikjøp av ansatte, og til administrasjon av prosjektet.

Hovedgrepet i utvidet nasjonal bibliotekstrategi fram til 2025 er en strategi for aktiv formidling, der ett av målene er å nå ut til de som ikke bruker biblioteket. Det viktigste tiltaket er at Nasjonalbiblioteket lyser ut årlige midler til aktiv formidling, slik at folkebibliotek og fylkesbibliotek i hele landet kan skape gode tiltak for å styrke lesingen og øke utlånet av fysisk og digitalt materiale fra samlingene. Det er denne tiltaket vi svarer opp med denne søknaden.

Søknaden er forankret i Kulturstrategi for Innlandet (2021-2025). Ett av målene for fylkesbiblioteket er at Litteraturfylket Innlandet skal ha nyskapende formidlingsarenaer som fremmer leselyst og leseglede. Blant strategiene for å nå målene er å:

– Prioritere samarbeidsprosjekter regionalt, nasjonalt og internasjonalt, som støtter og videreutvikler Litteraturfylket Innlandet
– Bidra med tiltak i bibliotekene som fremmer lesing og digital kompetanse, og ta ansvar for utvikling og formidling av digitalt innhold i bibliotekene

Innlandet fylkesbibliotek er en del av det nasjonale prosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF). Flere av satsningsområdene her sammenfaller med tiltakene i søknaden, blant annet lesefellesskap og leselyst med de minste.

Tiltakene retter seg mot ulike målgrupper, både ulike aldersgrupper og mennesker med variasjon i funksjonsevne. Det er åpent for å samarbeide med ulike samarbeidspartnere, både lokale institusjoner, lag og foreninger. Det legges opp til å formidle skjønnlitteratur, faglitteratur og digitalt innhold.

Fylkesbiblioteket vil gi tilbud om kurs, støtte og veiledning, og være prosjektsekretariat. Det er første gang Innlandet sender inn felles søknad om aktiv formidling på vegne av bibliotekene, og vi vil gjerne takke Rogaland fylkesbibliotek for inspirasjon, deling og støtte.

Opplisting av tiltak:

1. Lesefellesskap. Shared reading, litterært pusterom, lesesirkel, strikk/ spikk og lytt. 56 dagsverk * 3000 kr = 168 000 kr

2. Formidling for innbyggere med utfordringer. Lesing på sjukehjem eller andre institusjoner, formidling tilpasset mennesker med nedsatt funksjonsevne, temakveld psykisk helse. 22 dagsverk * 3000 kr= 66 000 kr

3. Lokale lesekampanjer. Vinterles, lesekvelder på biblioteket, digitale kampanjer. 43 dagsverk * 3000 kr= 129 000 kr

4. Familietreff på biblioteket. Treff for småbarnsfamilier med lesing og sang, kveldsmat med lesestund. 29 dagsverk * 3000 kr= kr 87 000 kr

5. Bokstart. Samarbeid med helsestasjon, formidling for foreldre med små barn. 155 dagsverk * 3000 kr= 465 000 kr

6. Barnebokbad. Egen metodikk (det tilbys kurs) for bokbad med barn/ ungdom som intervjuere. 20 dagsverk * 3000= 60 000 kr

7. Barn formidler for barn. Fysisk formidling i biblioteket eller på skoler, digital formidling, videoboktips. 24 dagsverk * 3000 kr= 72 000 kr

8. Formidling utenfor biblioteket. Formidling i naturen, lesestund for barn på tur, pop-up-bibliotek på festival eller arrangement. 32 dagsverk * 3000 = 96 000 kr

9. Formidling av digitalt innhold. Formidling av bibliotekets digitale tilbud, som spill, BookBites, Filmoteket, spill. Formidling kan skje fysisk eller digitalt. 22 dagsverk * 3000 kr= 66 000 kr

10. Produksjon av digitalt innhold. Videoboktips, podkast, formidling i sosiale medier, digital stolpejakt. 30 dagsverk * 3000 kr = 90 000 kr

11. Lesersørvis. Formidling gjennom appellefaktorer, f.eks. brosjyrer, nettsak, post på sosiale medier, utstilling, videoboktips, arrangement eller lignende 10 dagsverk * 3000 kr= 30 000 kr

12. Formidling av lokalhistorie. Utstilling, digital formidling, temakveld. 27 dagsverk * 3000 = 81 000 kr

Totale tiltak: 470 dagsverk

Total sum: 1 410 000 kr

Prosjektadministrasjon (50 000 kr) kommer i tillegg til dette. Egenandel synliggjøres i budsjettet.
Hvilke tiltak bibliotekene har meldt seg på går fram av vedlegget. Maksimalt søknadsbeløp pr. bibliotek er 75 000 kr.