Aktiv formidling i bibliotekene – utlysning og tildeling av midler for 2023

Utlysningen og behandlingen for 2023 er over. Her er liste over hvem som fikk tildelt midler:

Neste periode gjelder for 2024 og blir lyst ut høsten 2023. Her finner du utlysingsteksten og opplysninger om søknadene for 2023

Hvem kan søke?

Folkebibliotek og fylkesbibliotek

Hva kan det søkes om ?

Tilskudd for å styrke bibliotekene som formidlere

Hvor mye?

Opp til 75 000 for enkeltbibliotek, opp til 400 000 for storbybibliotek

Frist: 10. oktober

Moderne bibliotek skal være aktivt til stede i samfunnet og skal være for alle. Folkebibliotekene er fristeder med tilgang til kunnskap og kultur. Bibliotekene må stadig utvikles for å nå nye brukere. I kjernen av driften ligger litteratur og lesing, men og å legge til rette for kunnskapsformidling både digitalt og fysisk. Gjennom nasjonal bibliotekstrategi foreslås det grep for å nå fram til flere, også de som ikke oppsøker biblioteket selv.

Dagens bibliotek er ikke relevante i morgen. Derfor trengs revitaliserte bibliotek som driver aktiv formidling og er nytenkende i sine metoder for å nå fram til alle.

Opptak av webinar- Råd og tips til hvordan skrive søknad om midler til aktiv formidling- 20.sept 2022

1. Hvem kan søke?

Folkebibliotek og fylkesbibliotek kan søke om tilskudd for å drive aktiv formidling i 2023.

Skolebibliotek og universitets-og høgskolebibliotek kan ikke være søkere, men de kan gjerne være med i et samarbeid med et folkebibliotek.

Biblioteket må drives i samsvar med Lov om folkebibliotek.

2. Formålet med utlysningen

Målet med midlene er å styrke bibliotekene som formidlere ved:

 • å drive tiltak som bringer biblioteket og samlingene ut av bibliotekrommet. Det vil si å gjøre lesingen, litteraturen og biblioteket synlig på arenaer der det er mulig å nå grupper som ikke leser, blant annet på skolen
 • at de ansatte får erfaringer og kompetanse og prøver ut metoder for formidling som på sikt vil kunne føre til daglig drift
 • å utvikle folkebibliotekenes formidlingstilbud om litteratur til alle uavhengig av funksjonsnivå
 • å benytte metoder for digital formidling
 • å få flere til å lese, og å øke utlånet fra bibliotekene

Utlysningen tar utgangspunkt i Rom for demokrati og dannelse: Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023

3. Hva kan det søkes om?

Vi har delt midlene inn i tre kategorier av søkere, A) Folkebibliotek, B) Storbybibliotek og C) Fylkesbibliotek. Disse har ulike søkekriterier.

A. Folkebibliotek

Folkebibliotek kan søke om inntil kr. 75 000 til personalressurser til nye formidlingstiltak. Personalressursene kan brukes til:

 • frikjøp av bibliotekpersonale slik at personalet kan engasjere seg sterkere i litteraturformidling til nye brukergrupper og bringe biblioteket ut av bibliotekrommet
 • frikjøp av bibliotekpersonale slik at biblioteket kan drive digital litteraturformidling for å nå nye brukergrupper
 • frikjøp av bibliotekpersonale for å utvikle samarbeid mellom bibliotek og/eller andre relevante organisasjoner slik at flere bibliotekansatte bruker mer tid på formidling

Tiltakene skal være ett-årige. Det vil bli lagt vekt på utviklingstenkning hos søkerne i søknaden. Kommuner oppfordres til å samarbeide om felles søknader. Ved samarbeid kan samlet søknadsbeløp være høyere enn kr. 75 000.

Det kan ikke søkes om midler til klasse- eller barnehagebesøk i biblioteket og andre tiltak/ arrangementer med preg av ordinær drift, etablerte tjenester (f.eks. Boken kommer), honorar til eksterne ansatte/forfattere/foredragsholdere, kompetanseutvikling, markedsføring, inventar og datautstyr, medieinnkjøp eller bevertning.

B. Storbybibliotek

Storbybibliotek kan søke om inntil kr. 400 000 per år til personalressurser for deling av ressurser, formidlere og formidlingsopplegg (jf. Nasjonal bibliotekstrategi, pkt. 4.2).

Tiltakene kan være ett- eller toårige. Søkere må samarbeide med minst to kommuner. Det blir lagt vekt på utviklingstenkning hos søkerne.

Det kan ikke søkes om midler til klasse- eller barnehagebesøk i biblioteket og andre tiltak/ arrangementer med preg av ordinær drift, etablerte tjenester (f.eks. Boken kommer), honorar til eksterne forfattere/foredragsholdere/formidlere, kompetanseutvikling, markedsføring, inventar og datautstyr, medieinnkjøp og bevertning.  

Som storbybibliotek defineres bibliotek i kommuner med mer enn 70 000 innbyggere.

C. Fylkesbibliotek

Fylkesbibliotek kan søke om inntil kr. 300 000 per år til tiltak for å styrke formidlingskompetansen til bibliotekansatte (jf. Nasjonal bibliotekstrategi, pkt. 4.2).

Tiltakene kan være ett- eller toårige. Tiltakene må knyttes opp mot samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek, og ikke overlappe, men utfylle dette prosjektet. Fylkesbibliotek oppfordres til å samarbeide om søknader.

Søkere som av ulike grunner ikke kan bruke de oppgitte kategoriene i søknadskjemaet kan ta kontakt med bibliotekutvikling@nb.no for mer informasjon.

4. Hva må søknaden inneholde?

Hovedopplysninger:

 • Opplysninger om søker
 • Søknadstittel
 • Mål
 • Bekrivelse av tiltaket
 • Søknadsbeløp og budsjett (egenfinansiering bør utgjøre minst 20% av samlet budsjett)

Beskrivelse av tiltak må inneholde:

 • En henvisning til eventuell gjeldende plan om å styrke og utvikle formidlingsaktiviteten
 • En kort omtale av eventuell plan for videreføring av tiltaket
 • Effektmål for formidlingstiltaket

Andre spesifikasjoner

Hver kommune/fylkeskommune leverer kun én søknad, alene eller i samarbeid med andre. Storbybibliotek kan levere søknader i både kategori A og B.

Kommuner kan både levere egen søknad og delta i samarbeid med storbybibliotek (kategori B) eller fylkesbibliotek (kategori C).

Egenfinansieringen bør utgjøre minst 20 prosent av samlet budsjett.

Se også de formelle betingelsene for å motta utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket.

5. Hvordan vurderer vi søknadene?

I prioritering mellom søkere vil Nasjonalbiblioteket legge vekt på følgende:

 • at tiltakene bidrar til mål med utlysningen. (se punkt 2)
 • at det søkes om midler til relevant formål. (se punkt 3)
 • at krav til innhold er ivaretatt. (se punkt 4)
 • at søker har fulgt retningslinjer under «Andre spesifikasjoner». (se punkt 4)

Før du søker bør du stille deg selv disse spørsmålene:

Hva er det som gjør dette til et tiltak for aktiv formidling og ikke midler til drift eller innkjøp?

Går pengene til å kjøpe fri arbeidstid?

Hvordan kan jeg bruke pengene slik det er beskrevet i utlysningen?

Les også : Ofte stilte spørsmål: Midler til aktiv formidling 2023

6. Rapportering av midler

Sluttrapporter sendes til: bibliotekutvikling@nb.no. Spørsmål om rapportering kan sendes til samme e-postadresse.

Om prosjekt- og utviklingsmidlene til bibliotek

Nasjonalbiblioteket disponerer prosjekt- og utviklingsmidler som skal stimulere til utvikling i norske folke- og fagbibliotek. Rammene for prosjekt- og utviklingsmidlene blir fastsatt av Nasjonalbiblioteket i tråd med disponering av spilleoverskudd fra Norsk Tipping og føringer i Rom for dannelse og demokrati: nasjonal bibliotekstrategi. Bibliotekstrategien legger opp til at prosjekt- og utviklingsmidlene skal disponeres til tre hovedområder: 1. Formidling i bibliotekene 2. Samarbeid og nyskapende utviklingsprosjekter i bibliotekene 3. Felles infrastrukturtiltak i regi av Nasjonalbiblioteket.

Les mer