Andre tilskuddordninger for bibliotek

Nasjonale tilskuddsordninger

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (BUfdir)

Bufdir forvalter ulike tilskuddsordninger knyttet til barn og ungdom.

Fritt Ord

Fritt Ord forvalter midler til prosjekter innenfor kunst og kultur, herunder også bibliotek.

Fylkesbibliotekene

Enkelte fylkesbibliotek deler ut prosjekt- og utviklingsmidler til bibliotek i fylket. Se det enkelte fylkesbibliotek for nærmere informasjon.

Kulturtanken

Kulturtanken administrerer ulike tilskuddsordninger for barne- og ungdomskultur på vegne av Kultur- og likestillingsdepartementet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet forvalter tilskuddsordninger som fordeles til kommunene. Noe av disse midlene går til prosjekter og utviklingsarbeid og sees i sammenheng med øvrige midler som IMDi disponerer til kunnskapsutvikling. Folkebibliotek kan melde behov til egen kommune.

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir)

HK-Dir har hvert år en rekke utlysninger av midler rettet mot fagskoler, høyskoler og universitet. Flere av dem kan være aktuelle for bibliotek.

Kulturbygg

Tilskudd til kulturbygg. Dett er en ordning som forvaltes av fylkeskommunene på vegne av Kulturdepartementet.

Norsk kulturdirektorat

Norsk kulturdirektorat forvalter Norsk kulturfond og andre statlige støtteordninger på kulturområdet. Folkebibliotek kan søke om støtte til formidlingstiltak innen litteratur hos Norsk kulturdirektorat. Litteraturfestivaler kan søke om støtte hos Norsk kulturdirektorat.

Sametinget

Sametinget forvalter diverse tilskudd for å bevare og videreføre samisk kulturarv.

Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak innen kunst, kultur, friluftsliv, idrett, naturkunnskap, nærmiljøaktiviteter og kulturminner.

UNESCO

UNESCO lyser hvert år ut tilskudd til UNESCO-formål. UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Tilskuddsordningen skal bidra til a) å styrke UNESCOs arbeid og ansvarsområder, b) gjøre UNESCO mer kjent i Norge og c) gjennomføre UNESCO-kommisjonens vedtatte satsingsområder.

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratet lyser årlig ut tilskudd for å styrke skolebibliotekenes arbeid med lesestimulering og styrke samarbeidet mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene.

Internasjonale tilskuddsordninger

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-Dir)

HK-Dir har hvert år en rekke utlysninger av midler rettet mot internasjonalt samarbeid på alle utdanningsnivå. Flere av dem kan være aktuelle for bibliotek, bl.a. Erasmus +.

Nordiske støtteordninger

Nordisk ministerråd tilbyr en rekke tilbud og støtteordninger innen kultur og utdanning.

Norsk kulturdirektorat

Norsk kulturdirektorat forvalter flere internasjonale støtteordninger, f.eks. EØS-midlene og Kreativt Europa.