Betingelser for å motta midler til bibliotekutvikling

Betingelser for tildeling av utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket for 2021

Betingelsene er blant annet basert på Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får tildelt spillemidler fra Kulturdepartementet fastsatt av Kulturdepartementet 6. mai 2020.

Leder for biblioteket er ansvarlig for søknaden og gjennomføring av prosjektet/tiltaket.

Mottakere av utviklingsmidler vil få tilsendt et tildelingsbrev samt et akseptskjema. Pengene overføres til mottaker etter at akseptskjemaet er returnert og betingelsene i tildelingsbrevet er akseptert. Utbetalingstidspunkt vil normalt være juli 2021.

Gjennomføring

Prosjektet/tiltaket skal gjennomføres i tråd med beskrivelsen i søknaden. Det kan bli stilt spesielle betingelser til enkeltprosjekter/-tiltak utover dette. Dersom prosjektet/tiltaket ikke kommer i gang som planlagt eller utsettes for betydelige forsinkelser, kan Nasjonalbiblioteket trekke tilbake ubenyttede midler. Tilskuddsmottaker plikter å gjøre Nasjonalbiblioteket oppmerksom på slike forhold så snart som mulig. I henhold til § 10.2 i Stortingets bevilgningsreglement skal Nasjonalbiblioteket ha adgang til å kontrollere at midlene er anvendt etter forutsetningene. Dersom tilskuddsmottaker har mottatt tilskudd på bakgrunn av uriktige opplysninger, kan dette i særlige tilfeller rammes av bestemmelsene i straffelovens §§ 270-271.

Rapportering og kunnskapsoverføring

Tilskuddsmottakere skal så snart som mulig, og senest tre måneder etter at prosjektet/tiltaket er avsluttet, sende rapport til Nasjonalbiblioteket om at prosjektet/tiltaket er gjennomført. Retningslinjer for rapportering spesifiseres nærmere i tildelingsbrevet.

Ved presentasjoner og i rapporter skal det opplyses at prosjektet/tiltaket støttes av Nasjonalbiblioteket. Prosjekter/tiltak vil kunne bli presentert på Nasjonalbibliotekets nettsider og bli brukt i annen publisering fra Nasjonalbiblioteket. Prosjekt-/tiltakseier vil kunne bli bedt om å lage en artikkel/rapport som ledd i Nasjonalbibliotekets publiseringsvirksomhet, eller å presentere prosjektet/tiltaket i andre sammenhenger.

Nasjonalbiblioteket vil legge vekt på oppfølging og rapportering ved vurdering av kommende søknader om utviklingsmidler.

Regjeringen har avsatt midler til utviklingstiltak for bibliotek fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping. Dette er både midler av generell karakter og midler til prioriterte områder.

Utviklingsmidlene skal bidra til nyskaping og utvikle bibliotekfeltet, de skal ha verdi utover det enkelte bibliotek, og de skal fremme nye tilbud. Utviklingsmidlene skal brukes til å realisere målsettinger i gjeldende nasjonal bibliotekpolitikk.