Studenttjenester i folkebibliotek

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Senja bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:500 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021, 2022, 2023

Søknad

Rapporter

Lenker

Tilleggsinformasjon

  • Prosjekter er noe forsinket i forhold til tidsplanen i søknaden.

    Publisert: 05. oktober 2021

Mål

Å utvikle en metode for gode bibliotektjenester for studenter på desentraliserte studier i folkebibliotek og slik bidra til at flere starter opp og gjennomfører.
Delmål:
• Avdekke gapet mellom studentenes behov- og dagens bibliotektjenester.
• Etablere gode samarbeidsmåter mellom fag- og folkebibliotek.
• Bibliotekarer i folkebibliotek med kompetanse på studentens behov
• Folkebibliotek med relevante studenttilbud.

Målene tar utgangspunkt i Senja bibliotek med avdelinger. Men som en del av prosjektet skal erfaring og kompetanse spres til aktuelle folkebibliotek i hele fylket.

Prosjektets hensikt og mål er forankra i regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 der et av hovedmålene at «Folkebiblioteket tilrettelegger for læring for alle». I planen er også strategiene 12 «Utvikle folkebibliotekene som kunnskapsaktør tilpasset sitt lokalsamfunn» og «Utvikle folkebibliotekene som læringsarenaer for alle brukergrupper».

Beskrivelse

Senja kommune er en sammenslått kommune og består av de tidligere kommunene Lenvik, Tranøy, Torsken og Berg. Finnsnes er kommunesenter og servicesenter i Midt-Troms. Senja bibliotek har hovedavdeling på Finnsnes med 4 årsverk, og hele 5 avdelinger i kommunen. Avdelingene ligger mellom 25- 60 km fra hovedavdelinga og stillingsressurs spenner fra 10-50 %. – Sammenlignet med resten av landet har Senja og Midt-Tromsregionen svært lav befolkningsandel med høyere utdanning.

HVORFOR STUDENTTJENESTER I FOLKEBIBLIOTEK?
Hovedmålgruppa for prosjektet er studenter i desentraliserte studier. Senja bibliotek ser det som svært viktig å arbeide mot denne målgruppa. Midt-Troms har ikke høyskole, men Studiesenteret Midt-Troms (SSMT) har siden 1996 tilrettelagt for for muligheten å ta høyere utdanning i Midt-Troms. De samarbeider i hovedsak med Universitetet i Tromsø og tilbyr gjennom universitetet studier bl.a. innen sykepleie, vernepleie, barnevern, grunnskolelærer, barnehagelærer og økonomi og administrasjon i tillegg til en del kortere videre- og etterutdanninger. Flere er under planlegging. Den desentraliserte sykepleieutdanninga har lokalt stasjonerte faglærere og tar opp studenter annen hvert år. De andre utdanningene har ikke samme faste frekvens og har heller ikke lokale lærere. Eksisterende kurs har ca 250 studenter pr år. I tillegg kommer ca 30-50 studenter fra andre UH-institusjoner som bruker lokalene til sine studier. Senja bibliotek og SSMT er samlokalisert og kan dermed tilby tilrettelagte og attraktive fasiliteter for desentraliserte studenter fra hele regionen.

I fylket er Senja kommune den største kommunen uten universitetsbibliotek og med lange avstander ønsker vi å gi et godt tilbud også til lokale studenter. For studenter på desentraliserte studier er det naturlig å søke til sitt folkebibliotek – dette er noe stadig flere folkebibliotek erfarer – og Senja bibliotek merker dette ekstra tydelig.

Høsten 2014 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Lenvik bibliotek, Studiesenteret Midt-Troms og Universitetsbiblioteket. Målet var at UiTs studenter i Midt-Troms skulle ha et godt bibliotektilbud med kvalitetssikra fagbibliotektjenester. Denne må det arbeides videre med pga ny kommunestruktur, flere studenter, mer digital undervisning og mer videre- og etterutdanning.
Desentraliserte studier med lokale faglærere har vist seg å tilrettelegge for god kommunikasjon med Senja bibliotek, noe som gjør at vi klarer å tilby studentene tilpassede og relevante tjenester akkurat når de trenger det. Denne kvaliteten ønsker vi å kunne bidra med også til de øvrige kursene ved SSMT, og så godt som mulig også til «enslige» studenter fra som benytter folkebiblioteket som arbeidssted.

Med en større kommune har vi behov for å lage en god struktur for hvordan man fordeler arbeidet med studenter mellom hovedbibliotek og avdelingene ute i kommunen. Avdelingene har i liten grad kapasitet til å veilede studentene, men det er ønskelig å ha en minimumsstandard. Med å ha et godt tilbud til studenter vil man også kunne nå arbeidstakere i privat og offentlig sektor som har behov for faglig oppdatering, eksempelvis veiledning i open access eller spesialiserte søk.

ANDRE PROSJEKT/SATSNINGER
I perioden 2018-2021 har Troms og Finnmark fylkesbibliotek gjennomført prosjektet «Folkebibliotek som kunnskapsaktør». Målet for dette prosjektet har vært å «utvikle folkebibliotekene som læringsarena og kunnskapsaktør tilpasset lokalsamfunnet slik at alle innbyggerne i fylket får tilgang til likeverdige tjenester.». Prosjektet omfatta opprinnelig kun Troms fylke. Vi er gjort kjent med at Troms og Finnmark fylkesbibliotek ønsker å søke om en videreføring av dette prosjektet, slik at også Finnmark får ta del i det grunnleggende som er gjort i Troms. Vår søknad kan også sees på som ei videreutvikling av prosjektet «Folkebibliotek som kunnskapsaktør» men der vi i hovedsak bygger videre på det som er gjort i Troms og spisser målgruppa for prosjektet.

PROSJEKTORGANISERING
Styringsgruppe:
• Senja bibliotek v/ biblioteksjef Kristin Strand Iden (leder)
• Universitetsbiblioteket i Tromsø v/ leder for avdeling publikumstjenester Mariann Løkse
• Studiesenteret Midt-Troms v/ daglig leder Vidar Gunnberg
• Troms og Finnmark fylkesbibliotek v/ fylkesbiblioteksjef Birgit Larsen
• Senja kommune personalavdelinga, v/ rådgiver Annie Heitmann

Det nedsettes et prosjektteam med følgende personer:
• Prosjektleder Sigrid Stangnes, bibliotekar Senja bibliotek. Sigrid har lang erfaring som prosjektleder og har også formell prosjektkompetanse.
• Prosjektstøtte David Wulff Sæther, bibliotekar Senja bibliotek. David har hovedansvaret for studentveiledning i Senja bibliotek.
• Prosjektstøtte, leder fra ei avdeling Senja bibliotek. Det er ønskelig å særlig utvikle studenttilbudet i ei avdeling i Senja bibliotek som en pilot.
• Prosjektstøtte, en fra Troms og Finnmark fylkesbibliotek som samtidig er prosjektleder for fylkesbibliotekets prosjekt. Slik sikres det at prosjektenes aktiviteter koordineres.

ARBEIDSPAKKER
Arbeidspakke 1: Kunnskapsgrunnlag om studentens behov og ønsker
Vi trenger mer systematisert kunnskap om studentens behov slik at vi kan tilby gode studenttjenester i folkebibliotek. Særlig ønsker vi å nå ikke-brukeren. Dette krever at vi må bruke tid på å utvikle gode metoder for å få kartlagt ulike grupper desentraliserte studenter.

Arbeidspakke 2: Kunnskapsgrunnlag om eksisterende student-tilbud.
Det er behov for å kartlegge dagens studenttilbud slik at gap mellom tilbud og etterspørsel (resultat arbeidspakke 1) blir synliggjort. Dette vil tjene som beslutningsgrunnlag for de øvrige arbeidspakkene.

Arbeidspakke 3: Tettere samarbeid mellom fag- og folkebibliotek
Finne fruktbare kommunikasjons- og samarbeidsmåter mellom aktører som kan bidra til bedre bibliotektjenester til desentraliserte studenter. Dette vil være folkebibliotek, UB, studiesenter og faglærere eller fagansvarlige fra universitetet. Omfatter også avdelingene i Senja bibliotek.
Etablere rutiner og kanaler for kunnskapsoverføring og formidling til andre folkebibliotek i fylket for å bidra til regional kvalitetsheving.

Arbeidspakke 4: Kompetanseheving
Det skal arbeides med å oppgradere bibliotekarenes kompetanse til å svare på studentens behov for bibliotektjenester i folkebibliotek. Kompetansehevinga skal differensieres mellom hovedbibliotek og avdelingene og blant annet skape bevissthet om muligheter og begrensninger. Det skal utvikles læringsressurser som skal deles med andre folkebibliotek i fylket.

Arbeidspakke 5: Utprøving av nye tilbud
I prosjektet skal det prøves ut nye tilbud og rutiner knytta til studentveiledning ved hovedbibliotek og avdelinger. Det skal også høstes erfaring med ulike former for markedsføring av tilbud. Ved endt prosjektperiode skal det besluttes hva som skal videreføres, samt fordeling mellom hovedbibliotek og avdeling. Denne fordelinga skal også deles med andre bibliotek i fylket.