Utviklingsprosjekter

Folkebibliotek legger til rette for fleksibel utdanning der folk bor

Mange kommuner opplever at tilgangen til fagfolk blir stadig mer utfordrende. Å legge til rette for å ta utdanning lokalt vil gjøre veien inn til utdanning lettere og gjøre kommunen eller regionen mer attraktiv.

Veileder, bibliotek og student blandt hyllene.
Bilde fra nettsiden til prosjektet

I det toårige prosjektet Studenttjenester i folkebibliotek har Senja kommune sett på hvordan folkebiblioteket kan utvikles til et godt studiested, gjennom et samarbeid med bl.a. Studiesenteret Midt-Troms..

Regjeringens tilskuddordning til studiesentre tilsier at det bør være potensial mange steder i landet for den type samarbeid man har i Midt-Troms.

Prosjektet har produsert en rekke nyttige ressurser som kan være til hjelp for andre kommuner, regioner eller fylker som ønsker å utvikle studenttjenester i folkebibliotek. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Senja kommune, Troms fylkesbibliotek, Finnmark fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet og Studiesenteret Midt-Troms og blitt støttet av Nasjonalbiblioteket med kr. 500 000.

Viktige erfaringer fra prosjektet

Ifølge sluttrapporten for Studenttjenester i folkebibliotek har prosjektet bekreftet behovet for å inkludere studenter som brukergruppe i folkebiblioteket. Tilrettelagte tjenester ved landets folkebibliotek vil bidra til å åpne mulighetene for utdanning for flere, der de bor.

Kartleggingsrapporten fra prosjektet kan bidra med kunnskapsgrunnlag for slik satsing i likhet med de andre ressursene som er utviklet i prosjektet.

Avklart og løpende samarbeid mellom folkebibliotek, universitet og universitetsbibliotek, fylkesbibliotek, lokale utdanningstilbydere og evt. andre samarbeidspartnere er viktig.

Folkebibliotekets tilbud til studenter må gjøres synlig for nåværende og framtidige studenter, allmenheten og for politisk og administrativ ledelse på alle nivåer. Det er stort behov for å inkludere bibliotekene i lokale, regionale og nasjonale planer og strategier for kompetanseheving, rekruttering og stedsutvikling.

Prosjektets utgangspunkt

Senja bibliotek har lenge jobbet med tjenester overfor studenter som brukergruppe. Med lang avstand til campus så man i 2014 behov og muligheter for lokal tilrettelegging basert på et godt samarbeid mellom lokalt folkebibliotek og universitetsbibliotek. Folkebiblioteket undertegnet da en samarbeidsavtale med universitetsbiblioteket ved UiT Norges arktiske universitet og Studiesenteret Midt-Troms, som tilrettelegger for høyere utdanning, i hovedsak gjennom samarbeid med UiT. Studiesenteret tilbyr flere samlingsbaserte, desentraliserte studier og flere etter- og videreutdanningstilbud.

Etter nærmere 10 år med samarbeidsavtale så biblioteket behov for fornyet fokus på bibliotektjenester for studenter. Man ønsket å videreutvikle dagens tjenester på grunnlag av mer direkte kunnskap om studenter som bor og studerer langt fra universitetscampus.

Kartlegging og utvikling

Prosjektet har vært todelt og bestått av en kartleggingsdel og en utviklingsdel. Kartleggingen omfatter dagens tjenester ved Senja bibliotek, herunder fysisk tilrettelegging, tilgang til faglitteratur og veiledning i akademiske ferdigheter. I tillegg er det gjennomført en kartlegging av studentenes behov for bibliotektjenester.

Kartleggingen ga et godt kunnskapsgrunnlag for videreutvikling av tjenestene og var dessuten interessant lesning for bibliotekets samarbeidspartnere og i sammenheng med samfunnsplanlegging og stedsutvikling.

Utviklingsdelen av prosjektet rettet seg dels mot utvikling i egen organisasjon, dels mot bedre samhandling med samarbeidspartnerne og framfor alt mot styrking av selve studenttjenestene.

Utviklingsaktivitetene er gruppert i åtte handlingspunkter

  1. Tiltak for å forbedre kompetanse på studentveiledning
  2. Utvikle tilgangen til faglitteratur: Egen samling, fjernlån og digitale ressurser
  3. Tilpasse fysisk bibliotekrom, utstyr og hjelpemidler
  4. Lage mal for samarbeid mellom fag- og folkebibliotek
  5. Utvikle gode rutiner for samhandling med faglærerne/fagansvarlige ved utdanningsinstitusjonene
  6. Utarbeide minimumsstandard for studenttjenester ved Senja biblioteks avdelinger
  7. Utprøving av nytt studenttilbud
  8. Synliggjøring av tjenestene for målgruppa

Ressurser fra prosjektet

Mer om prosjektet