Beste praksis for bibliotek og innbyggertorg

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Drammen bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:1 400 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2021, 2022, 2023

Søknad

Rapporter

Lenker

Andre filressurser

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og Indre Østfold kommune. Ansatte fra Drammensbibliotekene og Indre Østfold innbyggertorg og bibliotek deltar i prosjektarbeidet.

    Publisert: 13. desember 2022

Mål

1. Lære om effekter og utfordringer ved samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg og hvordan man kan tilrettelegge for god samskapning i nærmiljøet.

2. Undersøke og beskrive hvordan organiseringen påvirker opplevelsen av tjenestene utad.

3. Å lage en modell som beskriver effekter, synergi og utvikling av bibliotek og innbyggertorg (Beste praksis).

4. Undersøke og beskrive hvordan man kan sikre og utvikle biblioteket som uavhengig møteplass i ny organisering.

5. Undersøke og beskrive hvordan den nye organiseringen kan styrke stedsutviklingen

6. Bidra til den nasjonale debatten om nye organisasjonsformer for bibliotek.

Beskrivelse

I nye Drammen Kommune og Indre Østfold kommune har 8 kommuner blitt til to, og i sammenslåingsprosessen har man valgt å organisere kommunens servicefunksjon, for Drammen og Indre Østfold kalt Innbyggertorg, sammen med bibliotek. På noen lokasjoner er disse også samlokalisert. Hensikten bak samorganiseringen er å tenke nytt rundt hvordan innbyggere skal møtes og hvordan kommunen fremstår utad til sine egne innbyggere. Ved samorganisering ser vi en mulighet til å utnytte og kombinere den tverrfaglige kompetansen som finnes hos ansatte i folkebibliotekene og innbyggertorgene. Felles for bibliotek og innbyggertorg er at man skal fungere som møteplasser. Innbyggere skal møte hverandre, innbyggere skal møte kommunen og innbyggere skal møte kulturen. Målet er å ha levende tjenester som blir en naturlig del av folks hverdag, og være en tydelig nærdemokrati-arena på steder som tidligere har vært kommunesentrum, og som kan oppleve at det oppstår lokale vakuum etter kommunesammenslåingen.

Samorganiseringen tar utgangspunkt i at samkjøring og samarbeid mellom innbyggertorg og bibliotek vil gi merverdi til innbyggere og sørge for et bedre tjenestetilbud. Flere steder er disse tjenestene samlokalisert, men det er sjeldnere at de samorganiseres. Spesielt i større enheter slik som i Drammen og Indre Østfold. Vi ønsker med dette prosjektet å ta utgangspunkt i kommunenes situasjon og se på hvilken betydning samorganisering kan ha for tjenestene ikke bare i egne kommuner, men også nasjonal sammenheng. Dette henger sammen med målet om å lage en modell som beskriver effekter, synergi og utvikling av bibliotek og innbyggertorg. Ambisjonen er at modellen kan hjelpe andre kommuner som en erfaringsbank, som inspirasjon og som veileder mot en «beste praksis».

Vi vurderer prosjektet som direkte relevant for nasjonal bibliotekstrategi. Det gjelder særlig tiltakene knyttet til samarbeid og utvikling i det at vi utforsker nye måter å samarbeide på og eksperimenter med ulike modeller for drift og samarbeid (s.10 Rom for demokrati og dannelse). I strategien fremhever regjeringen følgende om samarbeid om og rundt bibliotek: “Økt samarbeid gir grunnlag for bedre ressursutnyttelse på tvers av institusjoner … gjennom drifts- eller prosjektsamarbeid med andre skapes det nye innganger til bibliotekene og de blir synlige for nye brukergrupper.” (Rom for demokrati og dannelse s. 27)

I forbindelse med samorganiseringen ser vi på det som viktig å kartlegge hva som er de tidligere adskilte avdelingenes unike fagkompetanse og ulike tjenestetilbud og hva som kan være felles. Interessante spørsmål som vil undersøkes: Hvilke, både fysiske og digitale, tjenestetilbud er overlappene og derfor formålstjenlig å samarbeide om? Hvilke felles samfunnsoppdrag kan bibliotek og innbyggertorg løse sammen? Hvordan kan innbyggertorgene være med på å løse bibliotekenes oppdrag? Kan bibliotekarenes kompetanse brukes til å bedre kommunens informasjonstjenester? Med henblikk til bibliotekloven er det interessant å undersøke balansen mellom bibliotekenes vedtatte frie rolle og kommunens informasjonstjeneste via innbyggertorgene. Vi ønsker å bidra aktivt og konstruktivt til den nasjonale diskursen om emnet, med relevante innspill fra konkrete situasjoner.

MEDVIRKNING
Interessenter:
Innbyggere, frivillige organisasjoner, næringsliv, politikere, ansatte.

Vi ønsker også å involvere samfunnsutvalg, lokale verksteder og nærutvalg i kommunene. Brukerundersøkelser er en viktig del av prosjektet.

Indre Østfold og Drammen har klare føringer og vedtak på lokalt nivå som bringer sammen oppdragene som bibliotek, møteplasser og kommunale servicefunksjoner, og som er relevante for arbeidet med nasjonal bibliotekstrategi. Vi ser at utfordringene lokalt hos oss er relevante problemstillinger som det ikke eksisterer helhetlig kunnskap om nasjonalt, og gjennom prosjektet ønsker vi å finne svar på dette både for vår egen del, men også for andre som møter de samme problemstillingene. Vi er blitt kontaktet av mange kommuner som spør oss om små og store problemstillinger knyttet til samorganisering og samlokalisering av bibliotek og kommunens servicefunksjon. Vi ser behov for mer kunnskap på området.

FORANKRING I LOKALE STYRINGSDOKUMENT
Prosjektet er forankret i både politiske vedtak fra begge kommunene og i administrative planer. De politiske vedtakene har fremmet viktigheten av desentraliserte tilbud og møteplasser i samarbeid med andre tjenester. I Indre Østfold er det også vedtatt at bibliotek og innbyggertorg skal samlokaliseres, mens i Drammen har vedtakene gått på å opprettholde nåværende lokasjoner.

Administrativt har dette blitt fortolket inn i strategier som legger vekt på å styrke stedsutvikling, tidlig innsats og utjevne sosiale forskjeller via tilbud om aktiviteter som bibliotekene og innbyggertorgene skal lage. Det er gjennomgående for begge kommuner at oppdraget lykkes i samarbeid med andre kommunale tjenester og relevante eksterne samarbeidspartnere.

ORGANISERING AV ARBEIDET
Prosjekteiere er Drammen og Indre Østfold Kommune

Prosjektet vil organiseres i to prosjektfaser. Underveis vil vi etablere ulike prosjektgrupper som vil jobbe med forskjellige delmål, alle på tvers av kommunene.

Prosjektgruppe A:

Prosjektfase 1: Samorganisering og samlokalisering
Jobber med følgende mål
1. Lære om effekter og utfordringer ved samorganisering og samlokalisering av bibliotek og innbyggertorg.
2. Undersøke og beskrive hvordan organiseringen påvirker opplevelsen av tjenestene utad

Prosjektfase 2. Beste praksis:
Jobber med følgende mål:
3. Lage en modell som beskriver effekter, synergi og utvikling av bibliotek og innbyggertorg (Beste praksis).

Prosjektgruppe B. Den frie rollen i ny organisering:
Jobber med følgende mål:
4. Undersøke og beskrive hvordan man kan sikre biblioteket som uavhengig møteplass og arena i forhold til kommunens behov.

Prosjektgruppe C. Stedsutvikling:
Jobber med følgende mål:
5. Undersøke og beskrive hvordan den nye organiseringen kan styrke stedsutviklingen

OMFANG OG VARIGHET
Prosjektet anslås å begynne høsten 2021, og planlegges med en varighet på to år. Vi tar forbehold om at prosjektet kan strekkes ut i tid dersom det vurderes som hensiktsmessig for best mulig utbytte av prosjektet. Etter prosjektslutt vil begge kommunene ha ansvar for at resultatene av prosjektet følges opp og formidles både lokalt og nasjonalt.

Vi tenker at prosjektledelsen bør være minst en hel stilling til å begynne med, men at dette kan endre seg i løpet av prosjektperioden etter hvilket behov vi har. Kommunene vil også ha egne rådgivere som bistår inn i prosjektet, og denne arbeidsinnsatsen tydeliggjøres i budsjett.