Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018

Kulturdepartementet la den 12.august 2015 fram Nasjonal bibliotekstrategi 2015 – 2018. Nasjonal bibliotekstrategi gir en oversikt over statlig ansvar og oppgaver for å bidra til utvikling av fremtidsrettede folkebibliotek.

Det er kommunene som selv har hovedansvaret for å utvikle folkebibliotekene, men i denne strategien gis en oversikt over hvordan staten, helt konkret, skal bidra til å oppnå de bibliotekpolitiske målene som er fastsatt bl.a. i Prop. 1 S (2014-2015). Det er i hovedsak Nasjonalbiblioteket som skal gjennomføre tiltakene i strategien og strategien legger til grunn at: Nasjonalbiblioteket skal bli mer aktive i utviklingsarbeidet, ved å koordinere, initiere og igangsette utviklingsprosjekter og at Nasjonalbiblioteket skal styrke sin funksjon som kompetanse- og ressurssenter for bibliotekene.

Evaluering av bibliotekstrategien

Strategisk råd

Nasjonalbibliotekets strategiske råd Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018.

Hovedtiltak i strategien

1. Felles infrastruktur gir bedre bibliotek og frigjør ressurser lokalt: 

Nasjonalbiblioteket vil styrke og utvikle fellestjenester som gir felles og bedre katalogdata og søk, og samtidig avlaster og frigjør tid og ressurser i det enkelte folkebibliotek.

2. Ny modell for utviklingsmidlene i strategiperioden:

For å utvikle bibliotekene som debatt- og litteraturhus vil bibliotekene i strategiperioden både kunne få støtte til mindre tilrettelegging av bibliotekrommet og til å øke antall arrangementer og aktiviteter.

Nye formidlingsmetoder, frie utviklingstiltak og digital tjenesteutvikling, også lokalt, skal styrkes.

Videreutvikling av biblioteket som læringsarena i samarbeidsprosjekter mellom skole- fag- og folkebibliotek.

3. Flere e-bøker og mer digitalt innhold:

E-bøker, dataspill, digitalt kulturarvsmateriale, kort- og dokumentarfilm skal bli mer tilgjengelig i folkebibliotekene.

Ny strategi for 2020 – 2023