Samskaping- Fra planverk til hverdagspraksis

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Innlandet fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:500 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2022, 2023

Søknad

Rapporter

Lenker

Mål

Med dette prosjektet ønsker fylkesbibliotekene i Vestfold og Telemark, Troms og Finnmark, Rogaland, Viken, og Innlandet å ruste bibliotekansatte i Norge til å arbeide samskapende i praksis.

Prosjektets formål: Gjennom praktisk erfaring har bibliotek og frivillige lag og foreninger tilnærmet seg en samskapende arbeidsform, og styrket bibliotekets rolle som samfunnsutvikler i lokalsamfunnet.

Hovedmål 1: Bibliotekene har invitert lag og foreninger inn i utforskende samtaler og fått ny innsikt i felles utfordringer. De har erfart verdien av at biblioteket/kommunen og frivilligheten løser utfordringer sammen.

Hovedmål 2: Sammen med brukerne har e-læringskurset «Startpakke i samskaping» blitt videreutviklet, og er et kjent, anerkjent og anvendt praktisk kurs for alle som ønsker å komme i gang med samskaping i Norge.

Beskrivelse

FORANKRING
Prosjektets formål bygger opp under målsettingen i Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 om at moderne bibliotek skal være relevante institusjoner i lokalsamfunn (s.4), og strategiens oppfordring til samarbeid og partnerskap mellom bibliotek og aktører i frivillig eller privat sektor (s.28).
Prosjektet er også forankret i Frivillighetsmeldingen: «Innovasjonsarbeidet i offentleg sektor omfattar samspel mellom anna med frivillige organisasjonar, deriblant samskaping med sivilsamfunn og frivillige organisasjonar (s.83). Videre er prosjektet forankret i planverk i alle de fem deltakende fylkeskommuner.
BAKGRUNN
Samskaping har de siste årene for alvor kommet på dagsorden i Norge. I dag er samskaping etablert i planverk i de fleste norske kommuner og fylkeskommuner. Stortingsmeldingen En innovativ offentlig sektor (2019-2020) trekker fram samskaping som en sentral metode for å skape morgensdagens tjenester.

Prosjektet Biblioteket som samskaper
Erfaringene fra kommuner som har arbeidet for å etablere en samskapende kultur, er at det tar tid å overføre samskaping fra planverk til praksis. Dette sammenfaller med erfaringene til deltakerne i det toårige prosjektet «Biblioteket som samskaper» (2018-2020, støttet av NB). Når man for alvor begynner å arbeide samskapende, er det i realiteten en ny og annerledes tilnærmingsmåte. «Med samskaping utvikles helt nye løsninger sammen med innbyggerne og lokalsamfunnet. Dette fører til en grunnleggende endring i hvordan bibliotekets forhold til omverdenen forstås» (Ulrich & Stabell 2020)
Prosjektet viste at bibliotekene kan ta en sentral rolle for at kommunene skal nå sine mål om å etablere en samskapende organisasjonskultur.

Spredning av samskaperkompetanse
I prosjektperioden publiserte prosjektdeltakerne boka Biblioteket som samskaper – erfaringer med biblioteket som samfunnsutvikler og e-læringskurset Startpakke for samskaping. Boka og e-læringskurset la grunnlaget for en enorm interesse for erfaringer med samskaping, både blant bibliotekfolk og folk utenfor vårt fagfelt. Blant annet viste KS stor interesse for prosjektet. Etter prosjektperioden har vi holdt en mengde foredrag og kurs.
Med prosjektet Samskaping- fra planverk til hverdagspraksis ønsker vi å ta interesserte bibliotekfolk i Norge et viktig samskaperskritt videre. Vi vil med prosjektet gi interesserte bibliotekansatte og lag og foreninger praktisk erfaring i å starte en samskapingsprosess. 2022 er Frivillighetens år, og dermed en ypperlig mulighet til å koble bibliotek og frivilligheten på en ny, samskapende måte etter pandemien. Bibliotek har lang erfaring med å samarbeide med frivilligheten. Med en samskapende tilnærming viser forskning og vår erfaring at det kan oppstå helt nye løsninger som skaper verdi for lokalsamfunnet. For å senke terskelen til å praktisere samskaping, vil vi også videreutvikle e-læringskurset Startpakke i samskaping. Det vil vi gjøre sammen med bibliotekarer og andre fagpersoner som ønsker å overføre samskaping fra planverk til praksis.

GJENNOMFØRING OG METODE
Prosjektet formål skal nås ved prosjektets to hovedmål, og hovedmålene skal nås ved prosjektets delmål.
Delmål til hovedmål 1
Delmål: 1.1: Det har blitt gjennomført et introduksjonskurs i samskaping.
Delmål 1.2: Det er gjennomført en kursrekke på tre digitale samlinger à tre timer for bibliotekfolk i Norge, med temaet samskaping mellom bibliotek og frivilligheten.
Delmål 1.3: Deltakerne har mellom kursdagene hatt utforskende samtaler med tre lag eller foreninger. De har oppdaget felles utfordringer de kan løse sammen.
Delmål 1.4: Det har blitt holdt en digital samling rettet mot de frivillige lag og foreningene som kursdeltakerne har hatt samtaler med.
Delmål 1.5: Vi har evaluert kursrekken og våre erfaringer har skapt offentlig interesse og omtale.

Samlingene vil bestå av forelesninger, erfaringsdeling og gruppesamtaler. Målet er at minst 50 bibliotekansatte deltar og fullfører kursrekken. Sentrale temaer i kurset:
*Bibliotekenes rolle som samfunnsutvikler.
*Verdiskaping ved å arbeide samskapende.
*Balansen mellom bibliotekfaglighet og de frivilliges initiativ.

Med denne kursrekken vil vi gi deltakerne innsikt i hvordan bibliotekfagligheten kan brukes i en bredere samfunnsmessig sammenheng; At bibliotekene og frivilligheten opplever gevinsten av å løfte hverandres formål, og sammen finne nye løsninger. Vi vil også invitere KS for å fortelle om hvorfor de motiverer til å etablere samskaping som arbeidsmetode ute i kommunene. Vi vil invitere representanter fra frivilligheten for å gi deltakerne innsikt i deres utfordringer, og hvordan de ønsker å bli møtt av kommunen. Vi er i dialog med Frivillig Norge og NBF om en markering av Frivillighetens år på Nasjonal bibliotekdag. Tiltaket inngår ikke i prosjektet, men vil fremme kontakt mellom bibliotek og lokale foreninger.

Delmål til hovedmål 2
Delmål 2.1: Startpakke i samskaping er blitt grundig evaluert, sammen med folk som har testet kurset.
Delmål 2.2: E-læringskurset er strukturert på en intuitiv måte som gjør det enkelt å forstå og ta i bruk.
Delmål 2.3: Startpakke for samskaping har fem nye metoder og verktøy og illustrerende videoer der det er formålstjenlig.
Delmål 2.4: Metodene og verktøyene som egner seg for digital samskaping er også tilrettelagt for dette formålet.
Delmål 2.5: Deltakerne i prosjektet Biblioteket som samskaper er ekspertgruppe i hele prosessen.
Delmål 2.6: Det er avholdt to digitale lanseringer for den nye Startpakken i samskaping.

E-læringskurset Startpakke i samskaping ble utviklet med utgangspunkt i designtenkning. Vi betrakter de ni metodene og verktøyene som prototyper for å demonstrere og teste funksjon og design. Nå vil vi komme i kontakt med noen av de som har benyttet hele, eller deler av, kurset og involvere til å videreutvikle startpakken i en samskapende prosess. Vi ønsker å nå utenfor eget fagfelt med startpakken. Vi vil være i dialog med KS for å oppnå dette.

ORGANISERING
Prosjektgruppa vil bestå av Britt Ellingsdalen (Rogaland), Hilde Grefsrud (Viken), Mads Munkvold (Troms og Finnmark) Pernilla Slott Hjermann (Vestfold og Telemark) og Øystein Stabell (Innlandet). Stabell blir prosjektleder og Tone Nyseter (Innlandet) er prosjekteier.

Sammen med prosjektgruppa vil Jens Ulrich ha ansvaret for planlegging, gjennomføring og evaluering av kursrekken. Ulrich er blant de mest erfarne fagpersonene i Norden på samskaping i offentlig sektor.
Malene Bødker Leerberg vil være en sparringspartner for prosjektgruppa i arbeidet med å videreutvikle startpakken. Leerberg har lang erfaring med kompetanseutvikling og samskapingsprosesser i praksis. Hun var, sammen med Ulrich, kursholder i prosjektet Biblioteket som samskaper.

Planlegging og gjennomføring mellom deltakerne i prosjektet vil foregå digitalt. Vi planlegger kun to fysiske samlinger; Når vi skal oppsummere erfaringene fra Startpakken og når vi skal evaluere webinarene.

SPREDNING, ERFARINGSOVERFØRING OG KUNNSKAPSDELING
Spredning, erfaringsoverføring og kunnskapsdeling er selve kjernen i dette prosjektet. Vi vil spre og dele kompetanse om samskaping til interesserte bibliotekansatte i Norge. Vi vil gjøre det i en kontekst som vi har stor tro på er relevant for de fleste bibliotek – samskaping med frivilligheten. Akkurat som med prosjektet «Biblioteket som samskaper» er vi forberedt og innstilt på å holde foredrag og workshops om samskaping med frivilligheten og e-læringskurset lenge etter prosjektslutt.