Utviklingsprosjekter

Samskaping- Fra planverk til hverdagspraksis

Prosjektleder Øystein Stabell i prosjektet «Samskaping- fra planverk til hverdagspraksis»

Gjennom praktisk erfaring har bibliotek og frivillige lag og foreninger tilnærmet seg en samskapende arbeidsform, og styrket bibliotekets rolle som samfunnsutvikler i lokalsamfunnet.

Samskaping skjer når offentlige organisasjoner utvikler og skaper velferdsløsninger sammen med innbyggere.

Formålet med prosjektet som Fylkesbibliotekene i Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Rogaland, Viken og Innlandet har gjennomført har nettopp vært å ruste opp bibliotekansatte i Norge til å kunne arbeide samskapende.

Prosjektet ble ledet fra Innlandet, med rådgiver Øystein Stabell som prosjektleder. Nå foreligger sluttrapporten om arbeidet. Prosjekteierne ønsket med dette nye prosjektet å ta interesserte bibliotekansatte videre fra prosjektet «Biblioteket som samskaper» (2018-2020), ut i praksis.

Samskaping- Fra planverk til hverdagspraksis (2022-2023) Sluttrapport

Å omsette teori til praksis

For å nå formålet ble det utarbeidet to hovedmål med flere delmål.

1 ) Bibliotekene har invitert lag og foreninger til utforskende samtaler og fått nye innsikt i felles utfordringer. De har erfart verdien av at biblioteket/kommunen og frivilligheten løser utfordringer sammen.  

2 ) Sammen med brukerne har e-læringskurset «Startpakke i samskaping» blitt videreutviklet, og er et kjent, anerkjent og anvendt praktisk kurs for alle som ønsker å komme i gang med samskaping i Norge.

I prosjektperioden ble det holdt introduksjonskurs om samskaping: Hvorfor samskaping i bibliotek? Hva er samskaping? Verdien av å arbeide samskapende og eksempler på samskapende prosjekt i bibliotek. Det ble også gjennomført kursrekker med digitale samlinger med tema samskaping mellom bibliotek og frivilligheten. Hovedmålet var å gjøre deltakerne bevisste om bibliotekets rolle som samfunnsutvikler, og hvordan og hvorfor de bør samarbeide med frivillige, lag og foreninger. De lærte også hvordan de skal lede og fasilitere samskapende prosesser.

Samskaping mellom bibliotek og andre organisasjoner

Innenfor hovedmål en ble det arrangert tre ulike kursdeler høsten 2022: a) Om frivillighet og samskaping med lag og foreninger b) hvordan planlegge og gjennomføre en samskapende workshop og c) Veien videre med samskaping.

Kursholder Jens Ulrich. Foto: Marius Græsby

Deltakerne fikk hjemmeoppgaver og satte teori ut i praksis på hjemmebane. En evaluering av kursrekken og prosjektets erfaringer har skapt offentlig interesse.

Den viktigste læringen har vært å tilnærme seg et samarbeid uten først å presentere en konkret ide for samarbeidspartene, men å gi deltakerne mulighet til å prøvde å definere en felles oppgave de kunne samskape om. Refleksjoner fra deltakerne viser at de tilnærmet seg en samskapende arbeidsform, noe som var formålet med kursene. Samtidig er samskaping som metode en ny måte å jobbe og tenke oppgaveløsning på, og erfaringen er at det krever tettere oppfølgning og en lengre prosess for at deltakerne etter kurset er klare til selv å lede og fullføre en samskapingsprosess.

Nettkurset: Startpakke for samskaping

Hovedmål to handlet om å videreutvikle og fornye nettkurset «Startpakke for samskaping» I startpakken er det samlet metoder og verktøy som prosjekteierne selv har gode erfaringer med fra samskapende prosesser. Metodene er utviklet sammen med folk som har erfaring og engasjement i det å skape nye løsninger sammen med innbyggere.

—  Startpakka skal være enkel å ta i bruk av alle som vil arbeide med samskaping, forteller Øystein Stabell, prosjektleder for samskaping i Innlandet fylkesbibliotek.

Nettkurset Startpakke i samskaping

Startpakken ble ferdigstilt i mai 2023 og er allerede godt kjent blant bibliotekansatte. Den er også presentert for andre offentlige ansatte. Anette Danielsen, rådgiver i Viken fylkesbibliotek, skrev artikkelen «Samskaper gode møteplasser» som er publisert i Kommunespeilet og gir en god omtale og eksempler på praktisk samskaping i kommunene.

Startpakke for samskaping er støttet av Nasjonalbiblioteket og kan brukes av alle via bibliotekutvikling.no. Nasjonalbiblioteket har støttet prosjektet Samskaping – fra planverk til hverdagspraksis (2022- 2023) med 500 000 kr.

Les mer