Fiskene som slår røtter

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Lier bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: FNs bærekraftsmål og bibliotek
Samlet støtte:200 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021, 2022, 2023

Søknad

Rapporter

Lenker

Andre filressurser

Mål

Formidle og gjøre kjent bærekraftsmålene ved å demonstrere akvaponi i biblioteket.
Inspirere folk til å dyrke selv på hjemmebane (urbant landbruk).
Involvere barn og unge ved å tilby eierskap til prosjektet ved fadderordning og verksteder.
Bidra til at Lier bibliotek jobber i praksis med sitt konsept “Det grønne biblioteket for barn og alle andre”

Beskrivelse

Bakgrunn
Lier bibliotek inngikk høsten 2020 et samarbeid med kunstnerne Christel Fetzer, Anne-Britt Rage, Anneke von der Fehr og landbruksingeniør Radwan Zanhar (Tigerworm Aquaponics Project and Society) om å etablere en kunstinstallasjon basert på akvaponi i bibliotekets drivhus. Ved hjelp av prosjektmidler ønsker vi i 2021 å bygge videre på dette initiativet. Vi ønsker å bruke digitale verktøy til nyskapende formidling, og biblioteket som møteplass til å skape engasjement og kunnskap om potensialet akvaponi har for urbant landbruk, og ikke minst knytte det til FNs bærekraftsmål. Biblioteket inviterer innbyggerne til å forme sitt grønne biblioteket i praksis.

Forankring i planverk
Tematisk er prosjektet forankret i bibliotekets nyutviklede konsept (sommeren 2020) utarbeidet i forbindelse med å utrede flytting av biblioteket til gateplan i Lierbyen sentrum. Konseptet bygger på Lier kommunes visjon Grønne Lier – for alle innbyggere. Videre henter vi inspirasjon fra kommuneplanens samfunnsdel som slår fast at Lier kommune er en fremtidsretta kommune som skal gjennomføre det grønne skiftet ved å satse på grønn verdiskaping. Planen peker ut fem særskilte samfunnsmål, relevante for vårt prosjekt er tilhørighet til bygda, livsmestring for alle og klimanøytralt Liersamfunn. FNs bærekraftsmål er sentralt i arbeidet, og drivhusprosjektet gir oss til en god inngang til å formidle kunnskap om dette.

Nyhetsverdi og fremtidige bruksområder
Våre undersøkelser har funnet fram til en håndfull amerikanske bibliotek som demonstrerer akvaponi i praksis, og noen flere bibliotek som profilerer seg som grønne. Prosjektet antas å ha en god nyhetsverdi, da det ikke har vært prøvd ut tidligere. Det bør være gode muligheter for andre bibliotek å bruke akvaponi, både som blikkfang overfor omverdenen (markedsføring), og i aktivitets- og undervisningsopplegg for skoler og barnehager. Forskning peker også på det sosiale aspektet ved å observere og bidra i et sirkulært økosystem, blant annet har institusjoner for demente brukt dette. På denne måten kan prosjektet stimulere til kreative løsninger og fornyelse for andre bibliotek.

Kunnskapsoverføring og formidling
Prosjektet lager en aktivitetsplan som følges tett i det kommende året. For å nå bredt ut ønsker vi å etablere en nettside med vekt på visuell kvalitet, som er avsondret fra bibliotekets øvrige nettsted. Her skal den besøkende møte en sanseformidler av lyder, bilder og film, i tillegg til grunnleggende informasjon som vi mener det er viktig å vite noe om. Målet er at man enkelt skal kunne oppleve og lære om prosjektet selv om man ikke leser norsk.

Videre ønsker vi å skape en enkel applikasjon/spill som gir barn og unge en inngang til prinsippene i hvordan akvaponi fungerer, man kan for eksempel få i oppgave å holde fiskene i live, eller det vektlegges mer tradisjonell læring om historie, landbruksteknikker og økosystemers betydning for klimaet.

En sosial møteplass
Våren 2021 er preget av usikkerhet når det gjelder arrangementer og aktiviteter på grunn av koronasituasjonen. Prosjektet tar derfor sikte på å først etablere/videreutvikle installasjonen og formidle den digitalt. Når situasjonen tillater det kan vi endelig starte verksteder og fadderordninger for barn og unge. Vi vil også arrangere tradisjonelle foredrag og samtaler for voksne på kveldstid. Forskningsinstituttet ved Nibo inviteres inn til å delta med formidling av forskning og kompetanse.

Innenfor drivhuset har biblioteket et arrangementsrom som brukes til lesestund for barnehagebarn og mindre arrangementer. Her vil vi ha lesestunder for de minste med utsikt til veksthusets akvarier og planter, selvsagt med tilrettelagte tekster. For voksne vil vi tilby meditasjon og andre beroligende aktiviteter i lysdempede omgivelser med lyden av rislende vann. Dette mener vi i praksis er godt bidrag til helse (bærekraftsmål 3). Kunstnernes kreativitet bidrar til kunstopplevelser i drivhuset, hvor man kan sette seg ned og ha en sanserik opplevelse i møte med det grønne.