«Utforsk Melhushistoria – lokalhistorisk fortelling på Horg Bygdatun»

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Melhus bibliotek
Samlet støtte:75 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2021

Søknad

Rapporter

Mål

Målet med «Utforsk Melhushistoria» er å planlegge og gjennomføre formidlingsaktiviteter for kommunens ni barneskoler. I tillegg til den fagkompetente opplysningsvirksomheten er det et viktig mål at det skisserte formidlingstiltaket stimulerer til økt utlån og besøk ved både skole- og folkebibliotek. Sammenlagt vil dette kunne bidra til å styrke folkebibliotekets rolle som en troverdig og tilgjengelig kunnskapskilde som tilbyr fordypning i hovedområdene for kompetansemål etter 4.trinnet. Tiltaket vil sørge for lik tilgang til grunnleggende kunnskap om kommunens natur- og kulturarv både blant elever på sentrale skoler med nærhet til folkebiblioteket og på barneskolene i distriktet. «Utforsk Melhushistoria» kan således betraktes som et konkret bidrag til felles dannelse ved at elever på barnetrinnet (1.- 4.trinn) får større innsikt i historia til sitt hjemsted og landskapet de bor i. Dette er et godt fundert utgangspunkt for å bli deltakende medlemmer i et demokratisk samfunn.

Beskrivelse

Tittelen «Utforsk Melhushistoria – lokalhistorisk fortelling på Horg Bygdatun» spiller på hovedområdene i de gjeldende kompetansemålene i Læreplan i samfunnsfag (SAF1-03) etter 4.trinnet. Hovedområdet Utforskaren i læreplana er den som «samler trådene» og reflekterer over kunnskapen eller kompetansen som tilegnes i de øvrige underemner, henholdsvis Historie, Geografi og Samfunnskunnskap. Et annet viktig poeng med tiltakets tittel er at det inneholder lett gjenkjennelige begrep for kontaktlærerne på barneskoletrinnet. Dette bidrar til å øke forståelsen av relevansen av denne formen for oppsøkende kunnskapsformidling fra bibliotekets side. Innholdet i formidlingstiltaket tar også hensyn til den kommende Fagfornyelsen som blant annet omfatter trinnvis innføring av den nye lærerplanen Samfunnsfag (SAF01-04) med gyldighet fra og med 01.08.2020.

Tiltaket «Utforsk Melhushistoria» er basert på strategien om i større grad å ta kunnskapen ut av det tradisjonelle bibliotekrommet i form av oppsøkende bibliotektjenester for å nå fram til nye brukergrupper, herunder skolene. Sentralt i utarbeidelsen av tiltaket er også ideen om at dette er en formidlingsmodell som har reell overførbarhet ved at den helt eller delvis kan adapteres hos andre folkebibliotek i tillegg til at den gjør det mulig for Melhus bibliotek å videreutvikle konseptet til å gjelde øvrige arrangement og sesongrelaterte besøk ved Horg Bygdatun. Dette vil bidra til å synliggjøre bibliotekets rolle som en kunnskapsbank med spesifikke forutsetninger for å formidle og «omsette» lokalhistorie for allmennheten, – gjerne der publikum søker opplevelser og erfaringer relatert til dette feltet.

Utenom selve planleggings- og tilpasningsfasen vil «Utforsk Melhus» i praksis innebære å frakte elever fra respektive barneskoler til Horg Bygdatun. Mens kommunesenteret Melhus ligger lengst nord i kommunen, befinner innbyggernes eget friluftsmuseum seg lengst sør, men vis-à-vis E6. Tilgjengeligheten er med andre ord god, men det geografiske aspektet bidrar til å skape et betydelig kunnskapssprik innad i kommunen.

Som en del av den aktive, samtalebaserte formidlinga vil søknadens forfatter, Kjell André Brevik, presentere hvilke kunnskapskilder og -skatter som finnes i det fysiske og digitale bibliotekmaterialet, men også landskapet og omgivelsene i seg selv vil bli trukket fram som vesentlige kilder til kunnskap og inspirasjon i et mangfold av medieuttrykk. I denne sammenhengen, ønsker vi å fornye samlinga med bøker som tar for seg natur- og kulturarvrelaterte emner. Dette er litteratur som skal eies av Melhus bibliotek, men som disponeres og lånes ut gjennom det lokalhistoriske mikrobiblioteket.

Kort beskrevet vil formidleren legge opp til en levende skildring av den aktuelle lokalhistoria der det innholdsrike kulturlandskapet omkring Horg Bygdatun utgjør kulissene. Dette er et omfattende og mangefasettert stoff som skal komprimeres og anskueliggjøres innendørs og utendørs gjennom bilder, historier og digitale ressurser. Den store arkeologiske og natur- og geovitenskapelige aktiviteten i Melhus kommune det siste tiåret danner en solid og variert kunnskapsbase som formidleren kan øse av. Som arkeolog og lokalhistoriker har Brevik deltatt i flere registerings- og utgravningsprosjekt, og dermed vil mye av formidlinga basere seg på førstehåndserfaring. Gjennom sitt virke som bibliotekassistent med ansvar for den lokalhistoriske samlinga, – samt med erfaring fra generell veilednings- og formidlingsaktivitet ved folkebiblioteket, – har søkeren god oversikt over nyere barne- og ungdomslitteratur på feltet.