Sommerles – Norges digitale lesekampanje

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Nye samarbeidsformer og partnerskap, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:350 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2017, 2018

Søknad

Rapporter

Lenker

Mål

Overordnet mål:
Å spre Sommerles nasjonalt og dermed øke og styrke leseferdighetene for 1. – 7.klassinger over hele landet
Å profesjonalisere Sommerles og bygge strukturer for en nasjonal Sommerleskampanje
Økt synliggjøring og økt engasjement for Sommerles
Økt aktivitet i, og synlighet av bibliotekene

Resultatmål:
– En profesjonalist og optimalisert organisering av Nye Sommerles med prosjektleder
– Økt synliggjøring av Sommerles gjennom å utvikle plug-ins for alle wordpressbaserte biblioteknettsider
– Økt engasjement og høyere oppslutning ved å videreutvikle gamification-aspektet på sommerles.no
– Økt oppslutning gjennom nye samarbeidspartnere

Beskrivelse

Bakgrunn
Sommerles startet som en felles lesekampanje for Vestfold i 2012 som en del av Vestfoldbibliotekenes merkevareprosjekt. De to første årene var Sommerles en tradisjonell, papirbasert lesekampanje. I 2013 ble vi introdusert for begrepet «gamification» under Next Library-konferansen i Aarhus. Gamification, altså å bruke spillelementer i andre, ikke spillrelaterte kontekster, hørtes spennende ut! Samme høst presenterte Akershus fylkesbibliotek Bibliotekspillet, myntet på ungdommer. Det var et første forsøk på noe av det vi ønsket oss, en digital lesekampanje som tok i bruk spillelementer for å øke motivasjonen for lesing. Arbeidsgruppen i Vestfold ledet av Vestfold fylkesbibliotek ønsket derfor å gjøre det samme med vår felles Sommerlesekampanje. Uten å tenke på at dette kunne utvikle seg langt utover Vestfolds grenser, utviklet vi i 2014 på dugnad og uten utviklingsmidler Norges første digitale sommerlesekampanje. Helt fra starten har vi samarbeidet med Snuti ANS, et lokalt firma i Horten, som i tett samarbeid med arbeidsgruppen har utviklet Sommerles til den store, nærmest landsdekkende lesekampanjen den er i dag. Det første året vi var digitale nådde vi ingen sensasjonelle deltakertall, men vi hadde tro på konseptet og jobbet videre. I 2015 inviterte vi for første gang inn andre fylker til å delta i kampanjen, med tanke på å skaffe inntekter som igjen kunne brukes på videre teknisk utvikling. Slik deltok omtrent 60 kommuner på Sommerles 2015, og vi begynte å se potensialet for å spre Sommerles enda lenger utover Vestfolds grenser. I 2016 deltok i underkant av 200 kommuner (og 31 840 barn) på Sommerles, og vi vokser for hvert år.

Fra lokal til nasjonal
Utviklingen av Sommerles har i stor grad vært basert på tilbakemelding fra brukerne – tilbakemeldinger fra deltakerne har vært grunnlaget for videreutviklingen av neste års kampanje. Etterhvert som flere fylker kjøpte seg inn i kampanjen, ga inntektene rom for videre investeringer, for eksempel å leie tilgang til katalogdata fra Den Norske Bokbasen. Men med veksten av Sommerles har mye annet også endret seg. Flere deltakende fylker og kommuner har synliggjort behovet for en omstrukturering og en profesjonalisering av Sommerles. Behovet for en full gjennomgang av alt fra rutiner, rollefordeling, arbeidsstruktur, ansvar, til videre drift og samarbeid fylkene imellom, er helt avgjørende for at Sommerles skal overleve. Mye er veldig annerledes enn da vi startet opp som et lite prosjekt i Vestfold – likevel er de fleste arbeidsrutinene de samme. Rent økonomisk er Sommerles i dag basert på en avtale mellom Vestfold fylkesbibliotek og Snuti: Snuti skriver kontrakter med alle deltakende bibliotek, og tar betalt for teknisk utvikling. Arbeidsgruppen i Vestfold som består av prosjektleder ansatt ved Vestfold fylkesbibliotek samt 3 bibliotekansatte fra folkebibliotek, jobber fortsatt innenfor egen arbeidsgivers rammer med utviklingsarbeidet.

Sommerles – veien videre
I skrivende stund har over 300 kommuner meldt seg på årets kampanje, og vi begynner å ane en nasjonal kampanje etter hvert. I år tar vi første skritt i retning av overføring av kunnskap ved å få med oss Telemark fylkesbibliotek i arbeidsgruppen for Sommerles 2017. Forhåpentligvis vil Telemark klare å ha driftsansvaret i 2018 sammen med et nytt fylke, og slik tenker vi at stafettpinnen skal vandre fra år til år. På evalueringsmøtet for deltakende fylker i 2016 ble det lagt frem at Vestfold ikke lenger har mulighet til å ha ansvaret alene for å videreutvikle Sommerles. Snutis rolle inn i Sommerles er uvurderlig, da de sitter på alle data, statistikker og hele designet. Samtidig kan ikke Snuti drive en slik kampanje på egen hånd, uten nok kunnskap om bibliotek, deres ønsker og behov. Det er derfor behov for å se på helheten og for å profesjonalisere samarbeidsforhold til så vel Snuti, som til andre eksterne aktører. Både Foreningen !les og Leser søker bok ønsker å samarbeide med Sommerles, og vi ønsker i prosjektet å se på hvordan vi kan samarbeide mot et felles leseløft. Vi søker derfor utviklingsmidler for en prosjektleder å ta jobben med å overføre Sommerles fra en velfungerende, lokal sommerlesekampanje, til et nasjonalt leseløft.

Økt synlighet og engasjement
Etter arbeid med Sommerles over flere år, har vi mange tanker om hvordan vi også kan løfte Sommerles til et nytt nivå. Dette prosjektet tar sikte på å også presentere et nytt Sommerles. Vi ønsker å se på hvordan vi kan øke det sosiale aspektet og graden av interaksjon mellom deltakerne på nettsiden. Delingskultur kan stimulere til økt engasjement. En annen ting som ønsker å se nærmere på er hvordan vi kan øke antall fysiske besøk i biblioteket knyttet til Sommerles, da mye er nettbasert. Det som imidlertid krever ekstra ressurser og vi konkret søker støtte til, er utviklingen av en plug-in som passer for alle wordpressbaserte biblioteknettsider. En slik plug-in vil kunne synliggjøre Sommerles på en ny måte ved å trekke ut og vise frem ferske deltakertall, antall leste bøker, kanskje mest leste titler – direkte ut på bibliotekenes nettsider. Men det vil også kunne trekke flere nye deltakere til Sommerles. Vi vet av statistikken at vi når ca. 20% av barna i 1. – 7. klasse, og har et mål om å øke denne prosenten. Et samarbeid med foreningen !les og Leser søker bok vil også være et ledd i en økt synliggjøring.

En annen ting som krever friske midler er en videreutvikling av gamification-aspektet i Sommerles. Kampanjen har ett overordnet mål: å få flest mulig barn til å lese mest mulig i løpet av en lang sommerferie. Hovedidéen bak utviklingen av Sommerles har hele tiden vært at ved å kombinere spillmekanismer med en tradisjonell lesekampanje, vil vi øke engasjementet og interessen hos barna. I videreutviklingen av Sommerles ønsker vi derfor å ta gamificationelementene et skritt videre ved å utvikle et lesespill integrert i nettsiden. Spillet skal knyttes til Sommerlesuniverset, og være både underholdende samtidig som det motiverer til lesing.

Denne søknaden handler om en utvikling av det nye Sommerles, som skal være klar til 1.juni 2018. Vi søker midler til et ettårig prosjekt med oppstart i 2017, men av praktiske årsaker vil prosjektet strekke seg frem til høsten 2018. Et slikt løft for Sommerles som dette prosjektet skisserer, er helt avhengig av ekstern finansiering for å lykkes. Driften av Sommerles vil derimot rulle og gå uten ekstern støtte, slik det har gjort siden oppstart. Vestfold har jobbet siden 2013 helt uten eksterne midler, med utallige timer, uker og måneders egeninnsats. Vi vet hvor suksessfaktorene ligger, og hvor fallgruvene er, og ønsker å sikre at vi vil ha mange gode år med Sommerles videre. Ved prosjektslutt er vårt mål at det nye Sommerles skal være en personuavhengig, velorganisert og landsdekkende lesekampanje, som ledes på omgang av to fylker (rullering).