Samarbeid om formidling og deling av innhold på nett i bibliotekene i Rogaland

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Rogaland fylkesbibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:500 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2024

Søknad

Mål

Formålet med prosjektet er å gjøre bibliotekenes innholdsproduksjon og formidling på nett mer effektiv. Vi vil formidle kunnskap og litteratur til innbyggere i Rogaland, gjøre bibliotektjenestene kjent for nye brukere og bidra til økt synlighet og mer effektiv ressursbruk i bibliotekene.

Vi ønsker å prøve ut og etablere praksis og prinsipper som på sikt kan inspirere til et nasjonalt biblioteksamarbeid om innholdsproduksjon og formidling på nett.

Beskrivelse

Vi ønsker å lage en felles strategi for produksjon og deling av digital formidling mellom bibliotekene i Rogaland.
Digital formidling er et område der rammebetingelsene er i stadig endring. Personvern, algoritmene som brukes i sosiale medier, hvordan folk bruker sosiale medier. Å være oppdatert er en for stor utfordring for de aller fleste bibliotek, men sammen har vi mye bedre muligheter for å henge med i svingene, være relevante og nå ut med informasjon om bibliotektjenestene og formidle litteratur og kunnskap også digitalt.
For å gjøre bibliotektjenestene kjent og formidle kunnskap og litteratur på en effektiv måte på nett trenger bibliotekene gode publiseringsløsninger, godt innhold og et utstrakt samarbeid om deling og gjenbruk av innhold.

Effektivitet i digital formidling handler både om effektiv produksjon (at ikke mange sitter og gjør samme jobb), effektiv distribusjon (god bruk av sosiale medier) og god effekt – at formidlingen oppleves relevant i de målgruppene vi ønsker å nå. Hvor viktig er den personlige formidlingen og den lokale forankringen når bibliotekene formidler litteratur og kunnskap på nett? Må personlig nødvendigvis være lokalt på nett? Hva kan vi vinne på å gjenbruke hverandres innhold og ha mer «sentralisert» produksjon? Hva kan vi tape?
Det er fra før en kultur for felles produksjon og deling av innhold i bibliotekene i Rogaland gjennom prosjektene Videoboktips (2020-21) og Kulturfondstafetten (2022-dd). Fylkesbiblioteket har dessuten en samarbeidsavtale med Sølvberget som fra 2023 omfatter produksjon og deling av digitalt innhold for alle bibliotekene i fylket. Alle bibliotekene i Rogaland har samme biblioteksystem (Bibliofil, fra 2018) og fra 15. november 2023 har 19 av 23 kommuner felles nettsideløsning for bibliotek (LibryContent), dermed har vi en felles digital infrastruktur som gjør det praktisk mulig å dele digital formidling mellom bibliotek på en effektiv måte.
Det produseres allerede mye formidling av god kvalitet i bibliotekene i Rogaland, for eksempel Sølvberget podcast, Bokfriminuttet, Karmøy (podcast for barn), 11 av 23 bibliotek er aktive produsenter av videoboktips og Sølvberget produserer en rekke gode fordypningsartikler rettet mot skoleelever, og om litteratur og musikk rettet mot et smalere publikum. Alt dette er innhold som vi tror er relevant for langt flere enn de det når ut til i dag.
Arbeidsgruppen for deling av digitalt innhold mellom bibliotekene i Rogaland ble etablert oktober 2023 av biblioteksjefskollegiet. Arbeidsgruppen består av 8 bibliotekansatte fra ulike bibliotek i fylket, med høy kompetanse på digital formidling. Gruppen har utarbeidet en handlingsplan for sitt arbeid, med fire overordna tiltak:
1. Kartlegge målgrupper for bibliotekene på nett
Hvem følger bibliotekene på nett i dag? Hvem når vi ikke ut til? Hvilke nye målgrupper er det ønskelig for bibliotekene å nå på nett? Hvilke budskap når vi ut med? Hvilke budskap når ikke ut?
Utarbeide personas/brukerprofiler for de målgruppene som vi ønsker å nå.

Som et supplement til kartleggingen, vil vi planlegge, gjennomføre og evaluere tre konkrete formidlingstiltak rettet mot tre målgrupper som mange bibliotek sliter med å nå i dag: ungdom (13-19), unge voksne (20-29) og flerkulturelle/minoritetsspråklige innbyggere.

2. Lage en strategi for bruk av sosiale medier i bibliotekene i Rogaland
Strategien skal blant annet omfatte: felles publiseringskalender, beste praksis/felles prinsipper for bruk av sosiale medier i bibliotekene i Rogaland og en oppskrift på gjenbruk/spredning av videoboktips produsert i k-fondstafetten.

3. Etablere et fast samarbeid om gjenbruk av digital formidling på nettsidene til bibliotekene i Rogaland
Dette punktet tenkes i stor grad løst gjennom prosjektene Felles formidlingsløsning for bibliotekene i Rogaland (2023) som implementeres i disse dager, og prosjektet Videoboktips og podcast som metadata som det sendes en egen søknad på for 2024.

Arbeidsgruppas viktigste oppgave vil være å sikre at bibliotekene kjenner til og bruker de mulighetene som finnes for å dele og gjenbruke hverandres innhold på nettsidene.

4. Etablere felles retningslinjer/beste praksis for produksjon av formidling på nett i bibliotekene i Rogaland
Kartlegge eksisterende innhold i bibliotekene i Rogaland (omfang og kvalitet). Hva slags innhold gir det mening å bruke utover egen kommune? Hvordan kan vi produsere innhold med lengre varighet, som kan brukes på flere måter og ikke så fort går ut på dato? Hva slags kompetanse trenger bibliotekene for å produsere det de vil?

Arbeidsgruppa ønsker å engasjere ekstern ekspertise for å gjennomføre tiltak 1 – kartlegging av målgrupper og 2 – lage en strategi for bruk av sosiale medier i bibliotek.
Dette prosjektet er tett knyttet til Felles formidlingsløsning for bibliotekene i Rogaland (2023), 23 ting om å formidle på nett (2020), satsingen på produksjon av videoboktips i bibliotekene i Rogaland (2020 – 21) og Kulturfondstafetten (2022-d.d.).
Vi vil også trekke inn kunnskap og erfaringer fra andre prosjekter: brukerundersøkelsen i Personaliserte tjenester (Sølvberget, 2017-2018), Sølvberget medieproduksjon (2019-2021), Digitale arrangementer fra Sølvberget (2021-22), Bibliotekets litteraturpris (2022 og 2023) og innbyggerundersøkelsen og markedsføringsstrategien som ble laget i prosjektet Morgendagens veileder (Tønsberg bibliotek 2017-2020).
Arbeidsgruppa for deling av innhold i bibliotekene i Rogaland vil opprettholdes etter prosjektperioden, og vil sammen med fylkesbiblioteket følge opp og videreutvikle samarbeidet om felles produksjon, gjenbruk og deling av digital formidling.
Kartlegging av målgrupper vil bearbeides og deles med bibliotekfeltet i form av en egen rapport, som en artikkel på Bibliotekutvikling.no eller på en annen hensiktsmessig måte.
Strategier, retningslinjer, beste praksisbeskrivelser og maler som utarbeides i prosjektet gjøres tilgjengelig som en egen e-læringsressurs i Kompetansebanken på Bibliotekutvikling.no etter avtale med nettredaksjonen og/eller ressursgruppa for Kompetansebanken.

Prosjektet er forankret i Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 og gjeldende Regionalplan for bibliotek i Rogaland, og inngår i fylkesbibliotekets handlingsprogram for 2024. Prosjektet er også forankret i den nasjonal bibliotekstrategiens målsettinger om formidling til nye brukere, digital infrastruktur og samarbeid mellom bibliotek.