Aktiv formidling i Rogaland 2023

Type:Aktiv formidling
Prosjekteier:Rogaland fylkesbibliotek
Samlet støtte:1 125 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023

Søknad

Mål

Å få flere til å lese og gjøre litteraturen og biblioteket synlig på nye arenaer i Rogaland.

Resultatmål:
Økt utlån i folke og skolebibliotekene i Rogaland
Flere aktive lånere i bibliotekene i Rogaland
Flere lesesirkler og andre lavterskel arenaer for litterære samtaler
Økt bruk av dataspill i bibliotekene
Større engasjement og økt utlån knyttet til bibliotekenes formidling på nett
Økt deltakelse i Sommerles
Bygge kompetanse og etablere praksisfellesskap på ulike formidlingsmetoder

Tiltakene er utarbeidet sammen med bibliotekene og bygger i stor grad på metoder for formidling og/eller nasjonale formidlingstiltak som vi ønsker å integrere i den daglige driften i bibliotekene i Rogaland.

Søknaden er forankret i Regionalplan for bibliotek i Rogaland 2014-2017 (gjeldende inntil neste revisjon av Regional kulturplan), og tilhørende handlingsprogram. Søknaden er også forankret i det nasjonale samarbeidsprosjektet Formidlingskompetanse i folkebibliotek (FiF).

Beskrivelse

Rogaland fylkesbibliotek søker på vegne av 15 av fylkets 23 kommuner om støtte til 19 ulike formidlingstiltak.

Disse kommunene er med på søknaden: Eigersund, Haugesund, Hå, Karmøy, Klepp, Lund, Randaberg, Sandnes, Sauda, Sola, Strand, Suldal, Time, Tysvær, Vindafjord. Tiltakene i søknaden kommer i tillegg til formidling som disse bibliotekene normalt driver med. De omsøkte midlene vil fordeles uavkortet til bibliotekene, og brukes til frikjøp av ansatte (vikarutgifter). Tiltakenes omfang og hvilke kommuner som deltar på hva angis i budsjettet.

Fylkesbiblioteket følger opp de ulike tiltakene med kurs og workshops, deriblant faste kursrekker basert på nettkurset Lesersørvis, leselederkurs (shared reading), kurs i spillformidling med Bibliogames (sponset av FiF), kunnskapsaktørdager/kick off for Biblioteket som kunnskapsaktør i Rogaland (sponset av FiF) og workshops knyttet til produksjon av videoboktips, podcast og gjenbruk av digitalt innhald.

TILTAK

DIGITAL FORMIDLING

1. Videoboktips
Videreføring av regionalt prosjekt som startet opp våren 2020. Nytt 2023: boktips laget for TikTok (BookTok)

2. Bokfriminuttet (podcast)
Videreutvikling av Bokfriminuttet, en podcastserie utviklet av Karmøy folkebibliotek som en alternativ aktivitet i spisepausen: https://bibliotek.karmoy.kommune.no/bokfriminuttet-2/

3. Gjenbruk av digitalt innhold
Videreformidling og gjenbruk av innhold produsert av bibliotek, som videoboktips, podcast, bokomtaler, boklister og så videre. Nytt i 2023: gjenbruk av Kulturfondstafetten.

FORMIDLING TIL VOKSNE

4. Lesersørvis. Appellfaktorer som formidlingsidé, uttrykt i ulike formater.
For eksempel: brosjyre, nettsak, Instagrampost, Facebookinnlegg, utstilling i bibliotekrommet, videoboktips, arrangement eller lignende.

5. Litterære pusterom/shared reading
Etablere shared reading-grupper utenfor biblioteket og gjennomføre et gitt antall shared reading-samlinger i løpet av 2023. Bibliotek som skal være med på dette forplikter seg til å sende ansatte som ikke alt er sertifiserte leseledere på et tre dagers seminar i shared reading. Tiltaket komplementerer prosjektet Litterære pusterom i Rogaland: https://www.rogfk.no/vare-tjenester/kultur-idrett-og-friluftsliv/fylkesbiblioteket/bibliotekutvikling/litterare-pusterom/

6. Bibliotekets litteraturpris
Formidling av bøkene som nomineres til prisen Bibliotekets litteraturpris (etablert av storbybiblioteken i 2022) i form av bokpresentasjoner og podcast.
URL: https://www.biblioteketslitteraturpris.no/

7. Jubileer og markeringer 2023
100-års jubileum for Haugesundssamlingen (lokalhistorisk samling, omfatter Rederiarkivene) og Tysværtunet 30 år

8. Biblioteket som kunnskapsaktør – lokalhistorie
Samskaping med historielaget om hvilke utfordringer de har knyttet til innhenting av informasjon og kunnskap, og hvordan biblioteket kan bidra til å løse disse. Inspirert av Troms og Finnmark sitt prosjekt: https://bibliotek.tromsfylke.no/folkebibliotek-som-kunnskapsaktor/

FORMIDLING TIL BARN OG UNGDOM

9. Spillformidling (dataspill)
Fasilitere spillkvelder og turneringer i samarbeid med lokale partnere

10. Bokstart
Etablere et samarbeid med helsestasjonen om å fremme høytlesing, leselyst og tidlig språkutvikling gjennom: a) informere om bibliotekets tilbud for de yngste på personalmøte på helsestasjonen b) invitere de yngste bibliotekbrukerne med foreldre til lesestund/barseltreff/pappatreff.

11. Lesekalenderen
Formidling med støtte i Lesekalenderen som Sola bibliotek laget i 2021, i form av besøk i barnehager og på helsestasjoner. URL: https://www.lesekalenderen.no/.

12. Babytreff i biblioteket
Nybakte foreldre/ foreldre i permisjon. Formidling litteratur/sang og regler – møteplass samarbeid med helsestasjon og kulturskolen

13. Samling for skolestartere
Samling i mai/juni for de som skal begynne i første klasse høsten 2023 og deres foreldre. Gjennomføres i forbindelse med barnehagenes besøksdag eller lignende.

14. Ferieskole
Ferietilbud til barn og/eller ungdom, med vekt på formidling av bibliotekets tilbud

15. Sommerles
Skolebesøk for å fortelle om Sommerles og formidle bøker. Skoler med lav Sommerlesdeltakelse er prioritert i søknaden.

16. Barnebokbad/elevbokbad
Barne-/Elevbokbad etter metoden barnebokbad. URL: https://barnebokbad.no/

ANNET

17. Lesestunder for psykisk utviklingshemmede

18. Utendørsformidling
Formidling på dagsturhyttene, byvandring, biblioteksykkel etc

19. Hospitering
Bibliotekansatte hospiterer i et annet bibliotek for å lære konkrete formidlingsmetoder fra erfarne kollegaer