Nasjonalt lånekort og lånerregister

Nasjonalt lånekort kan brukes til å låne bøker og annet materiale i alle landets bibliotek. I tillegg gir lånekortet tilgang til bibliotekenes tjenester på nett, for eksempel å legge inn reserveringer, låne e-bøker eller bestille bøker i Biblioteksøk. I mange bibliotek kan lånekortet brukes som «nøkkel» til meråpent bibliotek. Nasjonalt lånekort gir også tilgang til NFIs tjeneste Filmbib.

Nasjonalt lånekort utstedes av det lokale bibliotek

Når Nasjonal lånekort utstedes, registreres følgende opplysninger:

  • Unikt lånernummer i Nasjonalt lånerregister
  • navn
  • fødselsnummer (eventuelt D-nummer/DUF-nummer for personer uten norsk fødselsnummer)
  • adresseopplysninger
  • telefonnummer
  • e-postadresse
  • hjemmebibliotek

Biblioteket der lånekortet blir opprettet, blir automatisk lånerens hjemmebibliotek. Låneren kan selv endre dette til et annet bibliotek.

Når Nasjonalt lånekort skal brukes første gang i et nytt bibliotek, må kortet aktiveres i dette biblioteket. Norske biblioteker har forskjellige låneregler, og den som skal bli låner på et bibliotek, må godta lokale låneregler.

Nasjonalt lånerregister

Opplysningene om den enkelte låner samles i Nasjonalt lånerregister, og data utveksles mellom bibliotekene. Utvekslingen gjøres i kryptert form og reguleres gjennom en databehandleravtale. Nasjonalt låneregister inneholder ingen informasjon om det lånere har lånt. Lånere kan gjøre oppslag i Nasjonalt lånerregister for å se hvilke opplysninger som er lagret om dem. Lånerne må ta kontakt med ett av bibliotekene de er tilknyttet, for å få gjort endringer.

Nye lånekort og reserverte nummerserier

Bibliotekene må selv skaffe lånekort. Lånekortene må innfri et sett av krav for å være godkjente Nasjonale lånekort. Lånekortene nummereres med et unikt nummer. Lånernumrene skal ha 9 sifre (ev. med innledende nuller) og ha N som prefiks.

Lånernummer må være unike for at ordningen med Nasjonalt lånerregister skal fungere. Det er svært viktig at bibliotekene reserverer egne nummerserier i det nasjonale lånerregisteret når det skal trykkes nye kort.  Hvis dette ikke gjøres, vil det føre til at flere lånere får samme lånernummer.

Bibliotekene som unnlater å reservere en egen nummerserie og dermed tar i bruk lånernummerserier som andre bibliotek bruker, vil være ansvarlig for å få ryddet slik at lånernummer som er brukt av flere, fjernes.

Nasjonalbiblioteket har ansvaret

Nasjonalbiblioteket har det overordnede ansvaret for Nasjonalt lånekort og Nasjonalt lånerregister. Henvendelser kan rettes til: nasjonaltlanekort@nb.no.

Nasjonalt lånerregister driftes av Bibliotek-Systemer AS. Løsningen ble opprinnelig utviklet i fellesskap av de firmaene som leverer biblioteksystemer til bibliotekene i Norge. De har også sørget for integrasjon mellom de lokale biblioteksystemene og Nasjonalt lånerregister.

Se forøvrig Nasjonalbibliotekets personvernerklæring for mer informasjon om hvordan Nasjonalbiblioteket behandler personopplysninger.