Anbefalinger for bruk

Nasjonalbiblioteket (NB) har bedt Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI) om råd i forbindelse med at den fullstendige 23. utgaven av Deweys desimalklassifikasjon (DDK23) blir utgitt på norsk, og tas i bruk ved norske bibliotek. DDK23 avløser Deweys desimalklassifikasjon, 5. norske forkortede utgave (DDK5). WebDewey er et verktøy som gjør at DDK presenteres i web-basert form. Det vil ikke komme nye trykte utgaver. WebDewey vil bli kontinuerlig oppdatert etter hvert som det skjer endringer i tabellene.

NKKI gir følgende anbefalinger

Klassifikasjon

Klassifikasjonsnumre bør være så korrekte og fullstendige som mulig med tanke på gjenfinning. Anvisningene i gjeldende Deweyutgave skal følges, og klassifikasjonsnummeret bør som hovedregel være så fininndelt som Deweysystemet gir mulighet til. Opplysninger om Deweyutgave må registreres

Gjenbruk av klassifikasjonsnummer

Ved kopikatalogisering beholdes klassifikasjonsnummeret dersom det kommer fra en autorisert kilde, og er hentet fra siste utgave av Dewey.

Autoriserte kilder er:
LC (Library of Congress)
BL (British Library)
NB (Nasjonalbiblioteket)

Andre kilder kan også vurderes som autoriserte, for eksempel bidragsytere til nasjonalbibliografien og de enkelte lands nasjonalbibliotek.

Klassifikasjonsnummer og hyllesignatur – to ulike ting

Klassifikasjonsnummer og hyllesignatur har to ulike funksjoner. Klassifikasjonsnummeret er et verktøy for gjenfinning gjennom katalogen, mens hyllesignaturen viser hvor dokumentet befinner seg fysisk i et bestemt bibliotek. Det er derfor ikke nødvendig at klassifikasjons-nummer og hyllesignatur er identiske.

Hyllesignaturen kan for eksempel være kortere enn klassifikasjonsnummeret basert på behovet i den lokale samlingen. Skillet er også viktig å ha klart for seg både i vurderingen av en eventuell omklassifisering ved overgangen fra DDK5 til DDK23, og i vurderingen av kontinuerlig omklassifisering når det skjer oppdateringer i WebDewey. Hyllesignaturen kan beholdes selv om samlingen omklassifiseres.

Håndtering av endringer i DDK

Om en velger å omklassifisere eller ikke, kan ha konsekvenser to steder – i katalogen og for plassering av materialet på hylla. Det går an å omklassifisere uten å endre hyllesignatur, og omvendt. Ved omklassifisering anbefaler NKKI å prioritere de områdene der nye numre fører til konflikt med andre numre, og der det blir vesentlige endringer i klassenumrene (f.eks. endringer innen nordisk historie). Dewey-utgave må alltid angis. Det opprinnelige Deweynummeret beholdes i tillegg. Se nærmere instruksjoner i kapittel 6e.

a.      I katalogen:

  • Hvis biblioteket ikke omklassifiserer (dvs. beholder gammelt klassifikasjons-nummer), er det behov for å lage henvisninger mellom gammelt og nytt klassifikasjonsnummer for samme fagområde.
  • I noen tilfeller har gamle numre fått ny betydning, for eksempel for norsk historie. I slike tilfelle vil altså samme nummer ha ulik betydning.
  • Velger en å omklassifisere får en samlet alt innenfor et fagområde på samme nummer.

b.      På hylla:

  • Hvis biblioteket ikke omplasserer (dvs. beholder gammel hyllesignatur), er det behov for henvisninger mellom gammel og ny hylleplassering for samme fagområde.
  • Dersom gamle og nye klassifikasjonsnumre brukes i hyllesignaturene, kan det medføre at flere fagområder plasseres sammen på hylla på samme nummer.
  • Velger en å oppdatere hyllesignaturen, får en samlet alt innenfor et fagområde på samme hyllesignatur.

Nasjonalbibliotek omklassifiserer i hovedsak ikke sine bibliografiske poster.

Bruk av forkortelsesangivelser

I DDK23 vil klassifikasjonsnumrene i mange tilfeller bli lengre enn det vi har vært vant til fra DDK5. I WebDewey er det angitt forkortelsesangivelser og forkortelsesinstruksjoner i og til en del klassifikasjonsnumre, for eksempel 331.88/113711 Fagforeninger for lærere.  Forkortelsesangivelsen er visualisert ved tegnet / (skråstrek). Forkortelsen følger Abridged Dewey, men er tilpasset norske forhold på noen områder. Dette vil først og fremst gjelde:

948.21-24 Norsk historie
914.81-84 Norsk geografi
439.82- Norsk språk
839.82 Norsk litteratur

Forkortet nummer kan fungere som et forslag til det enkelte bibliotek om hvor nummeret kan forkortes ved bruk som hyllesignatur.

Forkortet nummer kan angis i lokalfelt for hyllesignatur, eller som alternativt nummer i 083. Ved sistnevnte skal det registreres med første indikator=1 og med utgave i «15/nor» i $2, for eksempel: 083 1#$a331.88 $215/nor

Registrering av klassifikasjonsnummer i MARC

NKKI har sendt en henvendelse til Katalogkomiteen om enkelte endringer i NORMARC for dem som bruker det. Det står en note i tekstene de stedene dette gjelder. Anbefalingene vil bli oppdatert når spørsmålene om NORMARC er avklart.

a.      Registrering av Dewey-utgave

i.        Fullstendig eller forkortet utgave
Det registreres i 082 om klassekoden kommer fra en fullstendig eller forkortet utgave av Dewey. Den nye norske utgaven er en fullstendig oversettelse av DDC 23, og skal registreres som 23/nor.

MARC21:
Fullstendig eller forkortet utgave angis i første indikator (Se: http://www.loc.gov/marc/bibliographic/bd082.html ).

Første indikator=0 brukes når klassekoden er hentet fra en fullstendig utgave av Dewey.
Eks: 0820# $a331.88113711$223/nor

0821# brukes når klassekoden er hentet fra Abridged Dewey.
Eks: 0821# $a331.88$215

0827# brukes når klassekoden er hentet fra DDK4 eller DDK5.
Eks: 0827#$a331.88113711$25/nor

NORMARC:

0820# = Fullstendig eller forkortet utgave angis i første indikator.

0820# brukes når klassekoden er hentet fra en fullstendig utgave av DDK.
Eks: 0820#$a331.88113711$223/nor

0821# brukes når klassekoden er hentet fra Abridged Dewey
Eks: 0821#$a331.88$215

0823# brukes når klassekoden er hentet fra DDK4 eller DDK5
Eks: 0823#$25/nor
ii.      Utgaveopplysning
Utgaveopplysning skal alltid registreres.

MARC21/NORMARC: Utgave angis i $2 i 082. DDK23 angis da med 23/nor.
Eks: 0820# $a331.88113711$223/nor
Eks: 0821#$a331.88$215

Når Web Dewey blir kontinuerlig oppdatert, vil det ikke lenger bli utgaver slik vi er vant til. En framtidig problemstilling er registrering av endrede klassifikasjonsnumre innenfor WebDewey (både gammelt og nytt nummer vil ha utgave 23/nor). OCLC arbeider med løsninger for registrering av dato som vil komme i tillegg til utgave.

b.      Registrering av institusjonskode

Institusjonskoden angir kilde for klassifikasjonen. Der det finnes en kode fra før, bør den beholdes for de etablerte autoritetene.

I tilfeller der autoriserte bibliotek vurderer andres nummer, og velger å beholde dette, kan institusjonskoden endres til det autoriserte bibliotekets kode. Hvis nummeret beholdes uten at det vurderes, beholdes koden for det opprinnelige biblioteket.

Der flere bibliotek samarbeider om samme post, for eksempel som i BIBSYS-konsortiet, bør de avklare videre bruk av dette feltet seg imellom.

Kilde for klassifikasjonen angis i 082 andre indikator. Institusjonskode annen enn de som er nevnt i andre indikator, registreres i 082, delfelt $q.

Koder er hentet fra MARC Code List for Organizations .

c.       Koding av tillatt løsning

Når det tas i bruk løsninger som avviker fra standard, kodes dette med bokstaven b i delfeltet $m.
Unntak: De tillatte løsningene som er tatt inn som standard i DDK23/nor skal ikke kodes som tillatt løsning. Se også pkt. 7, Tillatte løsninger.

MARC21:
082$mb
Eks: 0820# $a346.481015
Eks: 0820# $a346.015$mb

d.      Registrering av alternative klassifikasjonsnumre (lokale numre)

MARC21: 083 kan brukes for å registrere alternative numre.
NORMARC: Alternative numre registreres i 082 med koden b i delfelt $z.

Vi vil komme tilbake med mer utfyllende anbefalinger til hvordan disse feltene kan brukes.

e.       Registrering av nytt klassifikasjonsnummer ved omklassifisering

MARC21/NORMARC: Det lages et nytt klassifikasjonsnummer i henhold til den nye Deweyutgaven, Det opprinnelige klassenummeret beholdes.

Eks:     0823#$a948.105$25/nor$qNO-OsNB
0820#$a948.104$223/nor$qNO-OsNB

f.       Registrering av informasjon om bygde (sammensatte) numre

NKKI anbefaler å bruke 085 mest mulig fordi det åpner opp for nye muligheter knyttet til gjenfinning og klassifikasjon. Det bør i stor grad være mulig å fylle ut 085 maskinelt.

MARC21: 085 med indikatorer og delfelt brukes for å registrere hvordan klassenummeret er bygd.

NORMARC: 085 finnes ikke i NORMARC i dag, og er et av feltene vi har bedt Katalogkomiteen om å vurdere.

Tillatte løsninger

En tillatt løsning er alternativer som finnes i tabellene, men som avviker fra standardløsningen. Tillatte løsninger gjør det mulig å framheve andre aspekter enn standarden gjør, for eksempel ut fra bibliotekets litteraturbelegg og brukere.
I enkelte tilfeller (439.5, 839.5, 948.04) har Nasjonalbiblioteket definert amerikansk tillatt løsning som standardløsning i Norge. Disse tilfellene blir ikke definert som tillatte løsninger i norsk WebDewey.
Nasjonalbiblioteket og Biblioteksentralen vil ikke bruke mulighetene under Tillatte løsninger. For de bibliotekene som velger å bruke Tillatte løsninger på ett eller flere områder, er det viktig å kode i henhold til pkt. 6c.

Nummerbygging: oppsett av registertermer

Nummerbyggingsmodulen i WebDewey er et hjelpemiddel for å bygge nummer i DDK. Den gjør det mulig å lagre bygde numre i systemet, slik at andre kan gjenbruke dem og slippe å bygge nummer selv.
En registerterm er et ord eller et uttrykk som beskriver innholdet i en klasse eller et bygd nummer. Registertermene utgjør registeret i DDK og er søkbare i WebDewey.
Et av de siste stegene i nummerbyggingsmodulen er valget av en registerstreng til det nybygde nummeret. Modulen foreslår strenger basert på registertermene i numrene brukt i byggingen, men brukeren står fritt til å endre på disse. Deretter blir nummeret lagret som enten «privat» (med et én-person-ikon) eller «institusjonell» (med et to-personer-ikon). Dersom nummeret skal deles med resten av Dewey-Norge, skal det godkjennes av NB. Her vil WebDewey-redaksjonen foreta eventuelle endringer i strengen for at den skal tilpasses WebDewey-registeret som helhet. Deretter blir den gjort tilgjengelig for alle WebDewey-brukere som «nasjonalt sammensatt» (med et puslespill-ikon i WebDewey).

a.      Deling av sammensatte klassifikasjonsnumre
Det er bare de nasjonalt sammensatte numrene som blir utnyttet i gjenfinning via WebDeweySearch og via systemleverandører som abonnerer på Dewey-data. NKKI oppfordrer alle til å dele numre slik at gjenbruk og effektivisering blir størst mulig.

b.      Kvalitetssikring
NKKI er klar over at bibliotekenes ressurser med hensyn til både tid og kompetanse varierer. Det oppfordres likevel til å dele bygde numre, også om man er usikker på om det er riktig satt sammen eller om registerstrengen er riktig. WebDewey-redaksjonen på Nasjonalbiblioteket har ansvar for å kvalitetssikre bygde numre og tilhørende registertermer endelig, før numrene gis status som «nasjonalt sammensatt» og kan deles med andre.