Etablering av en metadatabrønn ved Nasjonalbiblioteket

Bakgrunn for etableringen

Ett av tiltakene i regjeringens bibliotekstrategi 2020-2023 er en metadatabrønn: «Nasjonalbiblioteket skal i samarbeid med Unit etablere en nasjonal metadatabrønn som sikrer én autorisert kilde til metadata for norske bibliotek, og som muliggjør gjenbruk av metadata både mellom bibliotekene og mellom bibliotekene og andre aktører.»

Leverandørene av data til metadatabrønnen vil være Nasjonalbiblioteket og andre bibliotek, men også kommersielle metadataleverandører. Mange av leverandørene av data til metadatabrønnen vil også være brukere, dette gjelder både Nasjonalbiblioteket og andre bibliotek, men også tjenesteleverandører i ABM-sektoren.

Biblioteksøk kan baseres direkte på metadatabeskrivelser fra metadatabrønnen og bare hente inn eksemplaropplysninger fra lokale bibliotekkataloger. Nasjonalbibliografien kan baseres på data fra metadatabrønnen.

Kontrollerte metadatabeskrivelser

Metadatabeskrivelser som leveres til metadatabrønnen, må gjennom en verifisering før de kommer inn. Det må kontrolleres at metadatabeskrivelsen som leveres, ikke finnes fra før, at den har avtalt omfang og kvalitet. Metadatabeskrivelsen må merkes med proveniens og en form for kvalitetsnivå.

Metadatabeskrivelsen utstyres med en unik identifikator som både returneres til kildesystemet og følger med til tjenester som tar beskrivelsen i bruk.

Metadataelement som finnes i autoritetsregister, for eksempel i Felles autoritetsregister for personer og korporasjoner, Verksregisteret eller Sjanger- og formtesaurusen, vil få id-er som hentet derfra.

Request for Information om metadatabrønnen

Det er et omfattende arbeid å få etablert metadatabrønnen, og mange spørsmål som må besvares før realisering. Ett av dem er i hvilken grad, og på hvilken måte, metadatabrønnen skal basere seg på lenkede data.

For å få svar på noen av spørsmålene, publiserte Nasjonalbiblioteket i desember 2021 en Request for Information (RFI). Målet var å undersøke om det finnes relevante og interessante systemer eller leverandører i markedet, særlig med tanke på hvordan markedet forholder seg til bibliografiske data representert som lenkede data.  Teksten i RFI-en var resultat av en prosess i Nasjonalbiblioteket i 2020 og 2021 der også bibliotek, metadata- og systemleverandører fikk komme med innspill.

Les hele RFI-dokumentet (PDF) her

Svarene på RFI-en ga noen svar i positiv retning. Både at sentrale metadataleverandører i Norge er i ferd med å utvikle egne tjenester basert på lenkede data, og at det kan finnes aktuelle system og leverandører.

Videre arbeid

I det videre arbeidet skal modell for utvikling, drift og dataforvaltning bestemmes før en eventuell anbudskonkurranse. Det må også gjøres en nærmere analyse av mulige relevante system i markedet. En anbefalt ontologi for representasjon av en bibliografisk beskrivelse som lenkede data må også defineres.

Metadatabrønnen skal lanseres innenfor strategiperioden. Nødvendige beslutninger vil bli tatt i samråd med strategisk råd for nasjonal bibliotekstrategi.

Sist oppdatert: Mars 2022.