Samarbeid med helsestasjonen

Hvorfor er helsestasjonen en relevant samarbeidspartner for biblioteket? Bokstart er et samarbeidsprosjekt og et felles løft for å fremme leselyst og språk fra første stund. Ved å samarbeide med helsestasjoner er det mulig å nå alle småbarnsforeldre, også de med barn som ikke går i barnehage.

Illustratør: Stina Langlo Ørdal

Helsestasjonen som aktør

Alle barn i Norge mellom 0-5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet omfatter 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte. Målet med helsestasjonsprogrammet er blant annet å bidra til at de voksne opplever mestring i rollen som foresatt, å bidra til godt samspill mellom barnet og foreldre, og å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn.

Samspill handler om kommunikasjonen mellom barnet og de voksne. At barnet får en trygg tilknytning til sine foresatte, som innebærer at barnet føler seg forstått og hjelpes til å bli i stand til å regulere egne følelser, er av avgjørende betydning for barnets fysiske, psykiske, intellektuelle og psykososiale utvikling (kilde: Helsedirektoratet).

Et samarbeid mellom bibliotek og helsestasjon om Bokstart skal ikke være en ekstra oppgave for helsesykepleiere i møte med foreldre, men heller fungere som en støtte til den veiledningen helsesykepleiere gir foreldre. Tanken er at bruk av bøker, at voksne og barn leser sammen, kan fremme samspill og gode relasjoner mellom barnet og de foresatte. Samtidig vil lesingen bidra til å utvikle barnets ordforråd positivt og støtte språkutviklingen.

Samarbeid i Alna bydel

I Alna bydel i Oslo samarbeider biblioteket og helsestasjonen om Bokstart. Ruth Sigel Holm er helsesykepleier ved Alna helsestasjon, og forteller her om hvordan prosjektet er en naturlig del av helseprogrammet på åtte-måneders kontrollen.

Barne- og ungdomsbibliotekar Una Molvig ved Furuset bibliotek og aktivitetshus (t.v) og helsesykepleier Ruth Sigel Holm ved Alna helsestasjon i Oslo om samarbeidet. (Varighet 5 min.)

Bibliotek + helsestasjon = sant. Om det vanskelige samarbeidet

Erfaringer fra Bokstart-prosjekter i andre land, som dere vil høre mer om til sist i dette emnet om Bokstart, er at helsesykepleiere og bibliotekarer kan møtes i et felles oppdrag. Bibliotekarene kan som helsesykepleierne ha et spesielt fokus på barn, og hvordan man kan støtte foresatte i å være foreldre for barna sine. Det kan blant annet være hvordan man gjennom lesestunder med barn kan stimulere barnas språkutvikling.

Men erfaringene fra andre land viser også at samarbeid kan være vanskelig. Å finne meningsfulle samarbeidsformer på tvers av institusjoner og fagmiljøer, er noe som må etableres over tid. Som bibliotekar kan man oppleve at helsesykepleiere har mye å gjøre. I tiden de har til rådighet med foreldrene i forbindelse med barnets helseskontroller, er det mange temaer som skal tas opp hva angår barnets utvikling og hverdagen med barn. Hvis et samarbeid oppleves som en støtte i foreldreveiledningen, og ikke som en ekstra tilleggsoppgave, kan et samarbeid bli meningsfylt for helsestasjonen. Før man kommer i gang med samarbeidet, kan det derfor være lurt å bruke tid på å snakke om hva som er bibliotekets og helsestasjonens felles oppdrag og hva foreldrene kan få ut av prosjektet. Det er også lurt å invitere en representant fra helsestasjonen inn i en prosjektgruppe for samarbeidet.

Eksempel på veiledningsmateriell

Foreningen !les har utviklet et veiledningshefte til foreldre. Under «Kursmateriell» i emnet «Kom i gang med Bokstart» kan du finne pdf-er av dette veiledningsheftet oversatt til flere språk.

Veiledningshefte til foreldre utarbeidet av Foreningen !les. Veiledningen finnes på flere språk.

Hvorfor skal helsestasjonen være opptatt av lesing?

Å fremme leselyst er ikke forbeholdt bibliotek- og kultursektoren, men kan også fremme barnets helse og utvikling. Lesing kan hjelpe barnet med å lære ord og begreper slik at de kan sette ord på egne og andres opplevelser og følelser. Å lese, eller holde på med andre kulturaktiviteter, kan også hjelpe barnet med å regulere følelsene sine. For barn under tre år er det tidlige samspillet mellom foresatte og barn av avgjørende betydning, og bøker kan være en inngang til å utvikle et godt samspill mellom barn og voksne.

Det tidlige samspillet

Bøker kan bidra til å fremme det tidlige samspillet. Barn begynner å utvikle språket sitt allerede som spedbarn, lenge før barnet har sagt sitt første ord. I løpet av de tre første leveårene – i den tidlige kommunikasjonen og samspillet mellom barn og foresatte – legges grunnlaget for utviklingen av barnets språk, sosiale ferdigheter og læring i oppveksten. Det har stor betydning at foresatte prater, leser og synger sammen med barnet sitt. De språklige erfaringene og gode opplevelsene barn får med seg tidlig i livet, hjelper barna med å utvikle et rikt språk slik at de kan uttrykke seg i møte med andre. Barnet vil kunne sette ord på egne og andres opplevelser og følelser, og oppleve at det blir forstått av andre barn og voksne.

Støtte til foreldre og flerspråklige familier

I møter og samtaler med nybakte foreldre kan både helsesykepleiere og barnehageansatte gi en viktig støtte. Og hvorfor ikke samarbeide? Ved å gi gode råd og tips til hvordan foresatte kan prate og lese med barnet sitt, kan de få en trygghet i hvordan de kan bruke bøker og ta initiativ til andre språklige aktiviteter i samspill med barnet. Det kan også gi dem en bevissthet om at de spiller en betydningsfull rolle i barnets liv.  

Det gjelder for eksempel i møte med flerspråklige familier. Det tidlige samspillet mellom barn og foreldre er også viktig når barnet skal lære seg flere språk. Hvis man bruker det språket som man lettest uttrykker seg på, har man også en større rikdom i ord og begreper som man kan gi videre til barnet sitt. Og for barnet er det viktig å kunne kommunisere godt med de nærmeste personene de har i livet sitt. Å mestre flere språk har en stor egenverdi, og det gir en mer umiddelbar tilgang til ulike kulturer, historie, litteratur og kunst. Det er derfor et poeng å oppfordre foreldre til å lese sammen med barnet sitt på eget morsmål. Der helsesykepleiere kan veilede foresatte i valg av språk for barnet sitt, og hvordan de kan stimulere barnets språk, kan bibliotekarer spille en viktig rolle når det gjelder å finne fram til bøker til disse familiene.

Eksempler på konkrete samarbeidsformer kan være:

  • Biblioteket gir tips om bøker helsestasjonen bør kjøpe inn eller lager plakat med boktips til venterommet.
  • Helsestasjonen deler ut informasjon om familiearrangementer som babysang og høytlesingsstunder ved biblioteket.
  • Biblioteket tilbyr lokale til barseltreff på biblioteket.
  • Lesestund på barseltreff eller i åpen barnehage.
  • Støtte flerspråklige familier og samarbeide om å formidle bøker på andre språk enn norsk.

Hva sier helsesykepleierne?

I evalueringen av Foreningen !les sin Bokstart-pilot i Oslo, var bibliotekarene opptatt av å trekke nye og flere familier til biblioteket. Hvilke tilbakemeldinger gav helsesykepleierne på spørsmålet om Bokstart?

(Bokstart-programmet, red.anm.) hjelper foreldre med å starte tidlig med å lese for barna sine. Mange var ikke klar over at de kunne begynne å lese så tidlig. Fint å kunne gi ut bok for å illustrere mer hva vi snakket om.

– Sitat fra helsesykepleier, evaluering av Bokstart i Oslo 2022.

Blant helsesykepleierne er det bred enighet om at Bokstart er et positivt initiativ som både kan bidra til økt leseglede hos barn, og til at foreldrene forstår viktigheten av å lese for barna sine. Helsesykepleierne vektla også at prosjektet ga en inngang til å snakke med foreldre om barnets språkutvikling. En tilbakemelding var at det gjør foreldre trygge på at det er riktig å snakke morsmålet sitt med barnet.

Helsesykepleier deler ut bildeboka Revungen på åtte-måneders kontroll på Sagene helsestasjon i Oslo. Foto: Foreningen !les

Les mer:

Stopp og tenk
  • Hvordan kan ditt bibliotek samarbeide med helsestasjonen for å nå småbarnsfamilier? Skriv ned én konkret ting du synes det er spennende å samarbeide om. Tenk deretter på hva samarbeidet om denne tingen kan bety for familiene i kommunen. Vil det kunne utgjøre en forskjell?

  • Hva kan ansatte ved biblioteket og helsestasjonen lære av hverandre? Tenk deg at du skal lage et felles fagseminar for bibliotekarer og helsesykepleiere. Hvilke faglig tema ville du foreslått til programmet som dere kunne fordypet dere i sammen? Hva tror du at dere kunne lært av hverandre?