Bli kjent med Bokstart

LOGO-Bokstart

Bokstart er et samarbeid mellom bibliotek og helsestasjoner om å oppmuntre foresatte til å lese sammen med barna sine, blant annet ved å dele ut bokgaver til småbarnsfamilier. Barnehager kan også være en sentral samarbeidspartner i prosjektet. Ved å samarbeide med helsestasjoner er det mulig å nå alle småbarnsforeldre, også de med barn som ikke går i barnehage.

Leksjonen bygger på Foreningen !les sitt arbeid med Bokstart, både fra en pilot i Oslo og fra flere andre kommuner som har gjennomført lokale Bokstart-prosjekter. Du vil få høre om erfaringene som er gjort så langt fra samarbeidet mellom helsesykepleiere og bibliotekarer, og få tips til hvordan du kan snakke med foresatte for å motivere til mer lesing.

Når du er ferdig med leksjonen, skal du ha god kjennskap til Bokstart, og du vil vite hvordan ditt bibliotek kan komme i gang med et Bokstart-prosjekt.

Illustrasjon: Stina Langlo Ørdal

Lesing i hjemmet

Hvordan bidra til at barn får oppleve gode lesestunder hjemme? Bokstart er et prosjekt som henvender seg til foresatte med små barn. Foreldre og foresatte har en viktig rolle når det gjelder å introdusere barna for gleden med bøker og for barnas språkutvikling. Bokstart styrker denne rollen, hjelper foreldre til å skape høytlesingssituasjoner, gir dem tilgang til bøker, og gjør dem bedre kjent med det lokale biblioteket og alle tilbudene som finnes der.

Målet er at foresatte starter med lesing så tidlig som mulig i barnets liv. Derfor har Bokstart-prosjekter ofte fokus på barn fra 0-3 år, og hvordan foreldre kan lese med babyen. Men prosjektet kan være et tilbud til alle barn opp til skolealder, 0-5 år.

Målet er også at voksne skal lese mer og ofte sammen med barna, gjerne hver dag. For at dette skal skje, må familiene ha god tilgang til bøker. I et Bokstart-prosjekt kan familiene motta gratis bøker, og familiene inviteres til biblioteket for å låne bøker og bli kjent med bibliotektilbudet. For eksempel kan familiene motta en invitasjon til biblioteket på barnets helseskontroll ved helsestasjonen.

Kjernen i flere Bokstart-prosjekter er utdeling av gavebøker på helsestasjonen og/eller på biblioteket. I møte med foresatte er det å dele ut gavebøker en inngang eller en samtalestarter om lesing og bruk av bøker, sanger, rim og regler sammen med de minste. I bunn og grunn handler derfor prosjektet om personlige møter mellom foresatte og en bibliotekar, helsesykepleier eller en barnehageansatt, hvor en bok er utgangspunkt for en samtale om lesing og hvilken betydning bøker kan ha i barnets liv. Det kan for eksempel være hvordan lesing kan stimulere barnets språkutvikling.

Kjennetegn ved Bokstart som prosjekt er at det er:

  • et langvarig biblioteksamarbeid med helsestasjonen og/eller barnehage. Samarbeidet går ut på at nøkkelpersoner i barnets liv formidler samme budskap om hvorfor og hvordan foreldre kan starte med lesing tidlig, blant annet ved å dele ut bokgaver.
  • et tilbud til alle familier. Samme tilbud til alle skaper fellesskap og er sosialt rettferdig.
  • direkte rettet mot foreldre med små barn, 0-5 år. Foresatte får veiledning om hvorfor de bør lese for barnet, og hvordan.

Bokstart – et samarbeid mellom profesjonene

Et prosjekt som Bokstart gjør det mulig å samarbeide på tvers av bibliotek, helsestasjon og barnehage, tre profesjoner med ulikt ansvarsområde, oppdrag og faglig tilnærming til lesing, men som har felles mål om at alle barn skal ha en god oppvekst og gode forutsetninger for å skape seg et godt liv.

Sammen kan bibliotekarer, helsesykepleiere og barnehageansatte formidle til foresatte hvilken betydningsfull rolle bøker og litteratur kan spille i barnets liv, med alt det rommer av fortellinger, kunnskap, kultur og språk. Når man samarbeider, kan man også lære av hverandre.

Biblioteket sin rolle i Bokstart

Hvorfor skal biblioteket ta initiativ til Bokstart? Biblioteket skal være en møteplass og demokratisk arena for alle uansett alder, også for familier med små barn. I tillegg skal de bibliotekansatte drive med aktiv formidling.

I en evaluering av Bokstart-piloten til Foreningen !les fra 2021 ga flere bibliotekarer uttrykk for at de med Bokstart lettere kunne nå ut til foresatte som ellers ikke leste for barna sine. De mente at prosjektet trakk flere brukere til biblioteket, og gjorde flere bevisste på viktigheten av å lese for barn fra tidlig alder.

En enkel modell

Biblioteket kan samarbeide med helsestasjonen på flere måter, men i pilotprosjektet ble Bokstart gjennomført med følgende prosjektforløp:

  1. På helsestasjonen mottar alle nybakte familier en gavebok. Foresatte mottar samtidig informasjon og veiledningsmateriell om hvorfor de skal lese for barnet, og hvordan. Dette kan for eksempel foregå på en helsekontroll når barnet er åtte måneder.
  2. Ved senere helsekontroll, for eksempel når barnet er to år, får foresatte utdelt gavekort på en ny bokgave til barnet som kan hentes på biblioteket.
  3. På biblioteket får familiene utdelt gaveboken, og blir samtidig kjent med barneavdelingen og bibliotektilbudet. Familiene kan få tips om bøker de kan låne med hjem. Målet er at de skal føle seg velkommen, at de blir inspirert til å lese, og at de ønsker å komme tilbake.

Bli inspirert!

I filmen under møter du barne- og ungdomsbibliotekar Tale Østrem, som har jobbet på Randaberg folkebibliotek i femten år og er utdannet barnehagelærer. Her forteller hun hvorfor og hvordan biblioteket kan involvere seg i Bokstart, og hva som er biblioteket sin rolle i prosjektet.

Litt senere i leksjonen vil du få flere tips til hvordan du kan sette i gang og gjennomføre et Bokstart-prosjekt.

Møt Tale Østrem, barne- og ungdomsbibliotekar, som tok initiativ til Bokstart i Randaberg kommune.

Lær mer om Bokstart

Følger du leksjonen videre, vil du først få høre mer om hvordan du kan snakke om lesing i møter med foresatte for å skape engasjement for lesing, og hvordan du skaper trygge og gode møter med små barn. Deretter vil du få høre mer om erfaringer fra samarbeid med helsestasjonen og hva et slikt samarbeid kan innebære. Du vil få presentert ulike Bokstart-prosjekter, og få flere konkrete tips til hvordan du kan komme i gang med Bokstart.

Under kursmateriell finner du eksempler på veiledninger og materiell biblioteket kan ta i bruk eller bestille fra Foreningen !les.

Bokstart er et internasjonalt anerkjent prosjekt og gjennomføres i mer enn 30 andre land. Til sist i modulen får du høre mer om forskningen på Bokstart-prosjekter. Du vil også høre mer om erfaringer fra andre land, for eksempel fra våre naboland Sverige og Finland. Her er det mye inspirasjon å hente!