Bli kjent med ASK-formidling

I denne leksjonen har vi fokus på hvordan litteratur og litterære opplevelser kan gjøres tilgjengelig for alle barn, uavhengig av hvem de er og hvilke behov de har ved hjelp av kommunikasjonsmetoden alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

Når du har fullført leksjonen, vil du være bevisst hva det vil si å gjøre formidlingen universelt utformet. Vi har særlig fokus på den performative formidlingen som foregår med barn som målgruppe. Du vil få kjennskap til ulike hjelpemidler for visuell støtte i kommunikasjonen. Videre får du teknikker du kan forsøke selv for å skape og gjennomføre litteraturformidling som er tilgjengelig for enda flere blant de yngste.

Målet vårt er at alle barn skal få tilgang til litteratur og kunne delta og få glede av litterære opplevelser. Møtene rundt litteraturen skaper fellesskap og gode relasjoner. I barnegruppene som møter biblioteket vil det være barn med ulike funksjonsvariasjoner og behov, og noen trenger ekstra tilretteleggelse. Vi ønsker og har et ansvar for å skape leseglede for alle!

Å jobbe for at alle barn skal bli inkludert, innebærer at man trenger å kunne noe om:

  • tilrettelegging og gode formidlingsformer som ivaretar mangfoldet
  • metodiske grep som muliggjør differensiering
  • kompenserende hjelpemidler/programvare for barna med funksjonsvariasjoner
  • metoder og hjelpemidler som skaper struktur og forutsigbarhet

I de neste emnene vil vi først forsøke å si noe om hva vi mener med universell utformet formidling og hvilke formidlingsformer som kan støtte opp om leseopplevelser der alle barn får delta.

Vi forteller om kommunikasjonsmetoden Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) som kan brukes for å formidle vha. bilder og symboler, og viser eksempler på leverandører og programvarer for å utforme visuell støtte i kommunikasjonen.

I den siste delen av leksjonen vier vi oppmerksomhet til hvordan du kan lese og formidle en bok med ulike hjelpemidler. Helt til slutt viser vi til ressurser og oversikter over hva som finnes av tilrettelagt litteratur.

Vi håper og tror at dette vil bidra til mer kunnskap om hva som er mulig å gjøre og at alle føler at de kan gjøre noe.

Bakgrunn

Leksjonen er basert på erfaringer og forskning fra samarbeidsprosjektet «Bok til alle fysisk og digitalt». Mål for prosjektet var universell formidling – et bedre helhetlig litteraturtilbud for alle barn, samt fokus på FN sitt bærekraftsmål nr 10 – mindre ulikhet. Hovedmålet var å utvikle bibliotekets tilbud og tjenester slik at de passer for alle. Sentrale parter i dette prosjektet har vært Horten bibliotek, Norsk barnebokinstitutt og Bjørnestien barnehage.

Fotografi ovenfra av tre barn som bruker symboltavler.
Barn bruker tematavler. Foto av Camilla Heimstad-Bergseng.
Stopp og tenk
  • Hva er det første du kommer på når du tenker på funksjonsvariasjoner hos mennesker?
  • Det eksisterer krav og standarder for universell utforming for fysisk utforming (byggteknisk forskrift) og for nettsider (WCAG). Hva tror du er grunnen til at det ikke finnes tilsvarende krav for formidlingsaktiviteter?