Korleis vert bøker brukt i barnehagen?

Korleis bruke bøker i barnehagen? Siri Larsen, fagansvarleg barnehagebarn i Deichamn, blir med Hovinenga barnehage på tur.

Lesefrø-prosjektet er godt etablert i Oslo gjennom fleire år, og filmen frå Hovinenga barnehage demonstrerer korleis tilgang på bøker, bruk av bøker og kjennskap til bøker er tett samankopla og har innverknad på korleis dei tilsette lukkast med å bygge ein sterk lesekultur.

10 lesegledenøklar for ein god lesekultur i barnehagen

I boka Leseglede i barnehagen – ti nøkler til en god lesekultur (2022) har Hadland og Hjellup samlet ti «lesegledenøklar» som framhevar mange av dei same komponentane vi kjenner att frå Lesefrø-prosjektet for å bygge ein sterk lesekultur. Dei ti nøklane til Hadland og Hjellup er:

 1. Bad barna i bøker
 2. Bli kjent med barnegruppa
 3. Finn dei rette bøkene
 4. Les høgt for barna kvar dag
 5. Involver barna aktivt i høgtlesing
 6. Lag spennande leseprosjekt
 7. Engasjer heile personalet i arbeidet med leseglede
 8. Smitt foreldre og føresette med leseglede
 9. Skap ein raud tråd i overgangen frå barnehage til skule
 10. Hald deg oppdatert på barnelitteratur.

For eit litt meir fyldig samandrag, sjå Utdanningsnytt.

Stopp og tenk

 • Kva tankar gjer du deg om korleis barnehagen tek i bruk bøker presentert i filmen?
 • Har du eit inntrykk av korleis bøker blir teke i bruk i barnehagane i din kommune?
 • Kjenner du igjen nokre lesegledenøklar frå videoen frå Hovinenga barnehage?
 • Kva nøklar kan biblioteket kan bidra med for å støtte opp om ein aktiv lesekultur i barnehagar?

I dei neste emna vil vi gå nærare inn på ulike aspekt som alle kjem til uttrykk i filmen vi har sett: plassering av bøker, leseaktivitet i barnehagekvardagen og bokutval.