Tekst og kildebruk i digital læring

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Universitetsbiblioteket i Bergen
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye samarbeidsformer og partnerskap, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:640 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025

Søknad

Lenker

Andre filressurser

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektet er justert og forlenget.

    Publisert: 26. mars 2024

Mål

Prosjektet har som overordnet mål å styrke bibliotekarer og faglærere sitt samarbeid om å integrere undervisning i informasjonskompetanse og akademisk skriving i undervisningsopplegg ved universitet og høyskoler, og dermed styrke studentenes faglige læring, kritiske sans og skriveferdighet i møte med kunnskapskilder. På veien dit har prosjektet to delmål:

1. å samle, utvikle og teste nye arbeidsformer og digitale verktøy for å tilrettelegge for læring og progresjon i akademisk skriving og informasjonskompetanse gjennom hele utdanningsløpet. I prosjektet knyttes bibliotek sammen med universitetspedagogiske miljøer og skrivelærere for å utvikle pilotprosjekt i to ulike fag. Erfaring herfra vil danne grunnlag for det andre delmålet.

2. å utvikle en digital verktøykasse, hvor faglærere ved universitet og høyskoler vil finne og dele undervisningsaktiviteter, læringsobjekter og virksomme metoder for å integrere skriving og kildehåndtering i undervisning.

Beskrivelse

Akademisk skriving og kildehåndtering er sentrale ferdigheter som arbeidsmarkedet forventer at uteksaminerte studenter behersker. Samtidig er dette generiske ferdigheter som ikke enkelt kan læres i et auditorium, men heller utvikles best gjennom praktisk øvelse, diskusjon og felles refleksjon rundt konkrete tekster og kilder. Likevel vet vi at denne siden av studentenes utvikling lett neglisjeres i konkurranse med faglig undervisning. Vår målsetning er derfor å styrke bibliotekarer, faglærere sitt samarbeid med å finne gode metoder for å utvikle sine kursopplegg med skriving og kildehåndtering som integrerte undervisingsverktøy – hvor man lærer å skrive og skriver for å lære.

Etter innføringen av kvalitetsreformen for høyere utdanning i 2003 ble studiehverdagen preget av mer skrivetrening, gruppearbeid og tilbakemeldinger. Utvikling av ferdigheter i skriving og kildebruk er nå selvfølgelige elementer av utdanningsløpet. Ifølge nasjonalt kvalitetsrammeverk skal studentene kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling. Kildesøk, kildevurdering og kildebruk knyttes altså tett sammen. Mens kildesøk og vurdering er undervisningsoppgaver som ofte tilbys av bibliotekene, er kildebruk i tekst typisk en oppgave som faller på fagmiljøene eller skrivesentre. I senere tid har imidlertid feltene akademisk skriving og informasjonskompetanse blitt knyttet tettere sammen. Ved de fleste norske universitet og en rekke høyskoler er det nå skrivesentre knyttet til bibliotekene. Skrivesentre når imidlertid bare en andel av studentmassen. Vi ønsker derfor å bringe skrivesentermodellen inn i undervisningen ved å oppmuntre til og legge til rette for bruk av digitale skrivegrupper i undervisning.

Med dette prosjektet tar vi altså sikte på å bryte ned grensene mellom bibliotek, skrivesentre og fag ved å legge til rette for at skriveundervisning og kildehåndtering skal bli selvfølgelige elementer i faglige undervisningsopplegg. Gjennom hyppige skriveøvelser og gruppediskusjon om skriving og kildebruk blir studenter ikke bare bedre skribenter og forskerspirer, men de blir også bedre trent til kritisk tenkning og faglig dialog. De lærer bedre.

I tillegg gir den digitale studiehverdagen nye muligheter for samskriving, diskusjon og tilbakemelding på tekst som er tilpasset den kommende generasjonen av studenter, som er mer vant til å oppsøke informasjon gjennom interaktive og sosiale medier. I prosjektet vil vi derfor se etter digitale sosiale løsninger som kan brukes i undervisningsopplegg for å diskutere og utvikle ferdigheter i skriving, informasjonshåndtering og tilbakemelding, og formidle slike løsninger på en oversiktlig plattform. For å nå dette målet er prosjektet delt i to faser:

Arbeidspakke 1 (2018).
Prosjektet første mål er å undersøke ulike modeller og verktøy for digitale skrivegrupper, hvor studenter kan gi tilbakemelding på tekst til medstudenter. Etter en opplæringsfase vil skrivegruppene kunne fungere som selvstyrte fagspesifikke skrivesentre hvor alle studentene har rolle som skriveveileder. Vi vil derfor produsere ulike mindre oppgavemoduler som faglærere og bibliotekarer kan bruke i skrivegrupper, hvor det fokuseres på forskjellige sider av skriving, informasjonshåndtering og tilbakemelding. For å tilrettelegge for mer studentaktive læringsformer, og for å spisse og lede diskusjonene i skrivegruppene, vil vi også produsere tilknyttede korte informasjonsvideoer og læringsobjekt som faglærere kan dele med studentene i forkant av skrivegruppene (omvendt klasserom).

Denne arbeidspakken vil gå over hele 2018. Høsten 2018 vil vi kjøre pilotprosjekt i to svært ulike fag, biologi og geografi, for å kunne trekke erfaringer fra ulike utfordringer. Pilotene evalueres våren 2019.

Til denne arbeidspakken søker vi støtte til å dekke lønnsmidler til studentassistenter fra pilotfagene som vil gi utviklingsarbeidet viktige brukerperspektiv. I tillegg søker vi om midler til arbeidsseminar hvor vi kan invitere eksterne eksperter på utvikling av skriveprogrammer for universitet.

Arbeidspakke 2 (2019)
Som oppfølging av arbeidspakke 1 vil vi utvikle en digital verktøykasse hvor erfaringer, metoder, oppgavesett og læringsobjekter fra prosjektet deles. Her skal faglærere og bibliotekarer kunne velge læringsobjekter som er relevante for det aktuelle undervisningsopplegget, og bruke disse for å spisse og lede diskusjonen.

Prosjektets endelige mål er derfor å bygge opp en digital verktøykasse som gjør det lett for faglærere å bringe informasjonskompetanse og skrivestøtte inn i undervisning. Plattformen skal tilrettelegge for at også andre fag kan dele opplegg, erfaringer og caser. Siden vil ha et overordnet nivå med generell informasjon om hvordan skriving og informasjonskompetanse kan integreres i undervisning. Under dette vil det være ulike delsider for ulike faglige tilnærminger (realfag, humaniora, samfunnsfag, medisin, m.m.) med caser hvor fagmiljø kan formidle sin tilnærming til skriving og informasjonskompetanse i undervisning. Siden skal driftes av Universitetsbiblioteket i Bergen med samarbeidspartnere som en del av Universitetsbibliotekets støttetilbud til utdanningne

Verktøykassen vil ha nasjonal interesse. Den skal være åpent tilgjengelig. For utvikling av innholdssiden tas det derfor sikte på å søke samarbeid med eksisterende nettverk av bibliotek, skrivesentre, og andre som for eksempel nettportalene Søk og Skriv og PhDonTrack.

For denne arbeidspakken søker vi om midler som vil dekke utviklings- og formidlingsaktiviteter.

For prosjektet nedsettes det en arbeidsgruppe, ledet av biblioteket, som samarbeider med to pilotfag for å bygge opp læring i skriving og informasjonskompetanse som en integrert del av undervisningen. Arbeidsgruppen består av universitetsbibliotekarer, universitetspedagoger, skrivelærere, studieadministrasjon og faglærere.