Språkvenn

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Bergen bibliotek
Prosjektkategori:Fritt forsøk
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2016, 2017

Søknad

Rapporter

Andre filressurser

Mål

Biblioteket vil legge til rette for at to med ulike morsmål kan treffes jevnlig og lære hverandres språk (oftest norsk og et utenlandsk språk) – bytte språk. Vi vil skape møter mellom mennesker i byen vår, gi mulighet til å lære språk ved en-til-en kontakt på en hyggelig og uformell måte og møte det store behovet for å lære norsk blant innvandrerne.

Beskrivelse

I en tid med stor tilstrømning av flyktninger og i en by som alltid har vært internasjonal, ønsker biblioteket å være en god inkluderings- og integreringsarena. Vi har allerede en veldig populær språkkafé (80-110 deltakere hver uke), Norsktrening i samarbeid med Røde Kors, lesegrupper og laptopklubb spesielt rettet mot innvandrere. I alle tiltakene legger vi vekt på at vi ønsker et mest mulig gjensidig møte mellom innvandrere og norske; integrering er jo toveis.

Pågangen for å lære norsk i biblioteket er meget stor. Dessuten har flyktninger og andre innvandrere et stort behov for å bli kjent med nordmenn og bli integrert i lokalsamfunnet. Samtidig er det mange nordmenn som ønsker å lære et annet språk eller bli kjent med innvandrere. Biblioteket vårt opplever at det melder seg flere frivillige enn vi klarer å bruke på språkkaféer og lesegrupper.

Biblioteket ønsker å legge til rette for å skape «språkvennskap» mellom to og to personer, koble en som vil lære norsk og en som f.eks. vil lære arabisk eller spansk, tilrettelegge for at de kan møtes i biblioteket og lære hverandre sine språk på en uformell måte – bytte språk. Norske kan også være med hvis de bare ønsker å lære bort norsk og kan kobles mot de som bare vil lære norsk, ikke lære bort. På denne måten legger vi både tilrette for språklæring og integrering i en tid med stor innvandring og delvis økende fremmedfrykt.

Med allerede godt innarbeidede tiltak som brukerne kan nå på faste tider, ser vi behovet for en mer fleksibel tjeneste rettet mot enkeltpersoner som selv kan velge tider for møtene. Vi ser for oss at vi legger tilrette for møter i biblioteket og reserverer et bord for de første møtene. Meningen er at språkvennene etter hvert selv velger tid og sted uavhengig av administrasjon fra biblioteket. Prosjektet må også vurdere hvordan vi skal tenke personlig sikkerhet for den enkelte.

Biblioteket samarbeider allerede med innvandrerorganisasjoner, voksenopplæring og flyktningetjenesten i byen og har et bredt nettverk, fordi vi ser at vi får bedre forståelse for behovene og et mye større nedslagsfelt, ved å samarbeide vidt. I dette prosjektet ønsker vi å utvide nettverket til å samarbeide med Bergens Næringsråd ved deres INN Club for newcomers som vi har vært i kontakt med, men ikke har opprettet partnerskap med ennå. Vi har et ønske om også å utvide samarbeidet til å gjelde Alliance Francaise, eventuelt også Det felles innvandrerråd i Hordaland som er vår partner i språkkaféen.

I prosjektet er det viktig å arbeide godt med de administrative rutinene for Språkvenn-tjenesten. Vi må utvikle en enkel metode for administrasjon av påmelding og for informasjon og markedsføring av tjenesten slik at tjenesten er bærekraftig også etter prosjektets avslutning. Vi må etablere kontakt med instanser i byen som gjør det mulig for oss å nå de som trenger tjenesten mest, dvs. personer som står utenfor norsktrenings-tiltakene og har lite kontakt med nordmenn.

Deltakerne må ha språkopplæringsmateriale tilgjengelig i biblioteket. Dessuten vil det være naturlig å invitere til en felles samling for deltakerne en gang i halvåret eller året, med evaluering og faglig og sosialt innhold.

Prosjektet egner seg veldig godt for spredning fordi bibliotek av alle størrelser vil kunne ha tjenesten når den er utprøvd. Bergen Offentlige Bibliotek har seks filialer, to av dem ved siden av asylmottak, og Språkvenn-tjenesten vil kunne prøves ut både der og i hovedbiblioteket. Bergen Offentlige Bibliotek har andre prosjekter med Hordaland fylkesbibliotek og andre folkebibliotek i fylket, og vil kunne dele erfaringene med Språkvenn i fylket vårt og gjerne andre bibliotek i Norge.

Prosjektet har nyhetsverdi i Norge, da vi ikke kjenner til at dette har vært prøvd her til lands. Vi fikk idéen til Språkvenn da vi var på studietur til Rosengårdsbiblioteket og andre bibliotek i Malmø for å lære mer om flerspråklige bibliotektjenester. Det vil derfor være naturlig å ta kontakt med Rosengårdsbiblioteket igjen for å diskutere mer i deltalj hvilke erfaringer de har med tjenesten.