Scener fra et ekteskap – KFB Kunsthallen

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Kristiansand bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:900 000
Antall tildelingsår:3-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2019, 2020, 2021, 2022

Søknad

Andre filressurser

Tilleggsinformasjon

  • Prosjektet har forlenget sin tidsplan ut 2022.

    Publisert: 22. april 2022

Mål

Kunsten og litteraturens hus skal være et kvalitetsløft og føre til at kompetanse og ressurser blir delt.
Prosjektet skal kommer publikum til gode i form av nye tilbud og gi nye perspektiver.

Beskrivelse

Forprosjektet
Hvordan kan en kommunal institusjon samarbeide med en fri aktør i kunstfeltet? Hva er fordeler og ulemper? Hva kan biblioteket og bibliotekarene, kunsthallen og kuratorer og kunstnere, tilegne seg av kompetanse, kunnskap og ressurser gjennom å samarbeide med hverandre?

Disse problemstillingene ble behandlet i forprosjektet, og vi bygger videre på erfaringene vi gjorde her. Mer utfyllende forprosjektrapport er under arbeid, men som vedlegg ligger en kort oppsummering.

Prosjektbeskrivelse

I videreføringen av prosjektet ønsker vi å fortsette fokuset på det «indre» arbeidet fordi vi tror at det vil komme publikum til gode. Vi vil kommunisere mer og bedre med hverandre for å kunne optimalisere samarbeidet og komme fram til nye prosjekter slik vi har gjort til nå.

Etter samtaler i forprosjektperioden, har vi kommet fram til noen tiltak for å koble kompetansen vår:

– Vi har sammen noe vi vil finne ut av. Hvordan kan vi lære av hverandre i forhold til å formidle kunst og litteratur? Vi ønsker å stille oss spørsmål som: Var dette en god måte å snakke med publikum på? Nådde vi fram med det vi ønsket? Her ønsker vi å komme fram til en felles arbeidsmetode til inspirasjon og fornyelse for alle på huset. I Kunsthallen handler det mye om hva kuratoren vil fram til; i biblioteket handler det om å finne ut av hva brukerne vil fram til. Hvordan kan vi lære av hverandre med ulike perspektiv? Her ser vi også at det er tilløp til klasseskiller mellom publikummet vårt. Hvordan kan vi nærme oss de ulike gruppene i samfunnet i byen vår?

– Vi ønsker å sette i gang et tiltak hvor vi følger hverandre på jobb. Kunsthallens ansatte følger bibliotekets ansatte på jobb, og motsatt. I etterkant vil vi ha oppfølgingssamtaler om hva vi kan lære av hverandre. Vi ser etter overføringsverdier fra den ene institusjonen til den andre.

– Vi ønsker å gjøre et prosjekt rettet mot publikum hvor vi ser på hva publikum opplever i byen vår og hva de ønsker å få fra Kunsten og litteraturens hus. Vi antar at mange i dag tenker at de selv kan finne fram til informasjon og opplevelser på egen hånd. Vi ønsker å finne ut om dette stemmer, eller om dette huset kan tilby publikum noe de ennå ikke har funnet fram til, men som de er interessert i. Vi er inspirert av metoden «visual matrix», som er en visuelt basert forskningsmetode for å avdekke de «utenkte» eller ubevisste tankene hos publikum. Metoden går ut på å bruke visuelt materiale som artikulasjon i stedet for ord og begreper.

– Vi vil også jobbe med visuell profil av våre to institusjoner både i det fysiske rom og på nett, og på den måten bygge opp vår merkevare og nå ut til flere.

Vi har også noen helt konkrete prosjekter som allerede er i drift og som vi tenker inn i prosjektet Kunsten og litteraturens hus:
– Verkstedsfasiliteter for unge mellom 15-35 (i løpet av 2019-2020. Felles søknad til Bufdir.)
– Utstillingssted for artist’s books (i løpet av 2019. Felles søknader til Kulturrådet og Bufdir).
– Arrangementer som Klassikerklubben og debatter (løpende)
– Produksjon av innhold så som podcaster, bokutstillinger, kuratere innhold i bibliotekets bokhyller (løpende)
– Biennale med åpen utlysning som forener de to kunstfeltene litteratur og kunst (annethvert år, høsten 2020 er førstkommende) Bygger her videre på erfaringene med utstillingen «Avskygninger».

Vi søker midler for å kunne ha en koordinator i 50% stilling som kan drifte prosjektet i 3 år. Forprosjektet vårt (prosjektrapport kommer) viser at det flytende samarbeidet vårt, trenger en koordinator som kan holde i begge institusjoner, tenke tanker og idéer på tvers, legge til rette for kommunikasjon og dialog, gjennomføre arrangementer og prosjekter som begge institusjoner skal være delaktige i.
I midtfasen av det treårige prosjektet, ønsker vi i tillegg en forsker i en 20% stilling i 1 år som kan gå inn og se på prosjektet vårt og hente ut relevante verdier og resultater. Vi ønsker at forskeren skal se på kunnskapsutviklingen i prosjektet og videre overføringsverdi. Hva kan vi lære videre til andre? Og hva bør vi drive med videre og er det eventuelt noe vi ikke trenger å gjøre? Her tenker vi oss en kulturforsker som kan se på kjerneverdiene våre, og som samtidig kan utfordre oss på dem.

Målgruppe for prosjektet
1. Unge mellom 15 og 35, særlig unge kunst- og litteraturinteresserte.
2. Småbarnsforeldre.
3. Det voksne publikumet som er generelt interessert i kunst og litteratur.