Samarbeid og kreativitet

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Kristiansand bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:200 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2017, 2018, 2019

Søknad

Rapporter

Lenker

Andre filressurser

Mål

Målsettinger
Kristiansand kommune har behov for en arena der tanker og tenkesett kan utfordres, nyanseres og bryte mot hverandre. Gjennom aktivt å planlegge og gjennomføre utstillinger i samarbeid med lokale aktører, ønsker Kristiansand folkebibliotek å bidra til dette. Hva kan en utstilling være? Hvordan kan samarbeid med andre aktører bidra til nyskaping i biblioteket? Dette er spørsmål vi vil forholde oss til gjennom hele prosjektet. Prosjektet skal bestå av fire utstillinger over to år som retter seg inn mot forskjellige temaområder av lokalpolitisk, samfunnsmessig og litterær art. I utstillingene ønsker vi å utforske samspillet mellom en kjerne av tekst og mer kreative formidlingsmetoder som skal engasjere og aktivisere publikum. Utstillingene danner utgangspunkt for et program bestående av workshops, debatter/bokbad og filmvisning. Samarbeidspartnere er blant annet Universitetet i Agder (UiA) og Senter for Likestilling, Grønt Senter og By- og Samfunnsenheten (Kristiansand kommune). Disse samarbeidene vil sikre faglig nivå og lokal forankring i utstillingene. Det er et mål at prosjektet i sin helhet bidrar til nye perspektiver og ny innsikt hos publikum, og at prosjektet øker det lokale engasjementet for de aktuelle temaområdene. Det er også et mål å finne ut mer om hvordan tematikk og formidlingsmetoder virker sammen for å fremme innsikt og engasjement hos publikum.

Med dette prosjektet søker vi også å heve bibliotekets kompetanse på områder knyttet til planlegging og gjennomføring av nyskapende og kreative utstillinger. Tidligere har Kristiansand folkebibliotek først og fremst fungert som et visningssted for eksterne utstillere, med relativ liten grad av egenproduserte utstillinger. To nyansettelser ved biblioteket i 2016 har gitt organisasjonen bedre kompetanse innen formgivning og litteraturformidling, disse ressursene ønsker vi å utnytte og profesjonalisere ytterligere i dette prosjektet. Økingen av kompetansen i biblioteket vil muliggjøre flere nyskapende utstillinger også i tiden etter prosjektslutt. Prosjektet er dermed en naturlig videreføring av Bibliotekplan for Kristiansand folkebibliotek 2013-2017, der det blant annet står at biblioteket søker å øke antall formidlingsprosjekter, styrke samarbeidet med lokale aktører og øke aktuell kompetanse hos de ansatte.

Beskrivelse

Blendahvit amerikansk litteratur: et oppgjør

Amerikansk litteratur i norsk oversettelse er hovedsakelig hvit, skrev Marius Lien i Morgenbladet den 6. januar 2017. Utvalget av afroamerikanske forfattere på norsk begrenser seg gjerne til de mest kjente prisvinnerne, samt de som har blitt del av kanon. Kristiansand folkebibliotek ønsker å vise fram et mer representativt bilde av amerikansk litteratur og samtidig øke kunnskapen om afroamerikansk skjønnlitteratur. I samarbeid med Universitetet i Agder ved Stephen Dougherty (professor i amerikansk litteratur) vil vi lete fram og formidle afroamerikanske forfatterskap som fortjener oppmerksomhet. Afroamerikansk litteratur inneholder ofte historier om migrasjon og et konfliktfylt flerkulturelt samfunn. Samtidig er det et faktum at også afroamerikanske litterære vitnesbyrd er forskjelligartede, og dette individuelle aspektet er viktig å huske på i en verden som ofte deles inn i «oss» og «dem». Kristiansand folkebibliotek ønsker å peke på afroamerikanske litterære erfaringer som kan gi publikum nye perspektiver på en sørlandsk flerkulturell hverdag. Utstillingen vil være rettet hovedsakelig mot (unge) voksne, men også videregående elever.

I formidlingen av dette stoffet ønsker vi å trekke inn kreative og gjerne flerkulturelle aktører som Nordic Black Theatre i Oslo, dramalinjen ved Vågsbygd videregående skole, Kilden teater og konserthus og/eller Samsen kulturhus, alle i Kristiansand. Aktuelle formidlingsmetoder kan for eksempel være iscenesetting/adaptasjon, eller digital formidling gjennom film/podcast. Vi planlegger videre en panelsamtale som skal belyse den manglende oversettelsen av afroamerikanske forfattere. Aktuelle personer i samtalen er for eksempel Marius Lien (skrev om den hvite amerikanske litteraturen i Morgenbladet) og Gunn Reinertsen (sjefredaktør for oversatt litteratur i Aschehoug). Vi ønsker også å se på mulighetene for å samarbeide med Cinemateket i Kristiansand om et afroamerikansk filmprogram.

Kristiansand hovedbibliotek har en stor samling med engelskspråklig skjønnlitteratur. I forkant av utstillingen ønsker vi å oppdatere vår egen boksamling. Finnes det afroamerikanske forfattere som burde vært representert i samlingen vår? Her vil vi samarbeide med Stephen Dougherty. UiA tilbyr studier i amerikansk og engelsk litteratur, og de vil i sin tur se på muligheten av å inkorporere flere afroamerikanske verk i pensum. Vi undersøker mulighetene for å gjøre forelesninger tilgjengelige som podcasts på bibliotekets nettside. Dougherty er også en aktuell foredragsholder/lesesirkelleder for biblioteket.

Mer informasjon:
https://morgenbladet.no/boker/2017/01/hvite-norske-bokhyller
http://nordicblacktheatre.no/
http://samsen.com/
http://www.kilden.com/avdelinger/kilden-dialog/

Kjønn på Sørlandsk

I kommunens strategi for likestilling, inkludering og mangfold 2015-2022, heter det at Kristiansand kommune skal «fremme mangfold på alle nivå i organisasjonen». I løpet av 2017/2018 skal Kristiansand kommune gjennomføre en levekårsundersøkelse blant LHBT-personer, der befolkningens holdninger til LHBT også kartlegges. For å møte utfordringer i form av blant annet mangelfull likestilling i samfunnet og intoleranse for LHBT-personer, har Kristiansand kommune iverksatt et samarbeid med organisasjonen Sex og Politikk, som gir ungdomsskoler i Kristiansand og andre kommuner tilbud om et normkritisk undervisningsopplegg med fokus på mangfold, grenser og likestilling (UKE 6). Det er varierende hvor mye kristiansandskolene tar i bruk og jobber med dette materialet.

Med dette som utgangspunkt ønsker Kristiansand folkebibliotek, i samarbeid med Senter for Likestilling, å lage en utstilling med ungdom og unge voksne som målgruppe. Utstillingen vil knyttes spesielt opp mot skolenes arbeid med UKE 6, slik at biblioteket med denne utstillingen vil fungere som en pådriver i skolenes arbeid for likestilling og mangfold. Gjennom utstilling, workshop og debatt ønsker vi samtidig å tilby elevene en alternativ og utfyllende læringsarena. Utstillingen og tilhørende program må utfordre og gå i dialog med de unge, med den hensikt å gjøre dem bedre rustet til å tenke kritisk og selvstendig i møte med maktstrukturer, normer og stereotype forestillinger omkring kjønn og legning.

Kreativ formidling og deltakelse vil være viktig. Vi ser på mulighetene for å samarbeide med en profesjonell fotograf, som for eksempel Genusfotografen. Han har tidligere samarbeidet med Gävle kommune i Sverige om en bildehåndbok og workshops med normkritisk analyse av bildemateriale og utforskning av kjønnsidentitet. Andre mulige formidlingsmetoder er lydinstallasjon. Det kan for eksempel være aktuelt å se til Maja Ratkjes arbeid med skoleelever og statistikk, der hun satte lyd på havnivåene som stiger. Vi vil også se på muligheten av å trekke inn lokale ungdomsorganisasjoner som foreningen FRI Sør eller ungdomspolitikere i en åpen debatt, samt fagpersoner som professor Esben Esther Pirelli Benestad ved Institutt for Psykososial Helse (UiA) til foredrag.

Mer informasjon:
http://senterforlikestilling.org/normkritisk-handbok-om-det-sosiale-kjonn/
http://www.dagsavisen.no/kultur/lyden-av-havet-som-stiger-1.362597

Grønt skifte

Har vi et grønt skifte?
Ønsker vi et grønt skifte?
Klarer vi et grønt skifte?

Målsettingen med utstillingen er å øke bevisstheten om klima og miljøutfordringer blant innbyggerne i Agder, informere om gode miljøvalg, og ikke minst utfordre regionens næringsliv i spørsmål knyttet til grønn utvikling. Målgruppen er hovedsakelig voksne og unge voksne.

Utstillingen skal synliggjøre og problematisere:

• Miljøsituasjonen i dag
Vi ønsker å presentere fakta om klima og miljøutfordringer, regionalt og globalt.
• Næringslivet ansvar
Vi bor i en kant av landet som har levd godt på oljeeventyret, men alt tyder på at fremtidens gull ligger andre steder. Tar næringslivet utfordringen? Hva skjer i offentlig regi? Vil tiltakene fungere? Klarer vi omstillingen?
• Individets rolle
Forbrukssamfunnet vårt har flere miljøutfordringer, blant annet enorme mengder plast som flyter i havet. Hva er de verste miljøvalgene vi tar, og hva kan vi endre på? Vil vi som forbrukere være villige til å endre adferd for å oppnå renere miljø og bedre klima?

Utstillingen vil bestå av plakater/rollups med oversikt over dagens situasjon, informasjon om miljøteknologi/utviklingstrekk, samt forslag/ideer til en mer miljøvennlig livsstil. Utstillingen skal forsterkes med installasjoner, filmvisning, skjermer der du måler ditt miljøfotavtrykk og andre interaktive løsninger med mulighet for eksperimentering. Her vil vi kikke til danske miljøsentre.

Det vil dessuten være aktuelt å holde paneldebatt, der deltakere kan være klimaforskere, miljøorganisasjoner, Grønt Senter, stiftelsen for miljøfyrtårn-sertifisering, tradisjonelt næringsliv, både oljerelatert og industribasert, nye miljøteknologi-virksomheter og kommunen.

Andre PR-tiltak: Utdeling av gratis bærenett for bøker, for å slippe plastposer.
Motivet på bærenettet er plakat for utstillingen.

Mer informasjon:
http://www.grontsenter.no/
http://klimaalliansen.org/om%20klimaalliansen/index.html
https://www.ekocentrum.se/
http://www.folkecenter.dk/dk/folkecenter/

Utstilling med åpent tema

Vi søker også om midler til en fjerde utstilling. Utstillingen skal ha et litterært nedslagsfelt, og den må gå i dialog med aktuelle litterære eller samfunnsrelaterte temaer/debatter. Også her vil vi arbeide for å ta i bruk nye formidlingsmetoder, og vi vil sette sammen et helhetlig program bestående av arrangementer og andre samarbeid med lokale institusjoner.

Framdrift og oppfølging

Prosjektet løper over en toårs periode, fra 2017 til 2019, med en utstilling i halvåret. Hver utstilling står i ca. 2 måneder før de sendes ut til andre bibliotek. Viktige oppgaver i tiden framover vil være å få i stand avtaler med aktuelle samarbeidspartnere, samt fastsette hva slags formidlingsmetoder vi ønsker å satse på. Her vil vi blant annet besøke danske miljøsentre. Vi har allerede vært i dialog med flere aktører som er positive til å bidra. Programmering av relevante arrangementer vil skje i samarbeid med arrangementsansvarlig ved Kristiansand folkebibliotek, Randi Berge Wandrup. I samarbeid med UiA, Grønt Senter og Senter for Likestilling vil vi produsere tekst til utstillingene. Tress design, som har avtale med kommunen, vil lage et utkast til design av plakatene som grafisk designer ved Kristiansand folkebibliotek, Helge Dyrholm, deretter vil ferdigstille. Arbeidet med å kartlegge huller i den engelske boksamlingen vil begynne umiddelbart, og vi vil følge opp med møter mellom innkjøpsansvarlig og Stephen Dougherty. I samarbeid med Vest- og Aust-Agder fylkeskommuner vil vi se på mulighetene for erfaringsoverføring mellom bibliotekene i Agder i etterkant av prosjektet.

Prosjektet og Nasjonal bibliotekstrategi

Utforsking av nye metoder for formidling av litteratur og kunnskap skal stå sentralt i alle utstillingene, men også arbeidet med å styrke bibliotekets rolle som lærings- og debattarena vil være viktig. Fokuset på mangfold og integrering kommer spesielt til syne i utstillingene som omhandler afroamerikansk litteratur og kjønn/likestilling. Prosjektet forholder seg således aktivt til Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018.