Pårørende til personer med demens

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Kristiansand bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Biblioteket som læringsarena
Samlet støtte:170 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2015, 2016

Søknad

Rapporter

Mål

Utrede hvordan man kan gi pårørende til personer med symptomer på demens i Kristiansand bedre kjennskap til aktuelle digitale tjenester for målgruppen via kursing i regi av Kristiansand folkebibliotek. Teste ut et slikt kurstilbud.

Beskrivelse

Bakgrunn
Det anslås at i dag er det minst 280 000 pårørende til mennesker med demens og tallet vil øke sterkt i tiden framover ettersom antallet demente antas å bli doblet innen 2014 i Norge. Det vil derfor være et økende behov for å gi pårørende kunnskap og virkemidler som kan gjøre hverdagen lettere både for personer med demens og de pårørende selv.

Hva gjør helse- og sosialsektoren i dag i forhold til personer med demens?
Helse- og sosialsektoren har fire ulike tjenestetilbud spesielt rettet mot både pårørende og folk med symptomer på demens:

1.«Mulighetsrommet» – det er et visningsrom for velferdsteknologi for en rekke diagnoser, som også omfatter demens. Alle innbyggere i Kristiansand kommune kan oppsøke «Mulighetsrommet» og få veiledning. Mer om «Mulighetsrommet» : http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Helse-og-sosialsektoren/Helsefremming-og-innovasjon1/eHelse-og-velferdsteknologi/Demoleilighet/

2. Hukommelsesteamet kartlegger og utreder folk i forhold til symptomer på demens, i forhold til videre medisinsk behandling.

3. Hukommelsesteamet drifter også «Pårørendeskolen». «Pårørendeskolen» er en kursrekke der det legges vekt på å gi kunnskap om demens og å gi pårørende et faglig miljø der ulike aktuelle problemstillinger diskuteres. Erfaringer fra pårørendeskolen er at det kan være vanskelig å finne relevante digitale hjelpemidler og informasjon på nettet.

4. Helse- og sosialsektor (HS) er part i et prosjekt der hovedmålet er å designe, utvikle og evaluere en ny brukervennlig og adaptiv digital læringsarena for målgruppen. Arenaen vil fremme egenmestring hos pårørende med demens gjennom å tilby informasjon, opplæring og hjelp som er brukervennlig og tilgjengelig, og som kan tilpasses den enkelte. Prosjektet startet mars 2014 og skal vare fram til september 2016. Mer om prosjektet:
http://www.kristiansand.kommune.no/no/Administrasjon/Helse-og-sosialsektoren/Helsefremming-og-innovasjon1/eHelse-og-velferdsteknologi/Demens-Digital-laring/

Hva gjør biblioteket allerede i forhold til digital opplæring?
Kristiansand folkebibliotek startet i 2014 drift av en IKT-lab med 6 dataarbeidsplasser. I 2014 er det nok prosjektmidler til å bemanne IKT-laben i hele bibliotekets åpningstid, til å gi en-til en veiledning til de som ønsker det, og til avvikling av en rekke kurs i bruk av ulike typer IKT-verktøy/tjenester. Tilbudet er svært populært, spesielt eldre og folk med innvandrerbakgrunn setter stor pris på tilbudet. Tjenesten vil bli videreført i 2015, men biblioteket har ikke midler til like god bemanning som det vi har hatt i prosjektåret 2014. Siden IKT-laben ble satt i drift 1.mars 2014 har det vært flere enn 2 100 bookinger av datamaskinene, det ble utført over 140 avtalte individuelle veiledninger, og det ble avholdt 38 gruppeundervisninger med 190 deltakere til sammen.

Kristiansand folkebibliotek ønsker å bruke IKT-laben på nye måter, og har i den forbindelse kontaktet Helse- og sosialsektoren, det har vært to planleggingsmøter der vi endte opp med å se hvordan IKT-laben på en naturlig måte kan supplere allerede eksisterende tilbud til pårørende til folk med symptomer på demens. Dette tilbudet eksisterer ikke i dag på noe norsk folkebibliotek.

Hva kan biblioteket gjøre for pårørende til folk med symptomer på demens?

Fase 1: Kartlegge hva som finnes av relevante digitale verktøy for pårørende til personer med demens.
Fase 2: Gjennomføre kurs i bruk av de aktuelle digitale verktøyene.
For eksempel bruk av GPS, bruk av ulike påminnelsesfunksjoner, bruk av relevante e-læringsprogram, elektronisk kommunikasjon.

Forvaltningsavdelingen i HS kan bidra med følgende:

• Deltagelse inn i «samarbeidsmøtene» fra kommunens Hukommelsesteam
• Erfaring fra pårørendearbeid
• Kompetanse på demens
• Erfaring/kunnskap ift hvilke «verktøyer» som kan brukes.

Biblioteket kan bidra til å ufarliggjøre en diagnose som er svært vanlig, men som likevel er belastet i likhet med andre psykiske sykdommer. Biblioteket kan bidra til at pårørende får hjelp så tidlig som ønskelig.

Det er viktig at kartleggingsfasen munner direkte ut i testing av kursopplegg, da endringer skjer raskt på det digitale området. Av den grunn vil også løpende justering av kursopplegg være en viktig del av prosjektet.

Prosjektet ledes av prosjektleder på biblioteket, kurstilbud utarbeides i tett samarbeid med relevante kontaktpersoner i helse- og sosialsektoren. Kontakten mellom bibliotek og helse- og sosialsektoren må også være god i den fasen der kurstilbudet testes ut.