Nordisk barnebokkonferanse

Prosjekteier:Stavanger bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:150 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2018

Søknad

Andre filressurser

Mål

Nordisk barnebokkonferanse er en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skal arrangeres for tredje gang på Sølvberget 4. - 6. februar 2019. Formålet er å skape en felles plattform for kompetanseheving og meningsutveksling innen produksjon og formidling av barne- og ungdomslitteratur i Norden, og stimulere til økt samarbeid på tvers av landegrensene. Målgruppen for konferansen er bibliotekarer, formidlere, forskere, forlag, forfattere, illustratører, lærere og andre med interesse for barne- og ungdomslitteratur i Norden. Dette er aktører som også er viktige for framtidens bibliotek for barn og unge, og konferansen foregår derfor i Sølvbergets egne lokaler. Nordisk barnebokkonferanse utnytter dermed bibliotekets styrke som møteplass og debattarena, og skaper samtidig en verdifull synergieffekt som gjør NBBK til en unik arena for diskusjon og erfaringsutveksling både på og rundt scenen.

Beskrivelse

NORDISK BARNEBOKKONFERANSE 2019

Bakgrunn og formål
Nordisk barnebokkonferanse er en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skal arrangeres for tredje gang på Sølvberget 4. - 6. februar 2019. Formålet er å skape en felles nordisk plattform for kompetanseheving, meningsutveksling og økt samarbeid på tvers av landegrensene. Litteratur for barn og unge er et fagfelt i konstant utvikling, og i vår digitale tidsalder må både litteraturen selv og de som formidler den være omstillingsdyktige for å nå fram til målgruppen. En videreføring av Nordisk barnebokkonferanse i 2019 vil sikre kontinuitet, og skape et stabilt rom for dialog på barnelitteraturfeltet i de nordiske landene. I en tid preget av økt polarisering og flere stengte grenser, er fellesnordiske møteplasser kanskje enda viktigere enn før. Og med etableringen av Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris 2013, og Norge som gjesteland på bokmessen i Frankfurt i 2019, er tverrnordisk barnelitterært samarbeid mer aktuelt enn noen gang.

Målgruppen for konferansen er bibliotekarer, formidlere, forskere, forlag, forfattere, illustratører, lærere og andre med interesse for barne- og ungdomslitteratur i Norden. Dette er aktører som også er viktige for framtidens bibliotek for barn og unge, og vi har derfor valgt å legge konferansen til Sølvbergets egne lokaler. Å bruke et folkebibliotek som ramme for en fagkonferanse har skapt en verdifull synergieffekt, som gjør Nordisk barnebokkonferanse til en unik arena for diskusjon og erfaringsutveksling både på og rundt scenen.

Tema
I 2019 blir temaet "Hvor går grensen?". Dagens nyhetsbilde preges av ulike grensediskusjoner knyttet til flyktningkrise og asylpolitikk, #meetoo-kampanjen og "fake news". Hvilke grenser opererer vi med på barnebokfeltet? Hvor går aldersgrensene, sjangergrensene og de etiske grensene for produksjon, formidling og vurdering av barnelitteratur i de ulike nordiske landene? Dette er spørsmål som kan knyttes til mange ulike deler av barnebokbransjen for tiden.

Litteraturen i seg selv er preget av økt mangfold og større åpenhet, og selv om sensur i barnelitteratur fortsatt forekommer, skjermer vi ikke barneleseren på samme måte som før. Dagens barnelitteratur tar opp tunge tema som flukt, fremmedfrykt og kulturkonflikt, og stadig flere tabuer brytes. Det siste året har vi til og med fått en bildebok om porno. Hvor går grensen for hva som kan formidles i barnelitteratur? Finnes det i det hele tatt en grense her, og er denne grensen ulik i de ulike nordiske landene? Hvordan påvirker i så fall disse forskjellene oversetterbransjen?

Spørsmålene over henger tett sammen med synet på barn og barnekultur i de ulike nordiske landene, og hvor vi setter grensene mellom barn, ungdom og voksne. Disse grensene påvirker også hvordan vi vurderer kvalitet i barnelitteraturen. Den siste tiden har flere tatt til orde for økt involvering av barn og unge selv i produksjon, formidling og vurdering av barnelitteratur, og som et prøveprosjekt skal nå en 5. klasse i Oslo bestemme hvilke forfattere som skal få midler fra Kulturrådets faglige utvalg for litteratur. Hvor går grensen for barn og unges rett til medvirkning på barnelitteraturfeltet?

Det kan også være interessant å diskutere grenser i tilknytning til form. Dagens barnelitteratur leker med sjangrer og formater, og blander ofte uttrykksformer. Og gjennom ulike digitale plattformer tilbys barn og unge nye former for litteraturopplevelser. Hvor går grensen for en sjanger eller et format, og hvor går grensen for selve litteraturbegrepet? Klarer barnebokbransjen holde tritt med den digitale utviklingen, eller finnes det en grense for hvor mye vi evner å fornye oss?

Sist, men ikke minst, er spørsmålet om grenser relevant for utviklingen av bibliotek for barn og unge. Nylig gjenåpnet Stovner bibliotek i Oslo, innredet som en innendørs park i et kjøpesenter. For deres brukere er møteplassfunksjonen vel så viktig som bøkene. Og på de fleste storbybibliotekene i Norden er tilbud som språkkafeer og kreative verksteder blitt en viktig del av programmet. Er tiden for tradisjonelle bokhyller forbi? Hvor går grensene for framtidens bibliotek?

Program
Programmet vil romme møter med aktuelle forfattere og illustratører av skjønn- og faglitteratur for barn og unge, og presentasjoner av nye forsknings- og formidlingsprosjekter knyttet til barne- og ungdomslitteratur i Norden. Under konferansen vil vi også vise en aktuell utstilling i Sølvbergets lokaler. Som sist vil mandag settes av til bransjedag med fagseminarer, workshops og åpning av utstilling, mens hovedprogrammet vil legges til tirsdag og onsdag. Programarbeidet vil starte opp for fullt når prosjektleder er på plass 1. mars 2018, men allerede nå har vi merket oss flere aktuelle navn, se vedlagte prosjektbeskrivelse.

Om Sølvberget
Sølvberget, Stavanger bibliotek- og kulturhus er et kommunalt foretak i Stavanger kommune, med Stavanger bibliotek som primærvirksomhet. Sølvberget har i dag en omfattende programvirksomhet med nærmere 1000 arrangementer i året (se stavanger-kulturhus.no/kalender). I tillegg kommer den årlige Kapittelfestivalen, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet, med omlag 120 arrangementer på fem dager (se kapittel.no).

I 2014 åpnet Stavanger bibliotek en ny, moderne og åpen 1. etasje, og i 2017 var en omfattende ombygging av 2. – 4. etasje ferdig. Ombyggingen har gitt oss flotte nye arrangements- og utstillingslokaler, og sammen med SF Kino Stavanger og Renaa restauranter som er leietakere i bygget, kan Sølvberget tilby en god infrastruktur for en konferanse i eget bygg sentralt i Stavanger. Ved å legge konferansen til Sølvberget får vi også utnyttet bibliotekets styrke som møteplass, debattarena og kulturformidler.

Sølvberget har ansatt Siri Odfjell Risdal som prosjektleder for NBBK 2019. Hun tiltrer i 50% stilling fra 1.3.18 – 1.4.19. Risdal er til daglig ansvarlig for program for barn og unge på Sølvberget, og var også prosjektleder for NBBK 2015 og NBBK 2017. Risdal er bibliotekar med master i Lesevitenskap, og har tidligere vært medlem av juryen til Kulturdepartementets priser for barne- og ungdomslitteratur, leder for Brageprisen for barne- og ungdomslitteratur, leder for Kulturrådets vurderingsutvalg for tegneserier og styremedlem i barnebokkritikk.no. Dette har gitt Risdal god oversikt over fagfeltet, og et stort faglig nettverk både i Norge og i Norden.

Produksjon og markedsføring
Prosjektleder har det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av konferansen, med utgangspunkt i Sølvbergets eksisterende systemer for markedsføring, produksjon, arrangementsavvikling og oppfølging av økonomi. Selve gjennomføringen av konferansen vil foregå i Sølvbergets egne lokaler, og vil involvere en rekke av Sølvbergets ansatte samt ca 20 frivillige.

Vi har opprettet en egen nettside der vi publiserer informasjon om program, påmelding og praktisk informasjon for Nordisk barnebokkonferanse (se nordiskbarnebokkonferanse.no). Her blir også samarbeidspartnere og støttespillere presentert. I tillegg har NBBK et eget nyhetsbrev med over 400 abonnenter, en egen emneknagg på Instagram (se #nbbk2015 og #nbbk2017) og en egen Facebook-side med over 1150 følgere (se facebook.com/nordiskbarnebokkonferanse/). Vi vil også trykke opp postkort for NBBK 2019, som deles ut på relevante festivaler, konferanser og bokmesser i 2018.

Programråd og samarbeidspartnere
Vi har valgt å videreføre deler av programrådet fra 2015 og 2017, slik at vi kan bygge videre på det gode samarbeidet og erfaringer fra tidligere konferanser. De gjenværende medlemmene er Birgitte Eek fra Norsk barnebokinstitutt, Lillemor Torstensson fra Svenska barnboksinstitutet og Jens Raahauge fra Vurderingskomiteen for Nordisk Råds barne- og ungdomslitteraturpris. I tillegg er vi glade for å kunne presentere Niels Jákup Thomsen fra Bókadeild Føroya Lærarafelags som nytt programrådsmedlem for NBBK 2019.

Vi har også etablert en lokalt forankret referansegruppe med representanter fra Rogaland Fylkesbibliotek, NBU, NFF, Grafill Stavanger og Lesesenteret ved UiS, som vil jobbe videre med konkretisering av innspillene fra programrådet. Og foruten bidragsyterne som nevnes i finansieringsplanen, vil vi også i 2019 legge til rette for et utbredt samarbeid med sentrale nordiske aktører på barnebokfeltet. Dette gir en solid faglig forankring, og sikrer bredt engasjement.