Nordisk Barnebokkonferanse 2023

Prosjekteier:Stavanger bibliotek
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2022, 2023

Søknad

Lenker

Andre filressurser

Mål

Nordisk barnebokkonferanse er en biennal møteplass for den barnelitterære bransjen i Norden, og skal arrangeres for femte gang 6. - 8. februar 2023. Målet er å være en felles, nordisk plattform for kunnskapsutveksling og kompetanseheving på det barne- og ungdomslitterære feltet, og å stimulere til økt samarbeid på tvers av landegrensene. Slik bidrar NBBK til å ruste fagfeltet for framtidige utfordringer knyttet til litteratur og formidling for barn. Konferansens målgruppe er bibliotekarer, formidlere, forskere, forfattere, lærere, særlig de tilknyttet skolebibliotek, og andre med interesse for barne- og ungdomslitteratur i Norden. Gjennom møter mellom bibliotekarer og forskere bidrar vi til økt samarbeid mellom det barnelitterære forskningsfeltet og biblioteket. Konferansen arrangeres av og på Sølvberget bibliotek og kulturhus, og utnytter dermed bibliotekets rolle som møteplass og arena for debatt, samtidig som samarbeidet mellom bibliotek, skole og utdanning styrkes.

Beskrivelse

Fagfeltet for barne- og ungdomslitteratur er i konstant utvikling, og i vår digitale tidsalder må både litteraturen og formidlerne være omstillingsdyktige. Koronapandemien tydeliggjorde verdien av omstilling, da litteraturformidlingen måtte flytte fra det fysiske biblioteket til digitale plattformer. Rekordhøye publikumstall fra den heldigitale konferansen i 2021 viser at NBBK er en relevant og etterspurt møteplass, uansett form. I en tid der det nordiske språk- og kulturfelleskapet påvirkes stadig mer av internasjonale strømninger, er fellesnordiske møteplasser kanskje viktigere enn noen gang. En videreføring av Nordisk barnebokkonferanse i 2023 vil sikre videreutvikling av dialogen og samarbeidet mellom forskere, bibliotekarer, lærere og andre på det nordiske barnelitteraturfeltet.

Tema
20-tallets mediebilde har hittil vært preget av kriser, og i 2023 blir nettopp Krise temaet for NBBK. Storming av den amerikanske kongressen og historiske skogbranner peker mot et demokrati og et klima i krise. Skolestreiken viser at barn blir engasjert av kriser, og gjennom koronapandemien har krisen blitt en del av barns hverdag. Hvordan fremstilles barnet i krise i litteraturen? Og hvordan takler litteraturen kriser i samtiden? Temaet krise åpner for mange problemstillinger som vi ønsker å belyse i Nordens barne- og ungdomslitterære fagmiljø.

I følge Store Norske Leksikon er krise; «(…) en vanskelig situasjon, et avgjørende vendepunkt eller en plutselig forandring». I barnelitteraturen består krisene ofte av det helt nære; venner som vokser fra hverandre, foreldre som går fra hverandre, barn som må flytte fra alt de kjenner, og identitetskriser. For hva er barne- og ungdomslitteraturen om ikke en litteratur der avgjørende vendepunkt og plutselig forandring står i fokus?

I 2015 var temaet for NBBK "Undergang - eller overgang?". Den dystopiske trenden som preget nyere nordisk ungdomslitteratur da, ser ut til å ha kommet for å bli. Hvorfor ser vi så mange kriser i ungdomslitteraturen? Lider den av idyllofobi? NBBK 2021 satte søkelyset på humor, og hvorfor humorbøkene barna sluker sjelden vinner priser. Dreier krisen seg om at voksne ikke forstår hva barna vil lese? Vi vil invitere barn og ungdom i Norden til å si hva de ønsker seg fra barnelitteraturen. Med dette kan vi se på muligheten for å starte et samskapingsprosjekt med utfordringen «Barn og unges forventning til litteratur blir ikke godt nok hørt i bransjen». Kanskje er selve lesingen i krise når over 70.000 gutter på ungdomsskolen er under kritisk lesenivå. Hvor er de mannlige rollemodellene for lesing? Gjenspeiles mangfoldet i barnas virkelighet i bøkene, eller har vi en mangfoldskrise i barne- og ungdomslitteraturen?

Koronapandemien har satt flere bransjer i krise, med kulturbransjen blant de mest berørte. Hvordan reagerer kulturbransjen, herunder folkebiblioteket, på krisen? Hvordan kan vi nå barn og ungdom gjennom digital formidling og digitale arrangement? Vi vil utforske hvilke digitale løsninger fra pandemien vi kan ta med oss videre, for å stimulere til kreativitet og fornyelse i bibliotekenes møte med digitale plattformer. Da Norge stengte hadde barn plutselig mer tid til å lese enn før. Hva skjedde med all denne ekstra tiden? Tapte lesingen i kampen mot korona? Selv om lesingen er under press, ser vi at populariteten til strømmelydbøker og tegneserier blomstrer. Men har vi misforstått tegneserieformatet når grafiske romaner om alvorlige temaer kategoriseres som humor? Og hva skjer egentlig når bøker skrives eksklusivt for lydbokformatet? Er den tradisjonelle boka i krise?

Gjennom det nordiske samarbeidet vil vi se litterære kriser på tvers av kultur, språk og geografi. Har de nordiske landene samme utfordringer? På begynnelsen av 2000-tallet uttalte forleggere at den norske ungdomslitteraturen var i krise. På samme tid blomstret den i Sverige. Nå ser bildet annerledes ut, med krisetid for den svenske ungdomsboka. Hva kan vi lære av våre nordiske naboer når krisa står på som verst? Har vi en nordisk identitetskrise når barn og ungdom søker mot amerikansk språk og kultur? Hva skjer med det nordiske språkfelleskapet når barnekulturen amerikaniseres?

Program
Programmet vil romme møter med aktuelle forfattere og illustratører av skjønn- og faglitteratur for barn og unge, og presentasjoner av nye forsknings- og formidlingsprosjekter knyttet til barne- og ungdomslitteratur i Norden. Som i 2019 vil mandag settes av til bransjedag med fagseminarer og workshops, mens hovedprogrammet vil legges til tirsdag og onsdag. Etter suksessen i fjor ønsker vi å gjøre deler av konferansen digital. Programarbeidet vil starte opp når prosjektleder er på plass 1. mars 2022, men på programrådets oppstartsmøte 4. februar noterte vi oss flere aktuelle navn. Se ellers programmet fra NBBK 2019 og 2021 (digital konferanse).

Programrådet fra 2021 skal sitte videre. Det består av fagpersoner fra ulike deler av Norden, med stor kompetanse og nettverk innen det barne- og ungdomslitterære feltet: Sofia Gydemo fra Svenska barnboksinstitutet, Steffen R.M. Sørum, som leder forfatterutdanningen ved Norsk barnebokinstitutt, Marianne Eskebæk Larsen fra Københavns Professjonshøjskole og komitéen til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris og direktør ved Finlands barnboksinstitut, Kaisa Laaksonen. Vi vil også fortsette ordningen med en lokalt forankret referansegruppe bestående av Norske barne- og ungdomsforfattere (NBU), Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger, Grafill Stavanger og Rogaland Fylkesbibliotek, som vil jobbe videre med konkretisering av innspillene fra programrådet.

Om arrangøren
Sølvberget, Stavangers bibliotek- og kulturhus, er Rogalands best besøkte kulturinstitusjon. Sølvberget består av tre filialer i tillegg til hovedbiblioteket midt i Stavanger sentrum, og er en del av Stavanger kommune. Sølvberget har i dag en omfattende programvirksomhet, med over 1600 arrangementer i året. Dette inkluderer den årlige Kapittelfestivalen - Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet. For å lese mer om arrangement se linker i prosjektbeskrivelsen. Ombygging i 2014 og 2017 har gitt oss flotte arrangements- og utstillingslokaler. Sammen med leietakerne SF Kino Stavanger og Renaa restauranter kan Sølvberget tilby god infrastruktur for konferanse i eget bygg.

Produksjon og gjennomføring
Sølvberget utnevner en prosjektleder som har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av konferansen, med utgangspunkt i Sølvbergets eksisterende systemer for markedsføring, produksjon, arrangementsavvikling og oppfølging av økonomi. Selve konferansen vil involvere en rekke av Sølvbergets ansatte, samt ca. 20 frivillige.

På NBBKs nettside publiseres program, påmelding og praktisk informasjon. Her blir også samarbeidspartnere og støttespillere presentert. I tillegg har NBBK et nyhetsbrev med over 400 abonnenter, Instagram-konto (se @nordiskbarnebokkonferanse og #nbbk2019 og #nbbk2021) og en Facebook-side med ca. 1300 følgere.

NBBK benytter seg av Sølvbergets eksisterende rutiner og verktøy for planlegging og gjennomføring av store arrangementer, og har relativt lavt forbruk av engangsløsninger. Sølvberget er sertifisert som miljøfyrtårn av Stavanger kommune, og stiller de samme kravene til leverandører av hotell, mat og konferansemateriell. Vi tilrettelegger for, og oppfordrer til, at de som har anledning reiser grønt.