Lånekortet – en billett til framtida

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Stavanger bibliotek
Prosjektkategori:Fritt forsøk
Samlet støtte:600 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2018, 2019, 2020

Søknad

Lenker

Andre filressurser

Mål

Målet for et nyskapende og kreativt samarbeid mellom Sølvberget bibliotek og kulturhus og Museum Stavanger, MUST, er å gi publikum i Stavanger og Rogaland et bedre helhetlig tilbud innen kunnskapsformidling og opplevelser for befolkningen, og for barn og unge i særdeleshet. Bibliotekbrukeres lånekort skal bli en billett til vår felles litteratur-, kultur- og naturarv, og dermed øke kunnskap og forståelse i byens befolkning.

Beskrivelse

(MUST – bruker forkortelsen videre i søknad)

INTRODUKSJON
Sølvberget har 1,7 mill. besøkende i 2017 statistikken og et utlån av barnelitteratur som er økende. Særlig er økningen stor innen faglitteratur for barn. Sølvbergets aktivitet er høy med 650 arrangement i året. MUST har for 2017 rekordtall i besøk på 216000, en økning på 18%. Begge institusjonene vektlegger de samme verdiene innen formidlingen av kunnskap og kultur. Begge institusjonene skal inspirere til debatt, refleksjon, nyskjerrighet og kunnskaps- og opplevelsesformidling. Stavanger en by der universitetet med sin vekt på profesjonsstudier kun har en marginal rolle som arena for samfunnsdebatter og bred forskningsformidling. Sølvberget og MUST har derfor et stort ansvar for å styrke humanioras rolle i regionen.

BAKGRUNN
I innledende samtaler mellom MUST og Sølvberget har det avdekket seg et akutt behov hos MUST for en gjennomgang av biblioteket med en stadig voksende samling av faglitteratur og tidsskrifter fra mange år tilbake. Dette er et bibliotek som delvis skal avvikles og omorganiseres. . Bibliotek blir hovedsakelig brukt av museets egne ansatte. MUST ser at de små tradisjonelle fagbibliotekene ikke klarer å holde tritt med utviklingen i den digitale tidsalderen, og ser seg nødt til å omorganisere driften til et moderne fagbibliotek som legger vekt på kunnskap og formidling til et bredere publikum. Det er derfor naturlig at Sølvberget bidrar med sin kompetanse, ikke minst for å sikre at viktige deler av samlingen fortsatt blir tilgjengelig, og kommer byens befolkning til gode.

FORMIDLING
Begge institusjoner er store formidlene kulturinstitusjoner med felles målgrupper . En hovedmålgruppe er barnehager og skoler gjennom vår- og høstsesongen, og familier knyttet til helge- og feriebesøk. En annen viktig målgruppe er mennesker med annen etnisk bakgrunn. I Stavanger utgjør denne gruppen ca. 22% av befolkningen. Begge institusjonene driver aktiv formidling innen temaer som for eksempel migrasjon, inkludering og fokus på å vise norsk kultur til mennesker med annen etnisk bakgrunn. Vi samarbeider med Flyktningeseksjonen om Introduksjonsprogrammet for flyktninger. Nye innbyggere vil få en unik anledning til å bli kjent med både litteratur og kulturarv gjennom felles kunnskapsformidling fra begge institusjonene. En tredje målgruppe er folk som får glede av «citizen science», dvs. slektsforskning og lokalhistorie. Dette er en voksende gruppe, spesielt seniorer.
Vi har sammen tro på at bibliotekets samlinger og formidling kan henge mye tettere sammen med museets samlinger og formidling. Dette kan i utvidet betydning bli en god overføringsverdi til andre kommuner med denne infrastrukturen.

Det nyskapende:
Vår hovedteori er at et museumsbesøk kan begynne lenge før man besøker museet, ved at interessen for et tema vekkes gjennom litteratur som biblioteket stiller til disposisjon og formidler.
Ved hjelp av stadig skiftende utstillinger i biblioteket, i tillegg til en svært aktiv formidling til førskole- og skolebarn kan inspirasjonen til et museumsbesøk bli vekket.
Selvfølgelig også ved en felles markedsføring av respektive tilbud og ved at bibliotekkortet for eksempel kan gi fri adgang til museets anlegg for barn m/familier innen bestemte tidsperioder som høst- og vinterferier, og i forbindelse med prosjekter som Sommerles på biblioteket.
I tillegg understreker vi at både et museumsbesøk og en søken etter litteratur kan fortsette lenge etter museumsbesøket ved at publikums interesse utløser en videre søken etter litteratur om temaer de har fått enten ny eller fornyet interesse for. Derfor er gjensidige utstillinger hos hverandre, gjensidig kompetanseutvikling og gjensidig markedsføring et viktig og stimulerende hjelpemiddel.

VIRKEMIDLER i forbindelse med samarbeid og partnerskap

Felles prosjektleder:
Det vil være hensiktsmessig å ansette en prosjektleder som det viktigste bindeleddet mellom de to organisasjonene. I tillegg vil en rådgivende gruppe med fagfolk fra både MUST og Sølvberget bidra inn i prosjektet.

Spissing og kuratering av MUST sin fysiske boksamling:
Dette arbeidet er allerede i gang fra MUST sin side, og flere institusjoner er blitt rådspurt. Bl.a. Byarkivet, Nasjonalbiblioteket, UIS og Sølvberget.
Målet med spissing og omorganisering av biblioteket ved MUST er å sitte igjen med en kuratert samling innen kultur- og lokalhistorie og ornitologi, med relevans for både byens befolkning og fagfolk. Arbeidet med omorganisering og delvis avvikling foregår parallelt med utplukk til gjenværende samling.

Åpen tilgang, åpne data, åpen vitenskap:
Tilgjengeliggjøring av MUST sin gjenværende samling fysisk og digitalt blir viktig.
Sølvbergets arbeid med konvertering knyttet til nytt biblioteksystem foregår nå og ut året. Også Grunnskolebibliotekene i Stavanger skal konverteres inn i det nye systemet. Det er sannsynlig at gjenværende samling ved MUST kan konverteres i første halvdel av 2019. Begge institusjonene ønsker å gi den gjenværende samlingen oppmerksomhet, og MUST vil finne egnede lokaler i tilknytning til mer åpne publikumsområder i museet. Sølvberget vil betjene fjernlån for de ansatte og publikum.
MUST har nettopp vedtatt ny forskningsplan, der god dialog med andre kunnskapsinstitusjoner og forskningsformidling til et bredt sammensatt publikum står sentralt. Det er et samfunnsansvar at forskningsbasert kunnskap når ut til befolkningen, og at publikum stimuleres til refleksjon og til å stille spørsmål ved etablerte holdninger. Dette samfunnsansvaret vil MUST og Sølvberget bære sammen. MUST formidler flere og flere kultur- og naturminner på digitaltmuseum.no, og det vil være interessant å undersøke i prosjektperioden hvordan denne webbaserte kunnskapsbasen kan brukes i biblioteksformidlingen.

Kompetanseoverføring mellom institusjonene:
Begge institusjonene har stor kompetanse innenfor sine spesialfelt. MUST har fått svært gode tilbakemeldinger fra Kulturrådet, spesielt når det gjelder forskning og formidling, med nyskapende, tverrfaglige prosjekter som «Supersans» og «MUST museumsintro». Vi ønsker å kartlegge hvordan et samarbeid mellom bibliotek og museum kan styrke hverandres formidling, til beste for byens befolkning.
MUST sin kompetanse innenfor kultur-, lokal- og naturhistorie kan styrke Sølvberget, og Sølvbergets kompetanse innen biblioteksdrift, publikumsarbeid og formidling kan styrke MUST. I tillegg ønsker vi å samkjøre og samarbeide om spesifikke formidlingsopplegg hvor begge institusjoner gir av sin kompetanse og formidlingen samkjøres mot et felles publikum, f. eks. barnearrangement, Forskningsdagene og Kapittel-festivalen.

Bibliotekskortet – et fordelskort i formidlingen mot felles målgrupper:
Vi nevner i avsnittet ovenfor at bibliotekskortet kan ha en fordelsfunksjon i første omgang for barn, unge og familier som vil besøke museet. Vi ønsker å starte med skolenes høst- og vinterferier hvor begge institusjonene har formidlingstilbud til barn og familier. Det forutsetter da at museet får dekket tapte billettinnteker.

Felles markedsføring i formidlingsarbeidet:
Begge institusjonene produserer sine høst- og vårtilbud både fysisk og digitalt. Vi ser at det er et potensiale for felles innstikk i disse programmene til målgruppene vi ønsker å satse på. Også i sosiale medier vil vi etterstrebe en felles markedsføring som gir publikum en god oversikt. Lånekortet som et «fordelskort» vil kreve en stor del av markedsføringen prosjektet vil inneholde.