Jakten på sannheten

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Bergen bibliotek
Prosjektkategori:Nye samarbeidsformer og partnerskap
Samlet støtte:2 000 000
Antall tildelingsår:2-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023, 2024

Søknad

Andre filressurser

Mål

Å bygge robuste mediebrukere i dagens informasjonssamfunn.

Målet for prosjektet er gjennom nye samarbeid å utvikle bibliotekenes bidrag til økt kunnskap og kompetanse hos unge til å navigere i informasjonsstrømmen. Sammen med tenk.faktisk.no, Medietilsynet, Senter for digitalt narrativ (UIB) og Vestland fylkeskommune vil Bergen Offentlige Bibliotek utvikle en interaktiv utstilling og læringsopplevelse som skal bidra til å bygge robuste informasjonsbrukere. Gjennom ulike delstadier i prosjektet utforskes og utvikles nye interaksjon- og formidlingsformer for bevisst mediebruk og kildekritikk. I prosjektet inngår også kompetansebygging på media literacy hos bibliotekansatte. I tillegg til ungdom, vil også andre bibliotekbrukere kunne nytte utstillingen. En sentral del av prosjektet er å utforske og utprøve hvordan den interaktive læringsopplevelsen som utvikles på biblioteket, i sin helhet eller i mindre utgaver/formater, kan spres og nyttes videre av store, mellomstore og små bibliotek.

Beskrivelse

Gjennom prosjektet «Jakten på sannheten» ønsker Bergen Offentlige Bibliotek å bygge opp under biblioteket som arena for demokrati og folkeopplysning ved å bidra til å utvikle robuste mediebrukere.

Vi møter informasjon gjennom stadig nye kanaler. Svært mye får vi fra en skjerm, og den samlede tiden vi bruker på skjerm kan fort bli mye. Informasjonen vi mottar, påvirker oss på ulike måter. Det kan være alt fra hvilke merker vi kjøper til større valg. Stadig mer av informasjonen vi får kommer gjennom visuelle kanaler. Hvordan kan vi bli bedre til å utnytte tiden vi bruker på skjerm slik at vi tar de valgene som er best for oss? Kunstig intelligens er i rask utvikling. Hvordan forandrer det måten vi leser verden på? Gjennom å få innblikk i informasjonslandskapet og utviklingen, kan vi finne måter å beherske dette på, og se både ressurser og utfordringer. Behovet for slik kunnskap er enorm, noe pågangen fra lærere når biblioteket har kunnet tilby foredrag og kurs om dette, viser.

Bibliotekene i Norge utgjør en velutviklet kunnskapsarena og infrastruktur som ønsker å bidra til økt kildebevissthet og bygge robuste mediebrukere. De fleste bibliotekansatte har imidlertid verken tid, kapasitet eller kunnskap nok til å henge tilstrekkelig med i utviklingen i dagens mediesamfunn.

Gjennom et samarbeid med sterke kunnskapsaktører ønsker Bergen Offentlige Bibliotek å utvikle en interaktiv læringsopplevelse/utstilling der ungdommer kan erfare hvordan informasjonslandskapet virker gjennom algoritmer, apper, influensere og ikke minst politiske aktører med egen agenda. Prosjektet skal også bidra til økt kompetanse hos bibliotekansatte. Prosjektet kobler sammen sterke aktører som har ulike samfunnsoppdrag, til et felles mål.

Tenk.faktisk.no er skoleavdelingen til Faktisk.no (https://tenk.faktisk.no) og har siden etableringen i 2019 holdt, kurs, foredrag og utviklet læringsressurser for unge mediebrukere om kritisk mediebruk og kildebevissthet. Bergen Offentlige Bibliotek har svært gode erfaringer fra samarbeid med Faktisk.tenk.no om foredrag og formidling på biblioteket og gjennom digitale kurs. Faktisk.tenk.no bidrar med utvikling av læringsopplevelsens innhold, pedagogiske materiale, samt tekniske programvare ved hjelp av sine samarbeidspartnere. Faktisk.tenk.no bidrar også med foredrag/kurs og med kompetansebygging hos bibliotekansatte.

Senter for digitale fortellinger (CDN) ved UIB er et senter for Fremragende Forskning finansiert av Norges Forskningsråd for perioden 2023-2033. Senteret fokuserer på algoritmisk narrativitet, nye miljøer og materialiteter og skiftende kulturelle sammenhenger. Biblioteket har hatt et verdifullt samarbeid med Digital kulturs fagmiljø på UIB gjennom flere år. CDN skal rådgi prosjektet i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arrangementer, workshops, utstillinger og andre aktiviteter, og delta i prosjektets utadrettede aktiviteter.

Bibliotekutvikling Vestland bidrar i samarbeidet gjennom undersøkelser og kommunikasjon med bibliotek i Vestland og andre fylkesbibliotek for utforsking av muligheten for videre bruk av utstillingens innhold og formater i andre bibliotek.

Utstillingen skal være digital og interaktiv, og opptre gjennom skjermer på hovedbiblioteket i Bergen. Den skal utformes som en visuell læringsopplevelse med blant annet videoer og grensesnitt som målgruppen kjenner seg igjen i. Utstillingen skal være interaktiv og hele tiden mates av publikums innspill. På den måten skal publikum både lære, reflektere over og bidra til utstillingen.

Målgruppen er elever i aldersgruppen mellom 8.trinn og 3.klasse på vgs, altså ca mellom 15-20 år. Med tanke på at utstillingen skal være levende og basere seg på oppdaterte eksempler og informasjon, skal innholdet også oppdateres underveis. Det vil være mulig å gjennomføre et besøk i utstillingen både med og uten guide, og de ansatte ved publikumsseksjonen ved biblioteket vil få opplæring til å gjennomføre et utstillingsbesøk i forkant av åpningen. Publikum skal sitte igjen med kunnskap om hvordan informasjon opptrer i sosiale medier og hvordan vår oppfatning av informasjon påvirkes av blant annet algoritmer, kommersielle aktører, visuelle virkemidler og påvirkningskampanjer. Kildeforståelse, kildekritikk og kildebruk vil i tillegg til kunnskap om algoritmer og kunstig intelligens, være viktige elementer i den interaktive utstillingen. Hva er sant, og hvilke vinklinger av virkeligheten møter vi?

Hovedmålgruppen er ungdom, men utstillingen vil være relevant og tilgjengelig også for øvrige bibliotekbrukere. Det skal utvikles opplegg for en læringsworkshop som kan gjennomføres i tilknytning til besøket i utstillingen, som klasser kan gjennomføre på biblioteket eller når de er tilbake i klasserommet.

Sentralt i prosjektet er å utvikle utstillingsinnhold på digitale formater som skal kunne spres og gjenbrukes i andre bibliotek. Ved å prøve ut ulike formidlingsplattformer, projisering, skjermer, og mindre digitale enheter, ønsker vi å utvikle utstillingsformater som kan være fleksible og tilpasses ulike fasiliteter.

Første del av prosjektet er å skape en interaktiv utstilling i forkant av høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Cambridge Analytica skandalen i forbindelse med valget i USA i 2016 og Brexit, og flere andre påviste forsøk på valgpåvirkning har vist hvor uhyre viktig media literacy og kunnskap om kildekritikk er for demokratiet. Tenk. Faktisk.no har i sitt arbeid erfart hvordan denne typen digitalt innhold og formidling kan være en måte å nå ungdom på. Denne utstillingsopplevelsen blir et første trinn og en form for pilot for det videre arbeidet i prosjektet.

Tenk.Faktisk.no bidrar med utvikling av utstillingens innhold og tekniske programvare ved hjelp av sine samarbeidspartnere. CDN utforsker i denne første fasen mulighetene til å bidra med installasjon og videre utvikling av bidrag til attraktivt og engasjerende innhold for prosjektets videre faser.

Aktiviteter i forbindelse med utstillingen vil eksempelvis være oppgaver, foredrag og verksteder der en utforsker algoritmer, digitale fortellinger og kunstig intelligens, samt verksteder og foredrag for bibliotekansatte.

Digitale kunstnere Dr Alinta Krauth og Dr Jason Nelson vil lage en serie dynamiske digitale og interaktive kunstverk med fokus på å forstå implikasjonene av ny teknologi på sosiokulturell kunnskap. Disse kunstneriske opplevelsene vil tilføre engasjerende elementer til utstillingene. Kunstnerens høyt anerkjente prisbelønte verk, skapt gjennom deres internasjonale kollektiv Ephemerlab (http://ephemerlab.com), vil bruke videospill, projeksjonskunst, interaktiv design og AI-assisterte prosesser. Krauth og Nelsons arbeid vil være skalerbart, designet for å bli innlemmet i andre bibliotek. I tillegg vil de også bidra med foredrag og workshops.

Gjennom erfaringene ved denne første delutstillingen vil prosjektet videreutvikle en større interaktiv læringsopplevelse for våren 2024. Nordiske mediedagers ungdomssatsing har ønske om å inngå et slikt samarbeid og bruke utstillingen.

I prosjektets tredje fase vil det i samarbeid med seksjon for biblioteksutvikling i Vestland fylkeskommune utforskes hvordan læringsopplevelsen kan spres og gjenbrukes i andre bibliotek.