Inn i et litterært og kunstnerisk univers – lek som metode og verktøy for litteraturformidling

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Skien bibliotek
Prosjektkategori:Forprosjekt
Samlet støtte:100 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2023, 2024

Søknad

Tilleggsinformasjon

  • Prosjekter er forlenget i forhold til opprinnelig tidsplan.

    Publisert: 13. februar 2024

Mål

Vi ønsker å teste ut virkemidler fra Ibsens verk som metode i litteraturformidling til barn og unge. Eksempler på virkemidler kan være å stille spørsmål, metaforbruk og at ting tar en annen form enn man tror (en twist). Vår «hypotese» er at hvis man formidling gjennom nysgjerrighet og lekenhet gjør veien til boka kortere. Vårt utgangspunkt vil være Henrik Ibsen, men modellen vil være overførbar til andre forfattere.

Vi vil kartlegge hva som gjøres på formidling for barn og unge ved andre institusjoner enn biblioteket for å knytte fagfelleskap og for å utvikle måten vi jobber med formidling på i egen sektor. Eksempler på andre institusjoner kan være museer, forskningsmiljøer og ulike kunstarenaer.

Vi vil teste modeller og metoder for formidling som lar seg tilpasse og videreutvikle.

Vi vil etablere et fagfellesskap som sammen jobber frem et hovedprosjekt.

Beskrivelse

I 2028 skal det nye Ibsenbiblioteket i Skien stå ferdig, et folkebibliotek med et formidlingssenter for Henrik Ibsen. Men allerede fra 2022 har formidlingssenteret “Sølvåren” virket som en del av innholdet og tilbudet i Skien bibliotek med en rekke formidlingsprosjekter. Med det litterære som utgangspunkt vil Sølvåren bevisst jobbe kunsttverrfaglig. Kunsten, uansett form, skal være for alle. Å være for alle, betyr ikke å gjøre som alle forventer, men å skape noe som alle kan relatere seg til. Sølvåren skal være toneangivende i måten å behandle litteraturen og kunsten på, som noe alle kan få et eierskap til, men som likevel er uventet og nyskapende.

Det at det skal bygges et formidlingssenter i et folkebibliotek gir mange fordeler med å nå ut til nye målgrupper og tilgjengeliggjøre Ibsen på nye måter. Biblioteket knytter også til seg ny kompetanse på formidling i kraft av å ha et eget formidlingssenter, og vi ønsker å utfordre og utvikle fagfeltet formidling.
Vi skal jobbe med to parallelle løp der det ene løpet går på innhenting av kompetanse på formidling og å knytte kontakter med andre institusjoner som jobber med målgruppen og litteraturfeltet. Vi ønsker å lære av andre som er gode på formidling og lage fagfelleskap på tvers av fagområder.

Det andre løpet vil gå på å teste ut nye av formidlingsopplegg for målgruppen. Med utgangspunkt i litterære virkemidler som Henrik Ibsen brukte ønsker vi å lage nye formidlingsopplegg for barn og unge. Vi vil knytte til oss fokusgrupper bestående av skoleklasser, barnehagebarn og pedagoger som skal være med å utvikle formidlingene.

Hvorfor er vi så opptatt av nysgjerrighet og det å stille spørsmål? Hvordan skape kreative og trygge rom for spørsmål? Nysgjerrighet er drivkraften bak vitenskap, innovasjon og fremskritt. Vi vil i god Ibsensks stil, stille flere spørsmål enn det vi kan svare på. Vi ønsker å skape kreativ flyt, refleksjon og risikovilje i et trygt rom der ingenting er feil og elevene ikke skal sensurere seg selv.
Hvordan legger man opp formidlinger når utgangspunktet er å stille spørsmål og ikke gi svar?
Hvilke føringer får det for hva vi gjøre sammen med barna? Vil dette være med på vekke en interesse og nysgjerrighet for å gå inn i boken og finne svar? Hvordan skaper vi det kreative rommet og får barna til å ville delta med å spørre.

Vår hypotese er at hvis man spiller på nysgjerrighet og lekenhet så vil veien til boka være kortere.
Vi ønsker å undersøke om en formidling med utgangspunkt i litterære virkemidlene og leken vil være med å vekke nysgjerrigheten hos barna og gjøre veien kortere til å hente mer informasjon i bøkene.

Leken vil være en inngang til å få barna med seg og skape det trygge rommet for deltakelse. Det vil være behov for å utvikle en metode i samarbeid med feltet som går på bruk av virkemidler fra litteraturen i formidlingsarbeid rette mot med barn og unge. Vårt utgangspunkt vil være Henrik Ibsen, men modellen vil være overførbar til andre forfattere, andre bibliotek og andre formidlingsinstitusjoner.