Ibsenbiblioteket

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Skien bibliotek
Prosjektkategori:Fritt forsøk
Samlet støtte:900 000
Antall tildelingsår:3-årig
Status:Pågående
Tidsperiode:2016, 2017, 2018, 2019

Søknad

Rapporter

Andre filressurser

Mål

Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt hovedbibliotek i Skien skal bli et nasjonalt formidlings- og opplevelsessenter for arbeidet med Henrik Ibsens litteratur og diktning. Prosjektet har følgende uttalte mål:
1. Nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek i Skien etableres.
2. Besøkssenteret/Skien bibliotek skal være det fremste biblioteket i Norge for Ibsenformidling.

Beskrivelse

Prosjektsammendrag:
Skien kommune arbeider med å etablere et nytt hovedbibliotek i kombinasjon med et Ibsen besøkssenter. Skiens unike posisjon i Henrik Ibsens liv og
forfatterskap er det sentrale utgangspunktet i dette arbeidet. Samspillet i planleggingen av et nytt hovedbibliotek og etableringen av Nasjonalt Ibsen
besøkssenter utgjør de to viktigste komponentene i prosjektet. Prosjektet vil synliggjøre og tydeliggjøre kjennskap til, kunnskap om, og opplevelsen av Ibsens
litteratur, drama og liv.

Høsten 2015 har man gjennomført et forprosjekt som ble støttet med kr 400 000,- fra Nasjonalbiblioteket og kr 150 000,- fra Telemark fylkeskommune. Rapporten fra forprosjektet omtaler hvilket arbeid som har blitt gjennomført i forprosjektet og den gir anbefalinger for videre arbeid med et hovedprosjekt. Rapporten vil bli politisk behandlet i Skien kommune i formannskapet 2.mars og bystyret 10.mars 2016. Vi derfor om å få ettersende de politiske vedtakene når de foreligger. Rapporten fra forprosjektet følger i sin helhet med som vedlegg til denne søknaden.

Arbeidet i forprosjektet har bekreftet hypotesen om at et samlet arbeid for et nytt bibliotek og et Ibsen besøkssenter vil være en riktig satsning. Prosjektet vil være nyskapende innenfor biblioteksektoren og Skien vil utmerke seg blant de ulike aktørene som jobber med Ibsen i Norge og Europa.
Forprosjektet har utarbeidet følgende visjon basert på verdier som knytter seg både til det bibliotekfaglige, til Henrik Ibsen og Skien som by; «Det nye «Ibsenbiblioteket» skal være åpent, demokratisk, relevant, modig, mangfoldig og ujålete. Det skal ha lav terskel for besøk og deltakelse, men høyt nivå på innhold og kompetanse. «

Forprosjektets hovedanbefalinger:
• Skien kommune utvikler en kulturarena som på en nyskapende måte kombinerer et fremtidsrettet bibliotek med en nasjonal attraksjon for å formidle det «ibsenske», kjennetegnet av kjerneverdiene mot og relevans slik det kommer til uttrykk i Henrik Ibsens liv og verk.
• Det nye biblioteket skal henvende seg til hele Skiens befolkning, både i oppbygning av samlingen og formidling av medier, programmering, kursvirksomhet og andre kanaler som naturlig hører hjemme i et moderne bibliotek.
• Som biblioteket i Ibsens fødeby inkludert et nasjonalt Ibsen besøkssenter skal Skien bibliotek ta posisjonen som Norges beste dramatikk-bibliotek. Dette virkeliggjøres gjennom en stor samling av originalmanuskripter og et aktivt arbeid med å formidle og tematisere disse, spesielt gjennom samarbeid med teatermiljøer, som ved Teater Ibsen. Ambisjonene gjenspeiles også i utviklingen av personalets kompetanse og ved nyansettelser.
• Ibsenattraksjonen (besøkssenteret) skal utnytte sammensmeltningen med biblioteket ved blant annet å nyttiggjøre seg bibliotekets kompetanse innenfor litteratur, formidling, arrangementsavvikling, programmering og markedsføring.
• Det nye kulturbygget skal være preget av det «skienske» og det «ibsenske», sammenfattet i verdiene: møteplass, mangfoldig, ujålete, modig og relevant.
• Ibsenattraksjonen skal bli best i verden på formidling av Henrik Ibsen til så mange som mulig. Den skal videreføre aktiviteten fra Støpeskien og i sin formidling aktivt henvende seg til barn og unge. Den skal også tiltrekke seg Ibsen-turister fra hele verden.

Bakgrunn for prosjektet:
Henrik Ibsen er en av verdens største forfattere og mest spilte dramatikere. Han ble født og vokste opp i Skien. Dette er det sentrale fundamentet i prosjektet
og Skien som Ibsens fødeby vil være et av de bærende elementene i det videre arbeidet. Skien har historiske byrom som er knyttet til Ibsens barndom og ungdom
og som kan spores i flere av hans verker. Selv om Henrik Ibsen levde mesteparten av sitt liv utenfor Skien er det helt naturlig at Skien tar en nasjonalt ansvar for et Nasjonalt Ibsen besøkssenter, hvor det blir fokusert på barndommen til Ibsen og barndom som tema i Ibsens litteratur.

Prosjektet har gjennomført en forprosjektfase på 1 år (2015) og utvikling i et hovedprosjekt er planlagt over 3 år (2016-2018). I løpet av hovedprosjektperioden skal det legges grunnlag for beslutning for videre arbeid, herunder budsjettvedtak om realisering av Ibsen besøkssenter/bibliotek innen 2018. Alle prosjektfasene vil være forankret i politisk ledelse. I tillegg til dette vurderes det hvordan man målretter tilbudene i biblioteket og innen Ibsenarbeidet. Dette for å legge grunnlag for litteraturinteresse og litteraturkunnskap innen Ibsens litteratur og forfatterskap. Det siktes mot å arbeide med Ibsen i et framtidsperspektiv, noe som vil kunne legge grobunn for barn og unges interesse for ny norsk litteratur. Brukermedvirkning særlig blant barn og unge, men også voksne skal legges være et bærende element gjennom hele hovedprosjektet.

Samarbeid
Skien bibliotek ved Skien kommune har forpliktende samarbeidsavtaler med Teater Ibsen og Telemark museum hvor samarbeid om formidling av arven etter Henrik Ibsen er nedfelt som et sentral element. I tillegg har man en forpliktende samarbeidsavtale med Litteraturhuset i Skien om utvikling av tilbud og arrangement/aktivitet. Disse institusjonene har bidratt i arbeidet med forprosjektet, men er ikke listet opp i søknadsskjemaet som formelle samarbeidspartnere da deres formelle rolle i et hovedprosjekt må avklares i første fase av prosjektet.
Skien bibliotek har også i forprosjektfasen samarbeidet med alle relevante interne samarbeidspartnere i kommunen og fylkeskommunen som kulturkontor, byutviklingsavdeling, ungdomskulturavdeling, servicekontor osv. Telemark fylkesbibliotek har vært representert i styringsgruppen for forprosjektet. Alle disse samarbeidene vil bli videreført i et hovedprosjekt, men roller er ikke fordelt eller formalisert.

Lokal forankring:
Følgende politiske vedtak ligger direkte til grunn for arbeidet med nytt bibliotek og Ibsen besøkssenter i Skien kommune:
2013 – Bystyret vedtar Handlingsprogram Skien 2020. Her er nytt bibliotek et element i å trekke flere mennesker til sentrum av Skien.
2014 – I bystyresak 28/14 ble forslag til prosjektplan for nytt bibliotek med Ibsen besøkssenter vedtatt. Det ble også vedtatt at det utredes om et sentralt Ibsenarkiv kan inngå som en del av det nye biblioteket.
2014 – Hovedutvalg for næring, miljø og kultur behandler i sak 23/14 søknad om ekstern finansering av forprosjekt til Nasjonalt Ibsen-besøkssenter og nytt bibliotek. Saken tas til orientering.
2015 – Bystyrets vedtar i sak 18/15 Henrik Ibsen strategier 2015-2024. En av fire hovedstrategier er å etablere et nasjonalt Ibsen besøkssenter og nytt bibliotek.
I tillegg er satsing på formidling av Henrik Ibsen og behovet for nytt bibliotek nedfelt i kommunens samfunnsplan 2011-2022 og kommundelplan for kultur 2010-2021.