Hva er en bibliotekutstilling?

Prosjekteier:Deichman
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye formidlingsmetoder, Nye samarbeidsformer og partnerskap, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:550 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2017, 2018, 2019

Søknad

Mål

En typisk bibliotekutstilling har tradisjonelt vært synonymt med en bokutstilling. Deichman vil undersøke innovative utstillingsløsninger i biblioteksrommet, der både i innhold, format og utforming spiller på lag med hele bibliotekets oppdrag. Vi skal med dette prosjektet bli mye mer trygge på hva en bibliotekutstilling er, og ikke bare lage utstillinger i biblioteket.

- Vi skal utvikle og prototype nye løsninger og typer for bibliotekutstillinger på Hovedbiblioteket og fire utvalgte filialer.
- Utstillingene skal spille på lag med og utfordre annet innhold i biblioteket. De skal både hente innhold fra og påvirke andre aktiviteter i biblioteket, som for eksempel arrangementer, samtaler, debatter og workshops.
- Konseptet for utstillingene må være fleksibelt, det skal kunne fungere til små og store eksponeringer og endre seg i takt med ulike behov og premisser.
- Vi skal teste og dele erfaringer, som gjør det mulig for andre å lage utstillinger i sitt lokale bibliotek.

Beskrivelse

Hva er en bibliotekutstilling?
Nye selvbetjeningsløsninger og bedre løsninger på nett har endret brukeratferden til bibliotekbrukerne. Bibliotekansatte har i større grad mistet den direkte kontakten med hver enkelt låner etter økt selvbetjening og meråpne lokaler, og dermed endres premissene for å drive personlig formidling.

For at biblioteket skal kunne oppfylle sitt lovpålagte krav om å drive aktiv formidling og fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, må vi ta i bruk nye virkemidler for å nå brukerne som i dag oppholder seg i bygget, men som i mindre grad har kontakt med personalet. Vi tror nye løsninger for utstillinger kan være en viktig måte å nå disse på, samtidig som vi får innsikt i nye former for bruk av bibliotekets fysiske rom.

Med en stadig sterkere delingskultur må biblioteket, også i sine utstillinger, være en tydelig fasilitator for å dele, skape og formidle innsikt fra flere synsvinkler.

Målgruppe
Prosjektet innebærer prototyping og testing og vi ønsker å henvende oss bredt til de som en hver tid oppholder seg og bruker biblioteksrommene. Vi skal i dialog med brukere på tvers av tradisjonelle målgrupper gjennom testing av utstillingene, og ulike løsninger vil underveis gi innblikk i hvordan ulikt innhold og formater henvender seg til enkeltmålgrupper. Vi deler denne innsikten i dokumentasjonen fra prosjektet.

Konseptutvikling og prototyper til utstillinger i fremtidens bibliotekrom
Med våre utstillinger vil vi vise fram særegenheter og sammenhenger i bibliotekets innhold, stille spørsmål og inspirere. Både med eget innhold og i samarbeid med andre aktører eller bibliotekets brukere. Å synliggjøre et tema i form av historier, gjenstander, medier, bilder og lyd, satt i sammenheng, vil være viktig for å dele og skape kunnskap.

Vi skal undersøke engasjerende utstillinger som tilfører det fysiske bibliotekbesøket en større egenverdi. Utstillinger bør bli et verktøy for å nå bibliotekets overordnede målsetting, på lik linje med våre andre tjenester og tilbud.

Deichman skal ikke være et museum, opplevelsessenter, kulturhus eller vitensenter, men et moderne bibliotek som står trygt på egne ben. Det kan riktignok være mye å tjene på å hente elementer fra andre institusjoner det er relevant å sammenligne seg med.

Mye av kunnskapen på feltet finnes foreløpig utenfor biblioteket, og det blir derfor viktig å hente ekspertise på utstillingselementer, trender og løsninger som kan være med å utvikle og prototype løsninger sammen med biblioteket. Disse skal i hovedsak hjelpe med å:

Analysere trender og brukerbehov sammen med biblioteket.
Avgrense og spisse et konsept for utstilling og eksponering i bibliotekrommet innenfor rammene av bibliotekets strategi og oppdrag, avsatt areal i lokalene og andre premisser.
Definere aktuelt innhold og typer eksponering/utstilling, og hvordan disse kan både påvirkes og påvirke andre deler av formidling i biblioteket.
Utvikle og bygge prototyper på ulike utstillingsmoduler og teste disse sammen med biblioteket.

Hypotesen vår er at utstillinger i biblioteket bør bestå av utstillingsplattformer som er fleksible ved at de ofte skifter både i plassering, innhold og utseende. Med et fast knippe av teknisk utstyr og inventar som enkelt kan monteres og flyttes rundt, samt monteres i hyller, på scener og i ulike rom. Prototypene må ta høyde for en slik fleksibilitet, og testingen av denne funksjonaliteten blir viktig for å konkludere på hva som fungerer.

Organisering
Prosjektet vil ledes av Deichman sentralt i tett samarbeid med innleid konsulent, og med en styringsgruppe der utvalgte filialer er representert. Den redaksjonelle driften og kurateringen av innhold i utstillingene vil foregå både i den sentrale styringsgruppa og på hver enkelt filial, slik at vi sikrer at eventuelle problemstillinger rundt ytringsfrihet og -ansvar som kan dukke opp har et forum.

Utstillinger i bibliotek: Innhold og samarbeid
Utstillingsmodulene vil komme til liv i møtet med publikum, og innholdet skal behandles videre av en styringsgruppe (ansatte og eksterne) som gjennom god og grundig dialog med relevante samarbeidspartnere bruker dette videre. Slik sikrer vi at ytringer, påstander, eller innspill lever videre i resten av bibliotekets formidlingsarbeid.

Dette prosjektet bygger på dagens delingskultur, som bibliotekbrukerne er vant til fra andre institusjoner og steder i samfunnet. Kravet til kildekritikk er større og større, og man må i stadig større grad filtrere og velge innhold selv, og nærmest være sin egen redaktør. Nyhetsbildet preges samtidig av noen få, der de som roper høyest med et forenklet budskap blir hørt. Vi skal være relevante for alle våre brukere, og vi har et ansvar for å sørge for at disse møtes, også dersom vi skal ta vårt ansvar som integreringsplattform på alvor. Her kan fysiske utstillinger spille en viktig rolle, i å få mennesker som ellers passivt oppholder seg i samme rom til å interagere og dele en felles opplevelse.

I første omgang vil vi teste stortingsvalget 2017 som tema. Det er et tema der det oppleves som relevant å komme med egne innspill, og mulighet for å utfordre andre, som egner seg godt for testing. Der andre skraper i overflaten kan vi tilgjengeliggjøre mekanismene bak for eksempel politiske beslutninger og forklare gjennom utstillinger.

Ulike spørsmål rundt moderne teknologi vil også testes som tema, der vi kan gå inn på de lengre tankene bak. Vi kan se på prinsippene, ta debattene, forklare sammenhengene og ta oss tid til å gi folk opplyst informasjon, basert på de innspillene som kommer inn gjennom utstillingene.

Erfaringer fra brukere, ansatte, filialer og andre involverte parter vil være viktige, og vi vil knytte til oss fagmiljøer som innehar nødvendig kompetanse for å gjøre dette på en best mulig kvalitetssikret måte.

Samarbeid
På filialene vil vi spille på lokale samarbeid for å legge til rette for å en engasjert lokalbefolkningen i utstillingene. Her vil institusjoner som lokale lag og organisasjoner, trossamfunn, velforeninger og borettslag, idrettsforeninger og kulturaktører være naturlige partnere.

Vi er i dialog med medieaktører og større organisasjoner som er interesserte i samarbeid rundt innholdsproduksjon og videre bruk av redaksjonelt innhold, for å kunne sette dette inn i et større bilde. Gjennom større samarbeid kan vi knytte anskaffet innsikt opp mot et tidsbilde av det norske samfunnet, og få innspill fra kontakter innen den meningsbærende offentligheten.

Dokumentasjon og deling
Basert på innhenting av statistikk, metoder og erfaringer fra både brukere og ansatte i prosjektperioden, vil vi gjøre nødvendige justeringer underveis, og samle erfaringer til slutt.

Modellene for utstillinger skal fortløpende undersøkes og evalueres, og arbeidsmåten og erfaringer fra prosjektperioden skal nedfelles slik at andre senere kan benytte seg av de erfaringene Deichman har gjort seg. Der det er relevante prosesser andre steder vil vi også bidra med innspill og utfordringer. Vi vil også kartlegge hvordan prosjektet kan tilpasses andre forutsetninger, og mindre biblioteksrom med begrensede ressurser.