Grieg Research Guide

Type:Utviklingsmidler
Prosjekteier:Universitetsbiblioteket i Bergen
Prosjektkategori:Innsatsområder: Nye samarbeidsformer og partnerskap, Utvikling av nye bibliotektjenester
Samlet støtte:350 000
Antall tildelingsår:1-årig
Status:Avsluttet
Tidsperiode:2016, 2017

Søknad

Rapporter

Mål

Prosjektet Grieg Research Guide skal resultere i utvikling av en nettbasert guide, inneholdende en kommentert vitenskapelig bibliografi over litteratur om Edvard Grieg og en verkfortegnelse over Griegs verk med semantiske relasjoner mellom referanser, verk, personer med mer. Prosjektets mål er å samle ulike kilder om Grieg, og guiden vil fungere som et fundament for utvikling av en Grieg-portal. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetsbiblioteket i Bergen, Bergen Offentlige Bibliotek og Senter for Griegforskning – Universitetet i Bergen.

Beskrivelse

Utgangspunktet for denne søknaden er ønsket om å utvikle en felles nasjonal portal med alle ressurser om Edvard Grieg. Portalen vil utbygges trinnvis og skal inneholde og gi tilgang til digitaliserte primærkilder, revidert Grieg Gesamtausgabe (GGA2), bibliografi, verkfortegnelse og sekundær litteratur presentert i en forskningsbasert kontekst til musikkforskere og musikere, men også til allmenheten. Griegportalen skal koordinere alle ressurser om Grieg, gjennom samarbeid, deling og utvikling.

Vi søker om støtte for å kunne utvikle den første delen, Grieg Research Guide, som skal fungerer som et nettbasert, kommentert bibliografi over litteratur og forskning om Grieg’s liv og kunst. I tillegg skal den inneholde en komplett verkfortegnelse og semantiske relasjoner mellom verk, referanser og personer med mer. Guiden vil således være fundamentet for alle senere funksjoner i portalen.

Prosjektet er forsker-initiert som et resultat av et behov for å samle ressurser om Edvard Grieg på ett synlig sted (selv om materialet ligger spredt på ulike institusjoner) og formidle fagfellevurdert musikkforskning og gjøre kunnskapen tilgjengelig for musikere, musikkforskere og allmenheten. Søker er ikke kjent med at den finnes andre digitale reseach guides som bygger på semantisk teknologi og som støtter samhandling mellom forskere i deres bruk av bibliotekenes kilder og ressurser.

Prosjektet er et tverr-institusjonelt samarbeide mellom Senter for Griegforskning, Universitetsbiblioteket i Bergen og Bergen Offentlig Bibliotek. Men også Norsk musikkarv, Troldhaugen (Edvard Grieg Museum) og International Grieg Society er med i utviklingen. I alt har 17 forskere / arkivarer fra fem land vært med i planleggingsfasen og skal delta videre i utprøvingen og foredlingen. Gruppen vil også delta med kvalifiserte kommentarer til de enkelte poster og grupper av poster i bibliografien. Slik vil også dette bli begynnelsen på en forskningshistorie rundt Grieg, lagt til en portal som vil vokse med bidrag fra samarbeidspartnerne og andre institusjoner.

Verkfortegnelsen vil trolig bli formalisert gjennom programpakken MerMEId, som er laget ved KB i København spesifikt til dette formålet. Utgangspunktet er det internasjonale samarbeidsprosjektet (Open Access) MEI = Music Encoding Initiative. MerMEId er tilgjengelig via Univ. i Oslo (benyttes i Musikkarvprosjektet og ved NB) og kan tas i bruk umiddelbart. Resultatet er XML-filer som kan konverteres via RDF og linked data til en tjenlig struktur for oss. Men vi har også vært i kontakt med prosjektet Levande musikarv ved Kgl. Musikaliska Akademien i Sverige for å høste også fra deres erfaringer.

Bibliografien samles med ulike metoder før den også konverteres til linked data og kobles til verkfortegnelsen. I denne prosessen vil ulike autoritetslister benyttes. Kommentarfunksjonaliteten for forskergruppen vil bygges på dette semantiske datasettet. Kunnskapsgrafen, bibliografien og verkfortegnelsen publiseres som lenkede data og vil være tilgjengelig for andre biblioteker og institusjoner etter prosjektets avslutning. Dette nye datasettet anses som et godt fundament også for videre arbeid med GGA2, hvor NBs digitaliserte originale Grieg Gesamtausgabe ligger som fundament. GGA2 vil berike denne gamle versjonen med de nye kildene og kunnskapen som er kommet til i de senere år. I den forbindelse vil prosjektet også forsøke å teste ut automatisk tekstanalyse på GGA.

Slik vil også musikkvitenskapens terminologi og begrepsapparat bli utprøvd og kan forbedres og presiseres. Erfaringer fra hele denne prosessen vil kunne overføres når verkkatalogen til Geirr Tveitt skal formes av UiB (Senter for Griegforskning og Griegakademiet) og NB.